Elméleti nyelvészet MA

Információk

Félévkezdő tájékoztató

Félévkezdő tájékoztató ideje:  
2024. február 6. (kedd), 11.00

Félévkezdő tájékoztató helye: 
1068 Budapest, Benczúr u. 33., földszinti előadóterem

Információk az Elméleti Nyelvészeti Központban működő tudományos diákkörről

Információk az MA felvételijével kapcsolatban

Elméleti nyelvészeti MA felvételi

Időpont: 2023. június 14., 11.00

Helyszín: 1068 Budapest, Benczúr u. 33., 206-os szoba

Pótfelvételi: június 15., 11.00

ELTE BTK ‒ Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Telefon: (36-1) 342-9372/6016

Törkenczy Miklós

az Elméleti nyelvészet MA vezetője

Gárdai Kinga

tudományos ügyintéző
tneqnv.xvatn@alghq.uha-era.uh vagy tneqnv.xvatn@ogx.rygr.uh

Elméleti nyelvészet MA
Bemutatkozás

A szakgazda az Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központ, amely a Nyelvtudományi Kutatóközpontban kihelyezetten működik.

Végzettségi szint: MA

Szakképzettség: okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész

Az Elméleti nyelvészet MA közvetlen előzménye az ELTE Bölcsészettudományi Karán a 3 éves megelőző kísérleti szakasz után, 1993-ban alapított Elméleti nyelvészet szak. A nemzetközi mércével mérve is magas színvonalú képzési tartalom jó alapot nyújtott végzett diákjainknak ahhoz, hogy megállják a helyüket mind a nemzetközi, mind a hazai felsőoktatásban és tudományos életben. Az eddig végzett elméleti nyelvészet szakos hallgatók 93 %-a felvételizett nyelvészeti PhD programokra, kivétel nélkül sikeresen. A felvételt nyertek 30 %-a neves külföldi egyetemeken szerezte meg vagy szerzi meg PhD fokozatát (Massachusetts Institute of Technology (MIT), University College London, University of Amsterdam (UvA), Universiteit Utrecht, Rijksuniveriteit Groningen, University of Edinburgh, Saarland University, Universitetet i Tromsø stb.).

A szakunkon diplomát szerzettek 93 %-a jelenleg is nyelvészettel foglalkozik, egy részük még doktori képzésben vesz részt, a többiek pedig nyelvészként dolgoznak. A szakon végzettek 24 %-a dolgozik kutatóként az MTA Nyelvtudományi Intézetében, 29 %-uk hazai egyetemeken oktat (ELTE, PPKE, BME), 10 %-uk pedig külföldi egyetemeken kaptak oktatói vagy posztdoktori állást (Institut Jean Nicod, École Normale Supérieure (IJN), University College London, Carleton College, USA, University of Groningen (RUG)). További 14 % (fele-fele arányban magyaroszági és külföldi) számítógépes nyelvészettel, mesterséges intelligencia kutatással foglalkozó cégnél helyezkedett el állásban.

Mindez bizonyítja, hogy a nemzetközi nyelvtudomány normáinak megfelelően kialakított tanszékünk folyamatosan kiemelkedő szerepet játszik a nyelvész utánpótlás biztosításában. A szakhoz 1994 óta kapcsolódik doktori képzés, mely az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola keretén belül működik.

Ezeket a hagyományokat folytatja az elméleti nyelvészet mesterszak. A szak felépítése, tartalma úgy van megtervezve, hogy hatékonyan segítse olyan kutatónyelvész utánpótlás kinevelését, amely sokféleképpen konvertálható tudással rendelkezik, képes a nyelvtudomány művelését a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő szinten végezni, ugyanakkor képes gyakorlati, társadalmilag és gazdaságilag hasznos fejlesztések elvégzésére, feladatok megoldására.

A képzés középpontjában a nyelvészet fő ágai (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de lehetőséget ad a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (pl. szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.).

A szak nem képvisel egyetlen nyelvészeti elméletet, de egységes a szemlélete: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, amelyet a tudományos precizitás kívánalmainak megfelelő eszközökkel kell leírni.

Bár a hagyományos, egyciklusú elméleti nyelvészeti képzésben is lehetősége volt a hallgatónak egy-egy kutatási terület felé orientálódni, az új, bolognai képzés MA szakaszában a specializáció a szakirányú képzésekben nyomatékosabban van jelen. Ennek megfelelően az Elméleti nyelvészet mesterszak háromféle kimenettel végezhető:

 1. Szakirány nélkül: elméleti nyelvészet szakos bölcsész
 2. Nyelvelmélet szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész (nyelvelmélet szakirány)
 3. Számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész

Kiknek ajánljuk a szakot?

Azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a természetes nyelvek szerkezete iránt.

Ilyen érdeklődési körök:

 • a nyelv és pszichológia összefüggései
 • a nyelvelsajátítás kérdései
 • a nyelv és a társadalom viszonya
 • a nyelvek összehasonlítása
 • a nyelv mint formális rendszer vizsgálata
 • a nyelvészet számítógépes alkalmazása
 • a nyelveknek a hagyományos nyelvtant meghaladó leírása

Kiket várunk a szakra?

Mindenkit, aki érdeklődik a természetes nyelvek kutatása iránt:

 • bölcsészeket
 • természettudósokat
 • társadalomtudósokat
 • matematikusokat
 • számítógépeseket

A szakképzettség várható hasznosítási területe

A szak programjának lényege, hogy hallgatóink a nemzetközi nyelvészet kutatási módszereinek kreatív és kritikai elsajátítása révén színvonalas kutatómunka végzésére legyenek képesek a lehető legszélesebb területen: az adatbázisok létrehozásától a grammatikai modellek építéséig, a nyelvtudás pszicholingvisztikai és neurolingvisztikai realitásának kísérleti vizsgálatától a mesterséges intelligencia kutatásáig, a magyar nyelv rendszerének leírásával összefüggő problémáktól a nyelvfilozófiáig és a történeti nyelvészet elméletéig.

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak önálló tudományos munka megkezdésére. A foglalkoztatásuk számos területen lehetséges, például a mai magyar nyelv szerkezetének és rendszerének a modern elméletek illetve modellek kereteiben történő leírására, valamint az így kapott eredmények társadalmi célok érdekében történő alkalmazására, pl. anyanyelvi nevelési koncepciók, gépi fordítás, nyelvi zavarok diagnosztizálása és terápiája, számítógépes nyelvészeti munkák, nyelvi adatbázisok és szoftverek fejlesztése, szótárírással kapcsolatos feladatok, nyelvkönyvek és nyelvtankönyvek írására, médiumokkal kapcsolatos munkakörök. Az ilyen típusú szakemberek iránti igény mind regionális, mind országos szinten növekszik. A szak olyan képzést ad a hallgatóknak, amely arra is felkészíti őket, hogy sikerrel vegyenek részt modern nyelvészeti orientációjú külföldi vagy hazai doktori programokban is.

Elméleti nyelvészet MA
Specializációk

Az Elméleti nyelvészet mesterszak háromféle kimenettel végezhető:

1.      Szakirány nélkül: elméleti nyelvészet szakos bölcsész

2.      Nyelvelmélet szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész (nyelvelmélet szakirány)

A szakirány célja, hogy az elméletek nemzetközi színvonalú művelőinek segítségével a fonológiai, mondattani, jelentéstani elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat sajátítsák el a hallgatók, alaposan és gyakorlatiasan.

3.      Számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika szakirány: elméleti nyelvészet szakos bölcsész (számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika szakirány)

A szakirány keretében az elméletileg megalapozott nyelvészeti formalizmusoknak és elemzéseknek gyakorlati célokra való alkalmazását oktatjuk, illetve az ilyen jellegű alkalmazási lehetőségeket tárjuk fel. A szakirány célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a neurolingvisztika valamint a számítógépes nyelvészet alapjaival, megismerjék azokat a sztenderd technikákat, amelyek a modern nyelvészeti elméletek megvalósítását szolgálják, valamint az, hogy a hallgatók gyakorlatban is megismerkedjenek a neurolingvisztika, a számítógépes nyelvészet és a mesterséges intelligencia kutatásában is használt rendszerekkel. A szakirány elvégzése során a hallgatóknak bizonyos fokú számítógépes és programozási ismereteket is el kell sajátítaniuk.

Elméleti nyelvészet MA
Meghirdetett kurzusok

34 találat
34 találat
MA

BMA-ENYD17-110

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Fonológia

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóRebrus Péter
MA

BMA-ENYD17-130

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Logika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóGyuris Beáta
MA

BMA-ENYD-221

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti gyakorlat I.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
MA

BMA-ENYD-222

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti gyakorlat II.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGyuris Beáta
MA

BMA-ENYD-223

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti gyakorlat III.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
MA

BMA-ENYD17-210

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Terepmunka

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBánréti Zoltán
MA

BMA-ENYD17-320:fk

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Felkészítő szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóDékány Éva
MA

BMA-ENYD17-320:m3

2023/2024 ősz

Morfológia

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóKomlósy András
MA

BMA-ENYD17-320:z5

2023/2024 ősz

Magyar és uráli szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatókDékány Éva, Georgieva Ekaterina
MA

BMA-ENYD17-320:z7-EN

2023/2024 ősz

Kurrens témák az általános nyelvészet köréből: Az Annual Review of Linguistics alapján

