Többnyelvűségi és edukációs nyelvészeti kutatócsoport
Kutatási terület

A TENyeK (s elődjeként 2008 és 2021 között a Többnyelvűségi Kutatóközpont) a nyelvi és szociokulturális változatosság és változás empirikus szociolingvisztikai, interakcionális és edukációs nyelvészetikérdéseit, a globalizáció és az átalakuló nyelvi diverzitás eltérő kontextusainak tényleges nyelvi tevékenységeiben megjelenő jellemzőit, mindezek szocializációs, tanulási s intézményes következményeit különböző társadalmi csoportokban, magyar és többnyelvű, különösen nemzetiségi, cigány és jelnyelvi közösségekben és különböző színtereken vizsgálja.

Fókuszterületek

Kutatási fókuszaink a következők: 1) A magyarországi nemzetiségek nyelvi helyzetének, a nyelvcsere lehetséges lassító tényezőinek, a többnyelvűség és nyelvtanulás új formáinak feltárása, kutatással támogató utak kimunkálása; 2) A magyarországi siket közösségre, a magyar jelnyelvre, fejlesztésére, használatára és oktathatóságára irányuló, hét éve megkezdett s hazai viszonylatban csak e kutatócsoportban művelt kutatások folytatása, multimodális szótári, terminológiai, és tananyagfejlesztésekkel a már létrehozott magyar jelnyelvi korpusz adatbázisára, tovább bővítendő szótáraira épülően; 3) Egy- és kétnyelvű kommunikációs helyzetek interakciós szociolingvisztikai-kognitív pragmatikai vizsgálata a nyelvi szocializáció különféle útjainak, tanulási, társadalmi következményeinek, a metapragmatikai tudatosság fejlődésének és nyelvideológiai reflexiókban való működésének feltárásával; 4) A fentiekre is építő edukációs nyelvészeti kutatások, fejlesztések a magyar nyelvű és a hátrányos helyzetben lévő kisebbségi gyermekek oktatásának támogatását, a nyelvi, szociokulturális hátrány pontosabb és differenciáltabb azonosítását, a magyar nyelvű írás, olvasás és szövegértés, a digitális kompetenciák, nyelvhasználati és tudásszerzési módok fejlesztését célozzák.

Háttér

A Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport elődje 2008 és 2021 között Többnyelvűségi Kutatóközpont néven, az azt megelőző években pedig az Alkalmazott Nyelvészeti Osztály és utódosztályai keretében Többnyelvűségi Kutatócsoportként a jelenlegi kutatócsoport senior kutatói bázisát jelentő munkatársakkal működött. A kezdetektől alapkutatásai közé tartozott a két- és többnyelvűség általános és kisebbségi helyzetekben (nemzetiségi közösségek, cigány közösségek és jelnyelvi közösségek) történő vizsgálata, valamint a nyelvi változásra és változatosságra irányuló szociolingvisztikai kutatások végzése. Mindez kiegészült a Réger Zita által szemléletében, módszertanában és tartalmában úttörőként megkezdett és sokáig egyetlenként képviselt, elsősorban a cigány gyermekek hátrányos helyzetével és iskolai esélyeinek növelésével kapcsolatos kutatások folytatásával. Az Élőnyelvi Osztály megszűnésével a Többnyelvűségi Kutatócsoport, majd később a TKK a NYTI szociolingvisztikai kutatásainak meghatározó műhelyévé is vált. A jelenlegi munkatársak közül hárman részt vettek a Kontra Miklós által irányított Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) adatbázisának létrehozásában és korpusszá alakításában, négy kutató pedig annak szociolingvisztikai elemzésében, feldolgozásában is, ezeket az interakcionális szociolingvisztikai kutatásokat jelenleg is folytatva. A TENyeK elődje tehát kutatócsoportként és központként is a fenti négy fókuszterületen végezte kutatásait. Korábbi eredményei kötetekben, nemzetközi és hazai publikációk, koordinált és partneri közreműködésű projektek, számos rendezett nemzetközi, régiós és hazai konferencia formájában váltak elérhetővé és szemléletformálóvá a szakma és a szélesebb közönség számára. (A részleteket lásd a https://mta-tkk.hu/ és http://edulingua.net/edupage/ külső honlapokon, valamint kutatónként a Munkatársak menüpont alatt.)

A fenti irányokban, különösen a kétnyelvűség és a siket közösség, jelnyelv területén végzett egyéni és csoportos kutatásoknak a nemzetközi szakmai közösség által is hitelesített eredményei, valamint társadalmi szerepvállalása (pl. a Jelnyelvi törvény jelnyelvre és az oktatásra vonatkozó részeinek szakmai előkészítése) következtében kutatóközösségünk 2013-ban kormányzati megrendelésre kapta azt a kiemelt feladatot, hogy vegyen részt a törvényben előírt bilingvális oktatás bevezethetőségének kutatási megalapozásában. A 2021-ben alakult TENyeK új kutatásaiban is kiemelten kezeli ezeket az irányokat, bennük a nyelvi hátrányos helyzet és a kétnyelvű oktatás kutatásának és kutatásalapú támogatásának kérdését.

Kutatócsoportunk kiemelt feladatának tartja, hogy új kutatásainkkal párhuzamosan az elmúlt évek projektjei (TÁMOP, EFOP, MTA NyelvEsély) keretében gyűjtött jelentős mennyiségű empirikus anyagot is fokozatosan feldolgozza, a korábbi és az új kutatások eredményeit pedig a téves elképzelésekkel kapcsolatos tudományosan hiteles szemléletformálás részeként közérthető formában, szélesebb körben is hozzáférhetővé, hasznosíthatóvá tegye.

