Hámori Ágnes

Hámori Ágnes

PhD

tudományos munkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

társalgáselemzés, interakciós szociolingvisztika, kétnyelvűség, gyermekkori nyelvelsajátítás, magyar jelnyelv, metapragmatika, oktatástudomány. Jelenlegi kutatások: a gyermekkori nyelvelsajátítás folyamatának és útjainak vizsgálata iskolakezdő és kisiskolás korú, egy- és kétnyelvű gyermekeknél, különös tekintettel a társalgási készségek, kommunikációs kompetencia és a metanyelvi tudás fejlődésére, gyermekek társalgásainak interakciós nyelvészeti keretű elemzése alapján. A metanyelv, metapragmatikai tudás, a nyelvelsajátítás és a közösségi ideológiák összefüggéseinek vizsgálata. Társalgások szerveződésének elemzése gyermek és gyermek, gyermek és felnőtt, valamint felnőtt és felnőtt közti interakciókban (pl. orvos-beteg közti kommunikációban). A kései jelnyelv-elsajátítás jelenségének és esélyeinek vizsgálata siket gyermekeknél, esettanulmány végzése elméleti kutatással és módszertani megfigyelésekkel. Cigány gyermekszótár létrehozásában való részvétel.

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Elérhetőségek

Szobaszám

005

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6124

Hámori Ágnes
Bemutatkozás

2009 óta dolgozom a Nyelvtudományi Kutatóközpontban (korábbi MTA Nyelvtudományi Intézetben), a Többnyelvűségi Kutatóközpont, jelenleg a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport tagjaként. Érdeklődésem és kutatásaim központjában a mindennapi diskurzusok, az interakcióbeli nyelvhasználat, a kétnyelvűség és a gyermekkori nyelvelsajátítás áll, különös tekintettel a társalgási készségekre és a siket gyermekek nyelvelsajátítására, nyelvi fejlődésére. 

A Többnyelvűségi Kutatóközpont projektjei keretében több nemzetközi többnyelvűségi témájú kutatásban vettem részt (pl. Language Rich Europe, Mercator LearneMe). 2013-től 2015-ig szakmaivezető-helyettesként dolgoztam a „JelEsély” szociolingvisztikai projektben, amely számos jelentős kutatással segítette elő a magyaroszági jelnyelv és a siket közösség részletesebb tudományos megismerését és a jelnyelvi bilingvális oktatás megalapozását. 2016 és 2020 között a „NyelvEsély” projekt keretében végeztem elméleti és alkalmazott kutatásokat az iskolai nyelvhasználat és a siket gyermekek, valamint a romani-magyar kétnyelvű cigány gyermekek oktatása kapcsán, a módszertani fejlesztéseket is segítve e gyermekek tanulási sikerességének növeléséhez. Ezek során nagyban támaszkodom mind a szociolingvisztika és a társalgáselemzés, mind a társas kognitív pragmatika és pszichológia megközelítéseire és eredményeire, valamint ezek összekapcsolására. Jelenlegi kutatásaimat is ebbe az irányba folytatom, elsősorban a gyermekkori társalgások és nyelvi készségek fejlődésének interakciós nyelvészeti keretű, empirikus elemzésével. 

Munkám során fontosnak tartom a nyelvek és a társadalmi folyamatok, jelenségek közti kapcsolat vizsgálatát, és a nyelvtudomány eredményeinek bevonását a nyelvvel vagy kommunikációval összefüggő társadalmi kihívások, feladatok (mint például oktatási fejlesztések, a nyelvileg hátrányos helyzetű gyermekek segítése, a digitális kommunikáció kutatása) támogatására.

