Hattyár Helga

Hattyár Helga

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

A TENyeK munkatársaként főként a jelelő közösséggel és annak nyelvhasználatával kapcsolatos munkálatokban veszek részt. A kutatócsoport korábbi és folyamatban lévő tevékenysége során a magyarországi siketek nyelvelsajátításával, nyelvi szocializációjával, nyelvhasználatával, kétnyelvűségével, identitásaival, a közösségben belüli ideológiákkal és attitűdökkel kapcsolatosan rengeteg empirikus adatot gyűjtött, melyek több szempontú feldolgozásában magam is részt veszek. Kutatómunkám fókuszában a siket gyerekeket nevelő halló családok traumafeldolgozási stratégiáinak vizsgálata áll: interakciós szociolingvisztikai keretben és a diskurzuselemzés módszereivel többek között arra a kérdésre keresem a választ, hogy milyen identitásokat konstruálnak a halló szülők a traumanarratívák megalkotása során, továbbá hogyan ábrázolják azokat a színtereket és helyzeteket, amelyek a siket gyermekük életéhez tipikusan kapcsolódnak. Emellett részt veszek a jelnyelvi szótári munkálatokban.

Elérhetőségek

Szobaszám

017

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6078

Elérhetőségek

Szobaszám

017

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6078

Hattyár Helga
Bemutatkozás

1999 óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpont (illetve elődje, az MTA Nyelvtudományi Intézet) munkatársaként, korábban az Élőnyelvi Osztály, később a Többnyelvűségi Kutatócsoport, jelenleg a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport tagjaként. 2010-től tudományos munkatársként. 1999 és 2010 között részt vettem a Budapest Szociolingvisztikai Interjú munkálataiban. Kutatómunkám homlokterében a magyarországi siket közösség nyelvhasználata, annak alkalmazott nyelvészeti vonatkozásai állnak, ezen belül is a nyelvi szocializációval, valamint az oktatással kapcsolatos kérdések. 

Hattyár Helga
Publikációk

52 találat
52 találat
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. Névadás és névhasználat jelelő közösségekben – Multimodális onomasztikai kérdések nemzetközi kutatások tükrében: Alkalmazott Névkutatás 2022 szimpózium. Budapest, 2022.10.10.
Hattyár Helga, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Diákkörös börze, a Két- és többnyelvűségi diákműhely bemutatkozása. ELTE BTK Tudományos hét. ELTE BTK, Budapest, 2022.09.26.
Hattyár Helga. 2022. Új kompetenciamérési módszerek siketiskolai diákok bevonásával
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2021. A pedagógiai gyakorlatok felmérésének lehetőségei és korlátai siketeket tanító gyógypedagógusok körében – Egy „megismételt” vizsgálat tanulságai
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2021. Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása.
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Mesére épülő e-learningfejlesztés: kutatási jelentés
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Óvodai fejlesztő munka a cinkotai úti partnerintézményben: kutatási jelentés
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2020. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása: Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23.
Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2019. Siket gyermekek írásbeli szövegalkotásának jellemzői
Bokor Julianna, Hattyár Helga. 2018. Siket gyermekek nyelvi repertoárjának vizsgálata
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó M Helga, Ökrös Ferenc. 2013. JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései
Bartha, Csilla, and Helga Hattyár (eds.). 2012. Multilingualism in Europe: Prospects and Practises in East-Central Europe. Budapest: L'Harmattan Kiadó; Magyar Tudományos Akadémia (MTA).
Bartha Cs, Hattyár H (szerk.). 2011. Siketség, kétnyelvűség, oktatás: Szemelvénygyűjtemény. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha Cs, Hattyár H. 2011. A magyarországi siket közösség és a magyarországi jelnyelv: Siketség, nyelvhasználat, identitás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Hattyár H. 2008. A magyarországi siketek nyelvelsajátításának és nyelvhasználatának szociolingvisztikai vizsgálata. PhD diss.
Hattyár H, Kontra M. 2001. Számít(-e) a kérdőszó a kérdésben?. In: Papp György (szerk.) 11. Élőnyelvi Konferencia: Az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszékének Évkönyve. Újvidék: Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar. 185–196.
Hattyár H. 2001. Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései. Beszélők és közösségek. (ismertetés). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 98: 335–343.
Hattyár H. 2001. Lampl Zsuzsanna: A saját útját járó gyermek. (ismertetés). MAGYAR NYELV 97, 1: 105–111.
Hattyár H. 2000. A siketoktatás elméleti és gyakorlati kérdései. EDUCATIO 9, 4: 776–790.

Hattyár Helga
Oktatási tevékenység

2010 óta az ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet főállású oktatójaként dolgozom.

Hattyár Helga
Életrajz