Magyar Generatív Történeti Szintaxis 2

Támogató intézményOTKA

AzonosítóK 112057
LezártHazai pályázatIntézményi pályázat

Vezető kutató: É. Kiss Katalin

A projekt célja a magyar nyelv írásos története során megfigyelhető mondattani változások leírása és elemzése, valamint a nyelvemlékeket megelőző kor alapvető nyelvi szerkezeti tulajdonságainak a rekonstruálása. Elsősorban az ó- és középmagyar mondatszerkezeteket és grammatikalizációs folyamatokat vizsgáljuk, ezen belül pedig kiemelten foglalkozunk az információs szerkezettel, a predikációval, az aspektusrendszerrel, az alárendeléssel, a determinálással és a kvantifikációval.

A projekt másik célja a meglévő ómagyar korpusz horizontális és vertikális bővítése: egyrészt további középmagyar forrásokkal növeljük a adatbázist, elsősorban újszövetségi szövegekkel (Károli Gáspár, Pesthi Gábor, Sylvester János, Heltai Gáspár és Káldi György magyar fordításaival), másrészt az ó- és középmagyar korszak összes Újszövetség-fordítását nyelvészeti annotációval látjuk el (normalizálás, morfológiai elemzés és egyértelműsítés). A nyelvészeti kutatások számára rendkívül fontos nyelvi adatok kinyerése és a hatékonyabb adatgyűjtés érdekében a már működő keresőfelületet újabb funkciókkal bővítjük.

Projektünk az MTA Nyelvtudományi Intézetében 2009-2014 között futó Magyar generatív történeti mondattan c. 78074 sz. OTKA projekt folytatása.

Futamidő: 2014-2018

A projektum munkatársainak előadásai, kéziratai

Részvétel hazai és nemzetközi konferenciákon

Párizs – GLOW colloquium
University of Paris Diderot – INALCO, 2015. április 15-18.

Leiden – 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12)
Leiden University Centre for Linguistics, 2015. május 22-23.

  • Egedi, Barbara: The Hungarian definite article across time: an account of its spreading. (Lásd itt.)

Reykjavík – 17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17)
University of Iceland, 2015. május 29-31.

Dékány, Éva – Tánczos Orsolya: Head last to head first and left peripheries: evidence from Eastern Khanty and Udmurt relatives (handout)

Oulu – XII. International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU12)
University of Oulu, 2015. augusztus 17-21.

Nápoly – 22nd International Conference on Historical Linguistics (ICHL22)
University of Naples Federico II. 2015. július 27-31.

Budapest – Nyelvelmélet és kontaktológia 3.
2015. november 17-18. PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék

Szeged – A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei IX.,
Szegedi Tudományegyetem, 2016. április 27-28.

Budapest – Uralic Syntax Days
MTA Nyelvtudományi Intézet és Károli Gáspár Református Egyetem. 2016. május 19-20.

Ghent – 18th Diachronic Generative Syntax conference.
Ghent University,  2016. június 29 –  július 1.

Berlin – 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities
Berlin, 2016.08.11.

Nápoly – 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea
University of Naples Federico II. 2016. augusztus 31 – szeptember 3.

Konstanz – Ws Diachronic Formal Semantics
2016. szeptember

Budapest – MaSzaT.
2016. október 27.

Köln – Ws Indefiniteness and Discourse Structure.
Univ. Köln, 2016. november 17.

Budapest – Nyelvelmélet és diakrónia 3.
PPKE BTK, Budapest, 2016. november 22–23.

London – Information structure and discourse in the minority languages of the Russian Federation workshop, Language Documentation and Linguistic Theory 5.
SOAS, London, 2016. december 2-4.

Bécs – PCC Workshop
Bécsi Egyetem Nyelvészeti Tanszék. 2016. december 10.

Szeged – Finnugor Szeminárium
Szegedi Tudományegyetem, 2017.01.13-14.

Párizs – Workshop on (Co-)Distributivity
CNRS Pouchet, 2017.02.22-23.

  • Bende-Farkas Ágnes: Quantifier, Distributivity Operator, Pluractional Adverbial: the Suffix -nkéd in Old Hungarian.

Budapest – 2nd Budapest Linguistics Conference (BLINC 2)
Eötvös Loránd Tudományegyetem. 2017.06.1-3.

Lund – Lund-Potsdam-Budapest Colloquium
Lund University, 2017.06.15-16.

Budapest – Implicatures or Domain Restriction/Domain Widening? Workshop
MTA Nyelvtudományi Intézet – Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017.06.19-20.

