Fonetikai kutatócsoport
Kutatási terület

A beszédtudomány, azaz a fonetika a nyelvészet peremterületével,  a beszédben hordozott akusztikai jelek nyelvi szintekhez való kapcsolódásával foglalkozik. Empirikus tudományág, a felismerések kísérletekre és adatbázisokra épülnek. Fő területei a beszédprodukció, a beszédakusztika és a percepció.

A produkciót részben artikulációt mérő eszközökkel vizsgáljuk (elektromágneses artikulográf, valós idejű MRI, ultrahang stb.), részben az akusztikai jelből következtetünk a beszédképző szervek működésére. Az akusztikai méréseket jellemzően támogató szoftverek segítségével végezzük, az elemzésekhez modern statisztikai modelleket használunk. A beszédészlelés vizsgálatára a pszicholingvisztikában kifejlesztett módszereket használunk, szintén szoftveres támogatással (ingerek által kiváltott válaszok, reakcióidő, szemmozgáskövetés).

A kutatócsoportban több párhuzamos projekt folyik. Bár ezek látszólag különálló területek, a fonetikai módszerek és kutatási eszközök jó átjárhatóságot biztosítanak a területek között, és egymás eredményeit hatékonyan tudják hasznosítani. A nagyobb prozódiai egységek jellemzői (hangsúly, beszéddallam) befolyásolják a kisebb egységek jellemzőit (magánhangzók, mássalhangzók megvalósulása), és viszont. A spontán beszéd kutatását pedig jelentősen megkönnyítik az olvasott beszédből kontrolláltan kinyerhető eredmények.

A csoport munkájában egyre nagyobb szerepet kap a mélytanuláson alapuló beszédfelismerő algoritmusok fejlesztése, használata és kutatása. Több, különböző céllal készült adatbázis részben automatikus, részben kézi leiratozása folyik (Beszéltnyelvi adatbázis, longitudinális dajkanyelvi korpusz, Akaka maptask korpusz, a Columbia GamesCorpus magyar nyelvű változata). Ezek az adatbázisok részben vagy egészben ingyenesen elérhetőek, vagy azok lesznek, kutatási célú felhasználásra. Bővebb információ a phon.nytud.hu honlapon található.

Kutatócsoport-vezető:

Mády Katalin, PhD
E-mail: mady.katalin@nytud.hun-ren.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6062

Fonetikai kutatócsoport
Munkatársaink

Dósa-Száraz Bettina
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gocsál Ákos
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gósy Mária
emeritusz kutatóprofesszor

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gráczi Tekla Etelka
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gyarmathy Dorottya
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Hegyi Flóra
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Horváth Viktória
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Juhász Kornélia
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kohári Anna
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Krepsz Valéria
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Mády Katalin
kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Mihajlik Péter
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Fonetikai kutatócsoport
Kutatásaink

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel

A felnőttek, különösen a szülők hajlamosak máshogyan beszélni a babákhoz, mint a felnőttekhez. Ezt a beszédmódot dajkanyelvnek nevezik. A kutatás célja, hogy feltárja a dajkanyelv és a felnőttekhez szóló beszéd közötti különbségeket és hasonlóságokat három fő dimenzió (időzítés, zöngeminőség, beszédhez társuló nonverbális eszközök) mentén, továbbá, hogy jobban megértsük ezen tulajdonságok figyelemfelhívó, érzelemkifejező funkcióját és a nyelvfejlődésben betöltött szerepét.

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben

Egy NKFI-pályázat keretében a beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitást, illetve a beszéd longitudinális változását vizsgáljuk. A pályázatban a BEA adatbázis korábbi beszélői közül elérhető adatközlőket hívjuk vissza egy újbóli felvételre 10 év elteltével. A vizsgálatokban az alapfrekvencia, a tempó, a magánhangzók és a mássalhangzók akusztikai jellemzőit elemezzük. A vizsgálat az egészséges felnőtt beszélők 10 év alatti beszédváltozásainak elemzésével támpontként szolgálhat a patológiás ...

Mássalhangzók variabilitása a magyar beszédben

A vizsgálat célja a mássalhangzók koartikulációban betöltött szerepének vizsgálata a variabilitás és az állandóság szempontjából. Kutatásaink témái: a mássalhangzók rövid és hosszú megvalósulásának akusztikai jellemzői és ezek szerepe a percepcióban, a zöngésséget megjelenítő akusztikai jellemzők pszichoakusztikai korrelátumai, a képzésmód és -hely  koartikulációs jellemzői a DAC (artikulációs kényszer mértékére épülő) elméleti keretében, a zörejhangok egymással és szonoránsokkal alkotott kapcso ...

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (NKFIH FK 129235)

A kutatási projekt elméleti és kísérletes vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával dokumentálja, leírja és elemzi a tundrai nyenyec nyelv (uráli, szamojéd) kérdő mondatait azok (elsősorban) szintaktikai és prozódiai tulajdonságaira koncentrálva. A kutatás a tundrai nyenyec nyelv két nyelvjárásának összehasonlító vizsgálatát végzi és azt az elméleti kérdést vizsgálja, hogy kimutathatóak-e szerkezettípus változás nyomai a tundrai nyenyecben két olyan közösségben, amelyek szociolingvisztikai há ...