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóGärtner Hans-Martin
MA

BMA-ENYD17-321:z2

2023/2024 ősz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatókTörkenczy Miklós, Rebrus Péter
MA

BMA-ENYD17-321:z3

2023/2024 ősz

Prozódia

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóMády Katalin
MA

BMA-ENYD17-321:z8

2023/2024 ősz

A japán nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóCseresnyési László
MA

BMA-ENYD17-331:u2

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Számítógépes nyelvészet alapozó

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóLagos Cortes Mátyás
MA

BMA-ENYD17-331:u6

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Klinikai nyelvészet

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóHoffmann Ildikó
MA

BMA-ENYD17-331:z4

2023/2024 ősz

Neurolingvisztika: a belső beszéd természetének a kutatása

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóBánréti Zoltán
MA

BMA-ENYD17-331:z7

2023/2024 ősz

Formális nyelvek és automaták

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóLagos Cortes Mátyás
MA

BMA-ENYD17-331:z9

2023/2024 ősz

Programozás logikusoknak

onlinehétfő 18.00-19.30

OktatóMekis Péter
MA

BMA-ENYD-SZD

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Szakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGyuris Beáta
MA

BMA-ENYD17-120

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
MA

BMA-ENYD17-140

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Formális szemantika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókGyuris Beáta, Gärtner Hans-Martin
MA

BMA-ENYD17-320:v1

2022/2023 tavasz

Pragmatika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGyuris Beáta
MA

BMA-ENYD17-320:v8

2022/2023 tavasz

Általános és magyar nyelvtörténet

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
MA

BMA-ENYD17-321:o3

2022/2023 tavasz

Fonetika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGráczi Tekla Etelka
MA

BMA-ENYD17-321:v2

2022/2023 tavasz

A kínai nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBartos Huba
MA

BMA-ENYD17-321:v7

2022/2023 tavasz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókTörkenczy Miklós, Rebrus Péter
MA

BMA-ENYD17-331:n1

2022/2023 tavasz

Statisztika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóMády Katalin
MA

BMA-ENYD17-331:t3

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

A nyelvfeldolgozás folyamatai tipikus és atipikus esetekben/helyzetekben

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóHoffmann Ildikó
MA

BMA-ENYD17-331:v5

2022/2023 tavasz

Neurolingvisztika: a nyelvtan neurológiai alapjai

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBánréti Zoltán
MA

BMA-ENYD17-331:v6

2022/2023 tavasz

A számítógépes nyelvészet alapjai

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóSimon Eszter
MA

BMA-ENYD17-340:v3

2022/2023 tavasz

Az európai nyelvészeti gondolkodás története

Műegyetem Z épület (Bertalan Lajos u. 2.)

OktatóCser András
MA

BMA-ENYD17-341:v4

2022/2023 tavasz

Veszélyeztetett nyelvek

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókBaló András Márton, Lovas Anna
MA

BMA-ENYD17-330:u10

2022/2023 ősz

Pszicholingvisztika

BME E. épület 502. teremHétfő, 14:15-15:45

OktatóLukács Ágnes
MA

BMA-ENYD17-331:u3

2022/2023 ősz

Neurolingvisztika: a társas interakciót jelentő nyelvi kifejezések

onlineszerda 16.30-18.00

OktatóBánréti Zoltán

Elméleti nyelvészet MA
Oktatók

19 találat
19 találat

ELTE közalkalmazott állandó oktatóink

Dékány Éva
PhD
tudományos főmunkatárs
Gyuris Beáta
PhD
tudományos főmunkatárs, a központ vezetője
Rebrus Péter
PhD
tudományos főmunkatárs

Állandó oktatóink a Nyelvtudományi Kutatóközpontból

Baló András Márton
PhD
tudományos munkatárs
Bánréti Zoltán
CSc
tudományos tanácsadó
Komlósy András
CSc
tudományos főmunkatárs
Mády Katalin
PhD
tudományos főmunkatárs
Törkenczy Miklós
DSc
tudományos tanácsadó

A kezdetektől meghatározó oktatóink voltak

Rendszeresen felkért oktatóink

Bárkányi Zsuzsanna
PhD
tudományos főmunkatárs
Georgieva Ekaterina
PhD
tudományos munkatárs
Gráczi Tekla Etelka
PhD
tudományos főmunkatárs
Hoffmann Ildikó
PhD
tudományos főmunkatárs
Lagos Cortes Mátyás
tudományos segédmunkatárs
Lovas Anna
tudományos segédmunkatárs
Sass Bálint
PhD
tudományos főmunkatárs

Tudományos ügyintéző

Gárdai Kinga
tudományos ügyintéző