York – 4th Formal Ways of Analyzing Variation Conference (FWAV4)
University of York. 2017.06 29-30

Budapest – 13th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH13)
MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017.07.29-30.

Poznań – 47th Poznań Linguistic Meeting (PLM47)
Adam Mickiewicz University (Poznań), 2017.09.18-20.

Stellenbosch – 19th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS19)
Stellenbosch University – University of the Western Cape, 2017.09.05-08.

Budapest – Nyelvelmélet és dialektológia 4.: A Károli-Biblia nyelve
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2017.10.17-18.

Reykjavík – 48th Annual Meeting of the North East Linguistic Society (NELS 48)
University of Iceland – North East Linguistic Society, 2017.27-29.

Budapest – Magyar Nyelvtudományi Társaság Általános Nyelvészeti Szakosztály ülése
Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2017.11.21.

Szeged – Nyelvészdoktoranduszok 21. Országos Konferenciája (LingDok 21)
Szegedi Tudományegyetem, 2017.11.23-24.

Saarbrücken – Formal Diachronic Semantics 2 (FoDS2)
Saarland University, 2017.11.20-21.

Cikkek, könyvfejezetek 

2015:

Bacskai-Atkari Julia: A kérdő modalitás jelölése a beágyazott poláris kérdésekben és viszonya a funkcionális bal perifériák történetéhez. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 11-46.

Bacskai-Atkari Julia – Dékány Éva: A vonatkozó névmások története az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 47-69. (kézirat)

Bende-Farkas Ágnes: Az univerzális kvantifikáció típusai az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 70-106. (kézirat)

Bende-Farkas, Ágnes: The landscape of universal quantification in Old Hungarian. Acta Linguistica Hungarica 62 (2015) 223-261. (kézirat)  

É. Kiss, Katalin: A negative cycle in 12th-15th-century Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 86-101. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Mondattani rekonstrukció nyelvi kövületekből. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

É. Kiss Katalin: Magyar nyelvű kódexek digitális alapú feldolgozása. Magyar Nyelvjárások 52 (2015) 43-57. (kézirat)

É. Kiss, Katalin: Negation in Hungarian. In: Tamm, Anne, Miestamo Matti & Beáta Wagner-Nagy (eds.): Negation in Uralic Languages. Amsterdam: John Benjamins, 2015, 219-238. (kézirat)

Gugán Katalin: És mégis: mozog? Tagadás és igemódosítók az ómagyarban és a középmagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 153-178.

Hegedűs Veronika: A predikátummozgatás megszilárdulása: Az ige-igekötő szórend és igemódosítók az ómagyarban. Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 179-200. (kézirat)

Hegedűs, Veronika: The grammaticalization of postpositions in Old Hungarian. In: Biberauer, Theresa & George Walkden (eds.): Syntax over Time: Lexical, Morphological, and Information-Structural Interactions. Oxford: Oxford University Press, 2015, 72-85.

2016:

É. Kiss Katalin. 2016. The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Eric Mathieu – Robert Truswell (eds.). Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax. Oxford: Oxford University Press. 73-89.

É. Kiss Katalin. 2016. Isa. Magyar Nyelvőr 140 (3): 303-305.

Huszthy Bálint:  Viszi busz gyermeket zeskolába: Névelőtörlés a csángóban mint magánhangzó-gyengülési folyamat. In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.) Nyelvelmélet és kontaktológia 3. Budapest, Piliscsaba: Szent István Társulat, 2016. 66-96.

Simon, Eszter – Veronika Vincze: Universal Morphology for Old Hungarian. In: Proceedings of the 10th SIGHUM Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities. Association for Computational Linguistics. Berlin, 2016. 118-127.

2017:

Bacskai-Atkari Julia és Dékány Éva: Cyclic changes in Hungarian relative clauses. In: Thórhallur Eythórsson and Jóhannes Gisli Johnsson (eds.), Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford: OUP (bírálat alatt).

Dékány Éva: Anti-agreeing infinitives in Old Hungarian. In: Łukasz Jędrzejowski and Ulrike Demske (eds.), Infinitives at the Syntax-Semantics Interface: A Diachronic Perspective. Trends in Linguistics. Studies and Monographs. Mouton de Gruyter, 2017, 193-221.

É. Kiss Katalin: The rise and fall of Hungarian complex tenses. In: Robert Truswell and Eric Mathieu (szerk.) Micro-change and Macro-change in Diachronic Syntax, 2017, 61-75. Oxford: Oxford University Press.

É. Kiss Katalin: Az -ik kiemelőjel eredetéről. In É. Kiss, Katalin & Hegedűs, Attila & Pintér, Lilla (eds.), Nyelvelmélet és diakrónia 3, 2017, 75–90. Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK.