Hámori Ágnes
Publikációk

93 találat
93 találat
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet járványhelyzetben: Poszt-COVID-generációs kihívások és megoldási utak felé. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” (online rendezvény). Budapest, NYTK, 2021.11.11.
Hámori Ágnes, Dér Csilla. 2020. A beszélőváltások dinamikus jellemzői II.: Lexikális elemek a fordulók végén és kezdetén magyar társalgásokban: a ’tehát’, az ’úgyhogy’ és a ’hát’
Hámori Ágnes, Várnai Zsuzsanna. 2020. „Szibéria ékszerei”. Kisebbségi identitás és diskurzus: őslakos közösségek reprezentációja a tajmiri digitális médiában
Hámori Ágnes. 2020. „Szóval, úgyhogy, tehát...” A „bizonytalan-zárású” mondatok mint a társalgás egy sajátos mondattípusa: a konstrukció a fordulóváltás-szerveződés és pragmatikai stratégiák szolgálatában
Hámori Ágnes. 2020. Diskuráljunk a diskurzuselemzésről!. ÉDES ANYANYELVÜNK 42, 1: 16–16.
Hámori Ágnes. 2020. Nyelvfejlődés csecsemő-kortól kamaszkorig
Horváth Viktória, Krepsz Valéria, Gyarmathy Dorottya, Hámori Ágnes, Dér Csilla Ilona, Huszár Anna. 2020. A társalgás- és fordulószerveződés kvantitatív és kvalitatív vizsgálata: lehetőségek és kihívások
Krepsz, Valéria, Ágnes Hámori, Dorottya Gyarmathy, Csilla Ilona Dér, and Viktória Horváth. 2020. Phonetic and pragmatic aspects of dynamic management of turn-takings in 3-participant conversations
Kuna Ágnes, Hámori Ágnes. 2019. „Hallgatom, mi a panasz?” A metapragmatikai reflexiók szerepei és mintázatai az orvos-beteg interakciókban
Hámori Ágnes, Horváth Viktória. 2018. Több szem többet lát, avagy a beszélőváltás pragmatikai és fonetikai szempontból
Hámori Ágnes, Kuna Ágnes. 2018. Mit adhat a nyelvészet az orvos-beteg kapcsolatnak?
Hámori Ágnes. 2018. Kulcskompetenciák fejlesztése a tanórán: metanyelv, reflexív tudatosság és metakognitív készségek kapcsolata az osztálytermi diskurzusban
Hámori Ágnes. 2018. Mit tudunk arról, amit mondunk, és mit mondunk arról, amit tudunk? A metanyelv, metakommunikáció, metakogníció és metapragmatikai tudatosság fogalmai és jelentősége a nyelvhasználatban
Hámori Ágnes. 2018. Pragmatikai tudás és metapragmatikai tudatosság 6 éves gyermekeknél
Hámori, Ágnes, Csilla Ilona Dér, Dorottya Gyarmathy, Valéria Krepsz, and Viktória Horváth. 2018. Backchannels: An old-new phenomenon bringing new perspectives to discourse analysis
Hámori Ágnes. 2017. A figyelem fő aspektusai a nyelvben, nyelvelsajátításban és az oktatásban: a társas-kognitív nyelvészet, a jelnyelvkutatás és az oktatás metszéspontjai
Hámori Ágnes. 2017. A nevetés mint háttércsatorna-jelzés, kontextualizációs utasítás és a perspektivizáció eszköze
Hámori Ágnes. 2017. A vicc mint társalgási műfaj, séma és forgatókönyv: interakcionális, pragmatikai és kognitív szerep
Hámori Ágnes. 2017. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás az oktatásban és a mindennapokban. In: Antalné Szabó Ágnes Balázs Géza Bartha Csilla Kardosné Balogh Judit Keszler Borbála Kugler Nóra Lengyel Klára (szerk.) Grammatika és oktatás. Budapest: ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék. 1.
Hámori Ágnes. 2017. Egy orális kultúra vizualitása: a cigány nyelvhasználat megjelenései a youtube és a facebook „virtuális” terében
Hámori Ágnes. 2017. Műfaj és szövegtípus a szociolingvisztika / diskurzuselemzés oldaláról: egy műfaj sémájának összetevői és kiépülési dinamikája
Hámori Ágnes. 2017. Nyelv, tudás és esélyek
Hámori Ágnes. 2017. Romani nyelvhasználat a facebookon: egy archaikus nyelv a harmadik évezred online diskurzusuniverzumában
Romanek, Péter Zalán, Csilla Bartha, Ágnes Hámori, and Margit Holecz. 2017. Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary: 25. International Annual Meeting of Chinese Linguistics, Budapest. 2017. június 27-28.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2016. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje: ELTE Grammatika és oktatás c. konferencia. Budapest. 2016. november 24.
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
Hámori Ágnes, Tücsök Dorottya, Romanek Péter Zalán. 2016. Területi változatok, hozzáférés, terminológiai fejlesztés: A magyar jelnyelvi alapszótár és oktatási jelkincstár kialakításának (oktatási) sztenderdizációs kihívásai
Hámori Ágnes. 2016. Diskurzusműfajok és beszélt nyelvi szövegtípusok: szociokulturális gyakorlat, elsajátítás és tudás a mindennapokban és az oktatásban
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Heltai Borbála, Márku Anita, Holecz Margit, Huppert Anna, Ökrös Ferenc, Pásztor Diána, Varjasi Szabolcs, Vass Ferenc (szerk.). 2015. Jelnyelvek mint anyanyelvek: A kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha, Csilla, Ágnes Hámori, Borbála Heltai, Anna Huppert, and Szabolcs Varjasi. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian Team: 3rd LEARNme Workshop Barcelona 2015. április 8–9.
Hámori, Ágnes, and Csilla Bartha. 2014. Style, sociolinguistics, social minds: Socio-cultural factors in style Budapest 2014.02.5–6.
Hámori Á. 2010. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. PhD diss.
Hámori Ágnes. 2008. A figyelem és a beszédaktusok összefüggései a társalgásban. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 22: 161–201.
Hámori Ágnes. 2007. Irányítás, dominancia és stílus: A Kulcsár-kihallgatás a nyelvészet szemszögéből. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 50, 2: 88–108.
Hámori Ágnes. 2007. Párbajokról nyelvészetileg: Miniszterelnöki viták jellegzetességei társalgáselemzési szempontból. SZÁZADVÉG 12, 43: 3–35.
Hámori Ágnes. 2006. Az alá-fölérendeltségi viszonyok és a beszélői attitűdök kifejezése a társalgásban. KOMMUNIKÁCIÓ MÉDIA GAZDASÁG 4, 1: 97–122.

Hámori Ágnes
Oktatási tevékenység

2017 -től ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola ‒ oktatás, opponensi tevékenység

2005-2011  ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszék (diskurzuselemzés, stilisztika, szövegtan)     2006        Károli BTK Magyar Nyelvtudományi Tanszék (szövegtan)

Hámori Ágnes
Életrajz