Elméleti nyelvészet BA

Információk

Félévkezdő tájékoztató

Félévkezdő tájékoztató ideje:  
2024. február 6. (kedd), 11.00

Félévkezdő tájékoztató helye: 
1068 Budapest, Benczúr u. 33., földszinti előadóterem

Információk az Elméleti Nyelvészeti Központban működő tudományos diákkörről

ELTE BTK ‒ Nyelvtudományi Kutatóközpont

1068 Budapest, Benczúr utca 33.
Telefon: (36-1) 342-9372/6016

Gyuris Beáta

az Elméleti nyelvészet BA vezetője

Gárdai Kinga

tudományos ügyintéző
tneqnv.xvatn@alghq.uha-era.uh vagy tneqnv.xvatn@ogx.rygr.uh

Elméleti nyelvészet BA
Bemutatkozás

Az Elméleti nyelvészet szakot 3 éves megelőző kísérleti szakasz után, 1993-ban alapították meg az ELTE BTK Kari Tanácsa, az ELTE Egyetemi Tanácsa határozatai alapján, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium döntésének megfelelően. 1996-ban indult az Elméleti nyelvészet doktori program, amely jelenleg az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának része.

Az egyetemi képzés szakjainak és programjainak a rendszere 2006-tól kezdődően nagyfokú átalakuláson ment keresztül. Az összes 2006 előtt indult szak és program megszűnt, helyüket a háromszintű képzés (alapszak (BA), mesterszak (MA) és doktori program (PhD)) vette át. Ennek megfelelően az egyetemi elméleti nyelvészeti képzést a következő három szinten lehet végezni: Elméleti nyelvészet BA (Elméleti nyelvészet szakirány/specializáció és Elméleti nyelvészet minor), Elméleti nyelvészet MA, valamint Elméleti nyelvészeti doktori program.

A szakgazda az Elméleti Nyelvészeti Kihelyezett Központ, amely a Nyelvtudományi Intézetében kihelyezetten működik.

Az Elméleti Nyelvészet Központ egy fél egyetemi docensi státusszal és két fél tudományos főmunkatársi státusszal rendelkezik. A központ állandó oktatói a Nyelvtudományi Intézetében tudományos kutatók. (A tanszék oktatói.)

Kiknek ajánljuk a szakot?

Azoknak a hallgatóknak, akik érdeklődnek a természetes nyelvek szerkezetének leírása, elsajátítása és használata iránt.

Ilyen érdeklődési körök:

 • a nyelv és a pszichológia összefüggései,
 • a nyelvelsajátítás kérdései,
 • a nyelv és a társadalom viszonya,
 • a nyelvek összehasonlítása,
 • a nyelv mint formális rendszer vizsgálata,
 • a nyelvészet számítógépes alkalmazása,
 • a nyelveknek a hagyományos nyelvtant meghaladó leírása.

Kiket várunk a szakra?

Mindenkit, aki érdeklődik a természetes nyelvek kutatása iránt:

 • bölcsészeket,
 • természettudósokat,
 • társadalomtudósokat,
 • matematikusokat,
 • informatikusokat.

A jelentkezőktől azt várjuk, hogy értelmes és kreatív módon közelítsenek egy olyan összetett problémához, mint a természetes nyelvek elemzése, és fogékonyak legyenek annak egzakt kezelésére.

A tanszék általános célkitűzései, oktatási irányzatai

A tanszék célja olyan szakemberek képzése, akik az elméleti nyelvészet szakterületén járatosak, és egyúttal a nyelvészeti kutatások bármely területének műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készséggel, ezen belül egy speciális területen elmélyült ismeretekkel rendelkeznek, és képesek önálló tudományos munka megkezdésére.

Célunk, hogy a hallgatók olyan elméleteket és módszertanokat ismerjenek meg és használjanak alkotó módon, melyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák az egyes természetes nyelvek struktúrájának szabályszerűségeit, illetve az emberi nyelv szerkezetének általános törvényeit. A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de a program lehetőséget ad a nyelvészet határterületeinek és a kapcsolódó tudományágaknak a tanulmányozására is (például szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.). A tanszék oktatói között a modern nyelvészet minden főbb irányának vannak művelői. A szakcsoport tehát sokféle nyelvészeti elméletet, de egységes szemléletet képvisel: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, azaz nem követi pl. a normatív vagy pusztán leíró nyelvtanok nyelvfelfogását.

Elméleti nyelvészet BA
Szakirány

Elméleti nyelvészet szakirány/specializáció a Szabad bölcsészet alapszakon belül végezhető
Végzettségi szint: baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA
Szakképzettség: alapszakos szabad bölcsész (elméleti nyelvészet szakirány/specializáció)
A Szabad bölcsészet alapszakra a felvételi követelmények a felvi.hu oldalon találhatók.

