Kutatás

A Nyelvtudományi Kutatóközpont működésének célja a magyar nyelvészet valamennyi területének művelése, továbbá általános, kísérletes és alkalmazott nyelvészeti kutatások végzése.

Az NYTK kutatási alaptevékenysége során kiemelten foglalkozik a következő területekkel és kutatási feladatokkal:

  • nyelvelméleti, kísérletes és magyar nyelvészeti alapkutatások: nyelvelmélet, fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, szemantika, pragmatika, pszicholingvisztika, neurolingvisztika;
  • történeti-összehasonlító, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások;
  • szótártani kutatások végzése, A magyar nyelv nagyszótára sorozat elkészítése;
  • korpusznyelvészeti kutatások;
  • társadalmi nyelvészeti kutatások, élőnyelvi és többnyelvűségi kutatások;
  • nyelv- és beszédtechnológiai kutatások és fejlesztések.


Az Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet feladatai: nyelvelméleti és általános nyelvészeti kutatások végzése; kutatások a fonológia, a morfológia, a szintaxis, a szemantika és a pragmatika területein; kutatások az általános és a magyar fonetika területén; beszédadatbázisok fejlesztése; a mai magyar nyelv és más nyelvek nyelvi rendszereinek leírása; pszicholingvisztikai, neurolingvisztikai és kognitív tudományi alapkutatások; nyelvelsajátítást, anyanyelvi fejlesztést és rehabilitációt támogató módszertani fejlesztések; az ELTE BTK‒NYTK Kihelyezett Elméleti Nyelvészeti Központ fenntartása az ELTE Bölcsészettudományi Karával közösen, melynek feladata az ELTE elméleti nyelvészet alap- és mesterszak, valamint a doktori program működtetése.

A Történeti Nyelvészeti és Uralisztikai Intézet feladatai: nyelvtörténeti kérdések általános vizsgálata, továbbá a nyelvtörténet és a nyelvi változások elméleti modelljeinek kutatása; történeti-összehasonlító, nyelvtipológiai, nyelvtörténeti alapkutatások és uralisztikai kutatások; veszélyeztetett uráli nyelvek dokumentálása, a magyar nyelv és más nyelvek történetének kutatása; a magyar nyelvtörténet kérdéseinek feltárása; nyelvemlékek feldolgozása és közzététele; adatbázisok építése.

A Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet feladatai: nyelvtechnológiai kutatások és fejlesztések végzése, nyelvi erőforrások, nyelvtechnológiai infrastruktúrák építése és fenntartása; elektronikus szövegadatbázisok tervezése és összeállítása korpusznyelvészeti kutatások számára; napjaink nyelvi problémáinak és nyelv-, ill. névhasználati kérdéseinek kutatása, nyelvi tanácsadás, nyelvi ismeretterjesztés és tudománykommunikáció; a nyelv használatának elméleti és gyakorlati kutatása, szociopragmatika; a magyarországi és egyéb kisebbségi nyelvek elméleti és gyakorlati kutatása.

A Lexikológiai Intézet feladatai: A magyar nyelv nagyszótára elkészítése; az Új magyar etimológiai szótár adatbázisának karbantartása; kutatások a lexikográfia területén; a mai és a történeti magyar szókinccsel kapcsolatos lexikológiai kutatások végzése.