Felépítés

A kutatócsoport munkatársai a kutatásokat egy többnyelvűségi és egy edukációs nyelvészeti munkacsoportba szerveződve valósítják meg. A TENyeK munkálatait Bartha Csilla tudományos tanácsadó irányítja.

Kutatócsoport-vezető:

Bartha Csilla, PhD
E-mail: pfvyyn.onegun@alghq.uh
Telefon: +36 (1) 3429372 / 6069

Többnyelvűségi és edukációs nyelvészeti kutatócsoport
Munkatársaink

Bartha Csilla
kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Bokor Julianna
technikai munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Csernyák Hajnalka
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Hámori Ágnes
tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Hattyár Helga
tudományos munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Iványiné Liszi Katalin
tudományos segédmunkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Rézműves Melinda
szakértő

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Schmidt Ildikó
szakmai munkatárs

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Tarr Zoltán Péter
informatikus

Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet

Többnyelvűségi és edukációs nyelvészeti kutatócsoport
Kutatásaink

Esélyteremtés és tanulástámogatás marginalizált közösségekben

Az edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések a magyar nyelvű és a hátrányos helyzetben lévő egy-/kétnyelvű kisebbségi (elsősorban cigány és siket) gyermekek oktatásának támogatását, a nyelvi, szociokulturális hátrány pontosabb és differenciáltabb azonosítását, a magyar nyelvű írás, olvasás és szövegértés, a digitális kompetenciák, nyelvhasználati és tudásszerzési módok fejlesztését célozzák. E munkálatok eddig született gyakorlati eredményei az Edulingua.net portálon találhatók. A jelenleg ...

Nyelvi változatosság és többnyelvűség kisebbségi közösségekben

Noha a két- és többnyelvűség mindenkor természetes következménye volt a különböző nyelvű és kultúrájú csoportok érintkezéseinek, a globalizált világban a közösségek sokszínűbbé, a nyelvi erőforrások mobilabbá válásával ez azonban egyre kiterjedtebb s komplexebb elrendezéseket jelent. A munkacsoport kutatásainak középpontjában a nyelvi változatosság, valamint a két- és többnyelvűség fogalmának s a 21. században átalakuló tartalmainak elméleti és empirikus szociolingvisztikai vizsgálata áll.Elméle ...

Társalgások elemzése: variabilitás és lokális szerveződés

A kutatások a társalgások legfontosabb jelenségeinek korpuszalapú vizsgálatával foglalkoznak több szempont összekapcsolásával, formális és funkcionális megközelítésekre támaszkodva. A kutatási témák között szerepel társalgási jelenségek (pl. beszélőváltás, egyszerre beszélés, háttércsatorna-jelzések, diskurzusjelölők) és fonetikai paraméterek (pl. szünetezés, tempó) variabilitásának vizsgálata például a beszélők száma, az időbeli változás vagy a beszédhelyzet függvényében.

Többnyelvűségi és edukációs nyelvészeti kutatócsoport
Hírek

5 találat
5 találat
Csernyák Hajnalka, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa beszélt a jelnyelvről a Duna televízió Delta című műsorában
Médiamegjelenés

Csernyák Hajnalka, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont tudományos segédmunkatársa beszélt a jelnyelvről a Duna televízió Delta című műsorában

2024. Máj. 28.
Kormos Judit, a Lancasteri Egyetem nemzetközileg elismert idegennyelv-elsajátítást kutató professzora három hónapos ösztöndíjat nyert az MTA 2024. évi Vendégkutatói Programja keretében a Nyelvtudományi Kutatóközpontban

Kormos Judit, a Lancasteri Egyetem nemzetközileg elismert idegennyelv-elsajátítást kutató professzora három hónapos ösztöndíjat nyert az MTA 2024. évi Vendégkutatói Programja keretében a Nyelvtudományi Kutatóközpontban

2024. Jan. 12.
Lezárult az Erasmus+: DigiDrom projekt – összefoglaló a program eredményeiről

Lezárult az Erasmus+: DigiDrom projekt – összefoglaló a program eredményeiről

2023. Aug. 29.
Erasmus+ „A mi mesevilágunk” – mesepályázat ünnepélyes eredményhirdetése

Erasmus+ „A mi mesevilágunk” – mesepályázat ünnepélyes eredményhirdetése

2023. Jan. 23.
A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkat tesz közzé jelnyelven és romani nyelven, erről tudósít a Mercator Newsletter legújabb száma is.
Médiamegjelenés

A Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpontja a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információkat tesz közzé jelnyelven és romani nyelven, erről tudósít a Mercator Newsletter legújabb száma is.

2020. Máj. 02.

Többnyelvűségi és edukációs nyelvészeti kutatócsoport
Események

3 találat
3 találat
2024. Jún. 11. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2024. Jún. 11. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Könyvbemutató: Többnyelvűség Magyarországon ‒ Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről
2024. Jún. 11. 11:00
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Könyvbemutató

Könyvbemutató: Többnyelvűség Magyarországon ‒ Szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetiségekről

Könyvbemutató
2023. Aug. 30. 10:00
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (Budapest, VII. kerület, Király utca 67.)
2023. Aug. 30. 10:00
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (Budapest, VII. kerület, Király utca 67.)
DigiDrom – Multiplikációs rendezvény
2023. Aug. 30. 10:00
Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház (Budapest, VII. kerület, Király utca 67.)

DigiDrom – Multiplikációs rendezvény

A rendezvény honlapja
2023. Jún. 20. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Jún. 20. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
A nyelvcserétől a fenntartható kétnyelvűségig: egy longitudinális kutatás eredményeiről és tanulságairól (1990–2021)
2023. Jún. 20. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Előadás

A nyelvcserétől a fenntartható kétnyelvűségig: egy longitudinális kutatás eredményeiről és tanulságairól (1990–2021)

ElőadóBorbély Anna