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

A magyar nyelv szerkezetére irányuló kutatások fontos előfeltétele, hogy álljon rendelkezésre nagy mennyiségű spontán beszédből származó adat. Modern gépi tanuláson alapuló modelleket fejlesztünk, amelyek megkönnyítik a jelenlegi és későbbi beszédadatok automatikus feldolgozását. A magyar nyelvű beszédadatbázisokhoz kapcsolódó fő kutatási kérdések a következők: mik a tagmondatok kombinációjának kommunikatív funkciói, és hogyan lehet jellemezni a magyar beszéddallamot.

Társalgások elemzése: variabilitás és lokális szerveződés

A kutatások a társalgások legfontosabb jelenségeinek korpuszalapú vizsgálatával foglalkoznak több szempont összekapcsolásával, formális és funkcionális megközelítésekre támaszkodva. A kutatási témák között szerepel társalgási jelenségek (pl. beszélőváltás, egyszerre beszélés, háttércsatorna-jelzések, diskurzusjelölők) és fonetikai paraméterek (pl. szünetezés, tempó) variabilitásának vizsgálata például a beszélők száma, az időbeli változás vagy a beszédhelyzet függvényében.

Fonetikai kutatócsoport
Hírek

5 találat
5 találat
Bolyai Ösztöndíjat nyert a NYTK két kutatója: Gráczi Tekla Etelka  és Svindt Veronika

Bolyai Ösztöndíjat nyert a NYTK két kutatója: Gráczi Tekla Etelka és Svindt Veronika

2023. Jún. 16.
Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification workshop

Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification workshop

2023. Máj. 24.
Megjelent a Beszédtudomány – Speech Science folyóirat harmadik száma

Megjelent a Beszédtudomány – Speech Science folyóirat harmadik száma

2023. Máj. 16.
Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

Az I. Nemzetközi Uráli Formális Nyelvészeti Nyári Egyetemet (SShUFL) 2023. augusztus 21. és 26. között tartják a NYTK-ban

2023. Márc. 30.
Beszélgetés Gósy Mária tudományos tanácsadóval a Kossuth Rádióban
Médiamegjelenés

Beszélgetés Gósy Mária tudományos tanácsadóval a Kossuth Rádióban

2022. Márc. 30.

Fonetikai kutatócsoport
Események

3 találat
3 találat
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia
2024. Febr. 02.
HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Konferencia

XVIII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

Az alkalmazott nyelvészet témaköreivel számos doktori programban foglalkoznak igen magas szinten az országban. A különböző programok résztvevőinek azonban kevés lehetőségük van arra, hogy betekintsenek a többi programon belül végzett munka részleteibe, és hogy megismerjék más doktori hallgatók fő kutatási területeit, kérdéseit és módszereit. Az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciák ebben szeretnének segítséget nyújtani.
2023. Okt. 02. - 2023. Okt. 04.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Okt. 02. - 2023. Okt. 04.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
SpeakVar Workshop: A workshop on Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification
2023. Okt. 02. - 2023. Okt. 04.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Konferencia

SpeakVar Workshop: A workshop on Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification

The Speech Variability Project Group and the Hungarian Research Centre for Linguistics invite you to participate in the Intraspeaker and interspeaker variability in the context of speaker identification Workshop.The keynote speakers of the workshop are: Cécile Fougeron and Kirsty McDougallThe aim of this workshop is to bring scholars together who study the phonetic, phonological, or other linguistic aspects of spoken language to better understand and undermine the variability of the various phen ...
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Summer School in Uralic Formal Linguistics
2023. Aug. 21. - 2023. Aug. 26.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Nyári egyetem

Summer School in Uralic Formal Linguistics

The application period is now open! See the Application page for more information.  Early-bird application deadline: April 23rd, 2023General application deadline:  May 21st, 2023We plan for the school to be held fully offline/ in person. (If there is sufficient interest, we will arrange for a synchronous Zoom connection for the classes, in order to allow for hybrid participation, but the amount of support for online participants may be limited and will be at the lecturer’s discretion – e.g., wit ...

Fonetikai kutatócsoport
Kapcsolatok

Partnerintézmények

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Beszédfelismerés labor (LRS)

Nagyméretű magyar nyelvi beszédadatbázisok automatikus lejegyzése, mély tanuláson alapuló beszédfelismerő algoritmusok fejlesztése.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Az együttműködés az NKFI K 128810 pályázat keretében valósul meg; a kutatási téma magyar társalgások többszempontú vizsgálata.

Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport, Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és P

Az élet egyik örömteli pillanata, amikor gyermekünk kimondja első szavait. A nyelvelsajátítás folyamata azonban összetett és változékony, ezért a család gyakran csak későn ismeri fel vagy néz szembe a ténnyel, hogy a gyermek beszédfejlődése megkésett vagy zavart.

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tsz.

Az együttműködés az NKFI K 128810 pályázat keretében valósul meg; a kutatási téma magyar társalgások többszempontú vizsgálata.