Egedi Barbara

Egedi Barbara

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatott témák: Történeti és összehasonlító mondattan, azon belül kiemelt kutatási terület a főnévi kifejezések szerkezete és a referencialitás, a magyar főnévi kifejezések történeti nyelvtana, uráli nyelvek névszói szerkezetei, veszélyeztetett uráli nyelvek mondattani leírása, moldvai magyar nyelv

Elérhetőségek

Szobaszám

105

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6064

Hivatkozások

Elérhetőségek

Szobaszám

105

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6064

Hivatkozások

Egedi Barbara
Bemutatkozás

Elméleti nyelvészként elsősorban a magyar nyelv mondattanával foglalkozom történeti és összehasonlító (dialektológiai és uráli) nyelvészeti szempontokból.

Egyiptológusként a klasszikus egyiptomi nyelvszakasz és a kopt nyelv a szakterületem filológiai és nyelvészeti szempontból. Szövegkiadásokat készítek elő, szerkesztek, tanítok, és rendszeresen tartok ismeretterjesztő előadásokat is.

Egedi Barbara
Publikációk

35 találat
35 találat
Egedi Barbara. 2015. Szócikkek a Szépművészeti Múzeum Hyperion Ókortudományi Tudástár adatbázisa számára
Egedi B. 2013. A Szépművészeti Múzeum újrarendezett egyiptomi kiállítása. ÓKOR: FOLYÓIRAT AZ ANTIK KULTÚRÁRÓL 12, 4 Paper: 2.
Egedi, B. 2007. Reconsidering the Categorial Status of the Coptic suffix and conjugation base. In: Endreffy Kata, Gulyás András (szerk.) Proceedings of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists. Budapest: ELTE BTK Egyiptológiai Tanszék. 109–119.

Egedi Barbara
Letöltések

Dissertation

Coptic noun phrases
Eötvös Loránd University, Faculty of Humanities, Doctoral Programme of Egyptology
Defended on 18 December 2012, summa cum laude.

Tézisek magyarul

Resumé in English

Published papers

Word order change at the left periphery of the Hungarian noun phrase. In: Martins, Ana Maria – Adriana Cardoso (eds.): Word order change. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics. Oxford: Oxford University Press, 2018. 88-103.

Two kinds of definiteness in Coptic. Lingua Aegyptia 25 (2017) 83-99.

A list of delivery in dialect F. Journal of Coptic Studies 19 (2017) 69-74.

Remarks on loan verb integration into Coptic. In: Grossman, Eitan, Peter Dils, Sebastian Richter & Wolfgang Schenkel (eds.): Greek Influence on Egyptian-Coptic: Contact-Induced Change in an Ancient African Language. Lingua Aegyptia Studia Monographica 17. Hamburg: Widmaier Verlag, 2017, 195-206.

Az első névelő nyomában. Nyelvtudományi Közlemények 112 (2016) 243-261.

Greek loanwords and two grammatical features of Pre-Coptic Egyptian. In: Kousoulis, P. – Lazaridis, N. (eds.): Proceedings of the Tenth International Congress of Egyptologists (XICE). Orientalia Lovaniensia Analecta 241. Leuven: Peeters, 2016. 1333-1344.

Változó struktúrák, versengő stratégiák: a mutató névmási módosítók esete. [Changing structures, competing strategies: The case of demonstratives]
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 27 (2015) 107-132.

Határozottan dialektusfüggő: kopt nyelvjárások névelőrendszerei. [Definitely dialect-dependent: the Coptic article-systems] In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila – Pintér Lilla (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 3. Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – magyar nyelvészeti Tanszék, 2015, 81-98.

The DP-cycle in Hungarian and the functional extension of the noun phrase. In: É. Kiss, Katalin (ed.): The Evolution of Functional Left Peripheries in Hungarian Syntax. Oxford Studies in Diachronic and Historical Linguistics 11. Oxford: Oxford University Press. 2014. 56-82.

Főnévi kifejezések: határozottság, névelőhasználat, birtokos szerkezetek. [Noun phrases: definiteness, articles, possessive constructions] In: É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 95-126.

A latin forrásszövegek hatása az ómagyar szintaktikai jelenségekre. [The influence of Latin sources on Old Hungarian syntax] In: É. Kiss Katalin (szerk.) Magyar generatív történeti mondattan. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2014. 280-285.

Határozottsági ciklus a magyarban. [Definiteness cycle in Hungarian] In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és diakrónia 2. Piliscsaba, PPKE BTK, 2014. 63-83.

Grammatical encoding of referentiality in the history of Hungarian In: Anna Giacolone Ramat – Caterina Mauri – Piera Molinelli (eds.): Synchrony and Diachrony: a Dynamic Interface. Studies in Language Companion Series 138. Amsterdam: John Benjamins, 2013. 367-390.

Birtokos szerkezetek a korai kopt dialektusokban. [Possessive constructions in the early Coptic dialects] In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és dialektológia 2. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2012. 34-54.