É. Kiss Katalin. The Person–Case Constraint and the Inverse Agreement Constraint are Manifestations of the Same Inverse Topicality Constraint. The Linguistic Review 34(2), 2017, 365-395.

É. Kiss Katalin és Tánczos Orsolya: From possessor agreement to object marking: the functional evolution of the Udmurt -jez suffix. Language (bírálat alatt).

É. Kiss Katalin: Possessive agreement turned into a derivational suffix. In: Bartos, Huba & den Dikken, Marcel & Váradi, Tamás (eds.), Boundaries Crossed: Studies at the crossroads of morphosyntax, phonology, pragmatics, and semantics. Dordrecht: Springer (megjelenés alatt).

É. Kiss Katalin: Reconstructing Proto-Ugric and Proto-Uralic object marking. In: Eythorsson, Thorhallur & Jónsson, Johannes Gísli (eds.), Syntactic Features and the Limits of Syntactic Change. Oxford: OUP (bírálat alatt).

Gugán Katalin: A magyar tagadó mondatok szórendje és a konstansráta-hipotézis. <gugan_nyelvelm_diakron.pdf> In: É. Kiss Katalin, Hegedűs Attila, Pintér Lilla (szerk.). Nyelvelmélet és diakrónia 3. Budapest – Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Elméleti Nyelvészeti Tanszék; Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2017, 91–110.

Halm Tamás: A Review of Approaches to Hungarian 15: Papers from the Leiden Conference. Finno-Ugric Languages and Linguistics 6(2), 2017.

Hegedűs Veronika: The rise of the modifier suffix -i with PPs. In: Huba Bartos, Marcel den Dikken, Zoltán Bánréti & Tamás Váradi (eds.) ‘Boundaries Crossed, at the Interfaces of Morphosyntax, Phonology, Pragmatics and Semantics’. Springer, megjelenés alatt.

Hegedűs Veronika és Dékány Éva. Two positions for verbal modifiers: evidence from derived particle verbs. In: Anikó Lipták and Harry van der Hulst (szerk.), Approaches to Hungarian 15. Amsterdam: John Benjamins, 2017, pp. 65-94.

Huszthy Bálint: Ómagyar nyelvlecke újmagyaroknak. In: Nagy Noémi, Tóbi István (szerk.) Pro Scientia Aranyérmesek XIII. Konferenciája. Pécs: Pro Scientia Aranyérmesek Társasága, 2017, pp. 82-91.

Huszthy Bálint: Az olasz mint zöngésségi hasonulást nélkülöző zöngenyelv. In: Gécseg Zsuzsanna (szerk.) Lingdok 16: Nyelvészdoktoranduszok dolgozatai. Szeged: SZTE NYDI, 2017, pp. 41-64.

Huszthy Bálint: The “untamed” /s/ of Italian dialects: An overview of the singular behaviour of Italo-Romance sibilants. Verbum Analecta Neolatina (2017) 18/1-2, pp. 191-216.

Az MGTSz kutatómunkájához tematikusan kapcsolódó kutatások

A magyar főnévi kifejezések és determinánsok történeti és összehasonlító nyelvészeti vizsgálata (OTKA PD 112828)

(Nem-)véges alárendelés és mondatszerkezet (MTA Prémium Posztdoktori kutatás, Dékány Éva)

Szabad választást kifejező elemek a magyarban (MTA Prémium Posztdoktori kutatás, Halm Tamás)

Résztvevő kutatók

É. Kiss Katalin
kutatócsoport-vezető, emeritus kutatóprofesszor
Bacskai-Atkari Julia

Bacskai-Atkari Julia

assistant professor
Bende-Farkas Ágnes
tudományos főmunkatárs
Dékány Éva
tudományos főmunkatárs
Egedi Barbara
tudományos főmunkatárs
Farkas Judit

Farkas Judit

egyetemi docens
Gugán Katalin
kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs
Halm Tamás
tudományos munkatárs
Hegedűs Veronika
igazgató, tudományos főmunkatárs
Huszthy Bálint

Huszthy Bálint

tudományos segédmunkatárs

n.a.

Kalmár Éva

Kalmár Éva

egyetemi tanár

n.a.

Pólya Katalin

Pólya Katalin

tudományos segédmunkatárs

n.a.

Simon Eszter

Simon Eszter

tudományos munkatárs

n.a.

Tánczos Orsolya

Tánczos Orsolya

tudományos segédmunkatárs

n.a.

Vadász Noémi
tudományos segédmunkatárs