Elméleti nyelvészet MA felvételi

Az ezen az olodalon olvasható információk tájékoztató jellegűek. Az adott tanévre érvényes pontos felvételi információk a felvi.hu és az egyetem hivatalos honlapján (www.btk.elte.hu) olvashatók.

FONTOS: A felvi.hu oldalon megadott keretszámok a szétosztott minimum számok. Ez azt jelenti, hogy ennél mind ösztöndíjas, mind önköltséges képzésre jóval több hallgatót tudunk felvenni. A korábbi évek tapasztalatai azt mutatták, hogy akik sikeres felvételi vizsgát tettek, mindannyian felvételt nyertek a szakra. 

A jelentkezés feltétele

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja, a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja. 

Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. Ebben az esetben a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 19 kredit szükséges olyan ismeretkörökből, amelyek megfeleltethetők a szabad bölcsészet alapképzési szak elméleti nyelvészet specializációja és a magyar alapképzési szak nyelvtechnológia specializációja ismeretköreinek (fonetika, fonológia, morfológia, szintaxis, logika, szemantika, pragmatika, diskurzuselemzés, nyelvleírás, történeti nyelvészet, matematikai ismeretek, kognitív tudomány, nyelvfilozófia, nyelvtechnológia, számítógépes nyelvészet, mesterséges intelligencia, terepmunka, kutatásmódszertani ismeretek).

Idegennyelv-követelmény: A mesterképzésbe való belépés feltétele egy középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Felvételi vizsga: Komplex vizsga:

Írásbeli szakasz:

A jelentkezőknek be kell adniuk az alapképzési szakon írt szakdolgozatot. A szakon a benyújtott írásművet külön nem pontozzák.

Szóbeli szakasz:

Vizsga, amely a jelentkező nyelvészeti háttérismereteit, a mesterképzéshez szükséges nyelvészeti előképzettségét méri fel. A jelentkezőktől a vizsgán legalább az olvasmányjegyzékben szereplő művek anyagának ismeretét várják el.

Olvasmányjegyzék:

Kálmán László és Trón Viktor. Bevezetés a nyelvtudományba. Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2005, második, bővített kiadás:2007.

Kenesei, István. A nyelv és a nyelvek. 6. javított, bővített kiadás.Budapest: Akadémiai Kiadó, 2004.

Pléh Csaba – Lukács Ágnes: Pszicholingvisztika I.-II. Akadémiai Kiadó, 2014. (Egy szabadon kiválasztott fejezet tartalmának ismerete.)

A felvételivel kapcsolatos aktuális információk a Felvi.hu és az egyetem (www.btk.elte.hu) oldalán olvashatók.