Névelőtlenül, de határozottan: Lépések egy magyar grammatikalizációs ösvényen. [Being definite without an article: steps on a Hungarian grammaticalizational path] In: Kádár Edit – Szilágyi N. Sándor (szerk.): Szinkronikus nyelvleírás és diakrónia. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2011. 110-127.

Az ómagyar határozott névelő kialakulásának grammatikai vonatkozásai. [Grammatical aspects of the development of Old Hungarian definite article] In: Bakró-Nagy Marianne – Forgács Tamás (szerk.)  A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VI, Szeged, SzTE Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2011. 35-47.

Possessive Constructions in Egyptian and Coptic. Distribution, definiteness, and the construct state phenomenon. Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 137 (2010) 1-12.

Kopt szintaxis és a görög igék átvételi morfológiája. [Coptic syntax and the morphology of Greek loan verbs] In: É. Kiss Katalin – Hegedűs Attila (szerk.): Nyelvelmélet és kontaktológia. Piliscsaba, PPKE BTK Elméleti Nyelvészeti Tanszék – Magyar Nyelvészeti Tanszék, 2010. 33-48.

Adverbial (dis)ambiguities. Syntactic and prosodic features of ambiguous predicational adverbs. In: É. Kiss Katalin (ed.): Adverbs and Adverbial Adjuncts at the Interfaces. Interface Explorations 20. Berlin – New York: Mouton de Gruyter, 2009, 103-132.

A magyar kétértelmű mondathatározók és hatókörviszonyaik. [Ambiguous sentence adverbs in Hungarian and their scope relations] In: Maleczki Márta – Németh T. Enikő (szerk.): A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei VII. Modellek, elméletek és elvek érvényessége nyelvi adatok tükrében. Szeged, SZTE Általános Nyelvészeti Tanszék, 2009. 67-85.

Attribution vs. possession in Coptic. The origin and development of an opposition. Lingua Aegyptia 17 (2009) 65-79.

Reconsidering the Categorial Status of the Coptic suffix and conjugation base. In: Endreffy Kata – Gulyás András (eds.) Proceedings of the Fourth Central European Conference of Young Egyptologists. Studia Aegyptiaca XVIII. Budapest, 2007. 109-119.

Genitive constructions in Coptic. In É. Kiss Katalin (ed.): Universal Grammar in the Reconstruction of Ancient Languages. Studies in Generative Grammar 83. Berlin – New York, Mouton de Gruyter, 2005, 137-159.

(unpublished) papers and talks

Dialectal variation in Coptic possessive constructions. To appear in: Grossman, Eitan – Stéphane Polis (eds.) Possession in Ancient Egyptian. Mouton de Gruyter. [revised manuscript]

Azonosít vagy módosít? Kis ómagyar jelzőtipológia [Identifying or modifying? A concise typology of Old Hungarian adnominal modifiers]
Nyelvelmélet és diakrónia 2. [Language Theory and Diachrony]
2016. november 22-23. Pázmány Péter Catholic University [prezentáció]

A diachronic typology of definite articles [slides]
Talk given at the 49th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (SLE2016)
31 August – 3 September 2016. Naples (University of Naples Federico II)

Reconsidering possessives in Middle Egyptian and beyond [slides]
Talk given at the 11th International Congress of Egyptologists (ICE11)
23-30 August 2015. Firenze (Museo Egizio)

Competing strategies: demonstrative renewal in Hungarian [handout]
Talk given at the 17th Diachronic Generative Syntax Conference (DIGS17)
29-31 May 2015. Reykjavík, University of Iceland

The Hungarian definite article across time: an account of its spreading [handout]
Talk given at the 12th International Conference on the Structure of Hungarian (ICSH12)
22-23 May 2015. Leiden University, Centre for Linguistics

Identification negated: Semantic properties of the double particle constructions and their functional spreading in the history of Egyptian  [handout]
Talk given at the Negation in Ancient Egyptian
11-13 December 2014. Paris

Papers in non-linguistic topics in Egyptology

Hathor, the psychopompos. To appear in a Festschrift.  Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó

Meriré a túlvilágon. A Vandier papirusz. [Merire in the Afterlife – The Papyrus Vandier] Ókor 8/3-4 (2009) 16-23.

Hárfás dalok – Túlvilághit és szkepticizmus az ókori Egyiptomban. [Harpers’ Songs – Concept of Afterlife and Scepticism in Ancient Egypt] Ókor 5/3-4 (2006) 45-50.

A kopt kereszténység a kezdetektől az egyházszakadásig. [Coptic Christianity from the Beginning to the Schism] Ókor 4/1-2 (2005) 29-35.

*Note that these documents are only the manuscripts of my published papers, or the pre-print versions submitted for publication

Egedi Barbara
Oktatási tevékenység

Nyelvórák, szövegolvasás és ismeretterjesztő előadások tartása a Vámbéry Ármin Keleti Szabadegyetemen.

Egedi Barbara
Életrajz