Az Elméleti nyelvészet szakirány felvételének nem feltétele a nyelvészeti előképzettség. A jelentkezőktől azt várjuk, hogy értelmes és kreatív módon közelítsenek egy olyan összetett problémához, mint a természetes nyelvek elemzése, és fogékonyak legyenek annak egzakt kezelésére.

A képzés célja

A szakirány/specializáció célja a szükséges elméleti megalapozás után olyan módszerek és elemzési eljárások megismertetése, amelyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák a természetes nyelvek struktúrájának a szabályszerűségeit, valamint a nyelvhasználat működését. Olyan szakemberek képzése a cél, akik alkalmasak a megszerzett ismeretek alkotó felhasználására és gyakorlati alkalmazására, továbbá a nyelvvel és a kommunikációval kapcsolatos kutatások, fejlesztések műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készségekkel rendelkeznek.

A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak, de a szakirány lehetőséget ad a nyelvészet határterületeivel és a kapcsolódó tudományágakkal való ismerkedésre is (például szociolingvisztika, pszicholingvisztika, számítógépes nyelvészet, neurolingvisztika stb.).

A tanszék oktatói között a modern nyelvészet minden főbb irányának vannak művelői. A szak tehát sokféle nyelvészeti elméletet, de egységes szemléletet képvisel: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, azaz nem követi pl. a normatív vagy pusztán leíró nyelvtanok nyelvfelfogását.

Az alapozó kurzusokon (ENY(18)-101-től ENY(18)-107-ig) a nyelvészet alapvető témaköreit mutatjuk be, és a nyelvészeti elméletek sikeres alkalmazásának módszereit, problémáit vázoljuk fel. Például azt, hogy mit jelent a grammatika mint magyarázó célú, elméleti modell, mi minősülhet nyelvészeti leírásnak és mi magyarázatnak, melyek az alapvető kutatási irányok. Milyen követelményeket ró a nyelvészeti leírásra a nyelvek univerzális elsajátíthatósága, a nyelv társadalmi rétegződése, egysége és változatossága, a nyelv és az agy, a nyelv és a gondolkodás viszonya, a számítógépes elemzési feladatok és mások. Az elméletek megértését és alkalmazását előkészítik a matematikai és logikai alapismeretek is.

bevezető kurzusok (ENY(18)-203-től ENY(18)-217-ig) anyagaiban a hangnyelvtanra (fonológiára), a mondattanra és a jelentéstanra koncentrálunk. Ezek a nyelvészeti kutatás alapvető területei. Megbeszéljük azokat a kutatási módszereket, kategóriákat, bizonyítási eljárásokat, amelyekkel a nyelvek mondattani struktúráit felépítő szabályok kimutathatók, rendszerük átlátható, a szerkezetek jelentése jellemezhető, és megállapíthatók a fonémasorokat, szótagszerkezetet szervező alapvető szabályok, megszorítások. Bemutatjuk a legérdekesebb elméletek, modellek részleteit, megvitatjuk a versengő elméletek előnyeit és hátrányait.

haladó kurzusok (ENY(18)-302-től 303-ig) és (ENY(18)-450-től ENY(18)-469-ig) alapján maguk a hallgatók döntik el, hogy milyen irányban indulnak el a nyelvészeti kutatás lehetőségeinek további felfedezésére. Az elméletek nemzetközi színvonalú művelőinek segítségével a hallgatók betekintést nyernek a mondattani, jelentéstani, pszicholingvisztikai, fonológiai, alaktani, történeti nyelvészeti, neurolingvisztikai, számítógépes nyelvészeti és más elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat bemutató és gyakorlati ismereteket adó kurzusokba. 

A vizsgák és rendjük

1. Kollokviumok és gyakorlati jegyek

A kollokviumok és gyakorlati jegyek megfelelnek az ELTE BTK-n megszokottaknak.

A hallgatóknak azonban fel kell készülniük arra, hogy sok gyakorlati tárgynál az oktató megköveteli féléves szemináriumi dolgozat megírását is, és gyakran adunk házi feladatokat. A gyakorlati jegyek ezeknél a tárgyaknál főleg az írásbeli feladatok értékeléséből származnak. Azoknál a tárgyaknál, ahol kollokvium és gyakorlati jegy egyaránt szükséges, a kollokvium anyagába általában beletartoznak az írásbeli feladatok megoldásai is.

2. Záródolgozat

A záródolgozattal a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza nyelvén való értekezésben megkívánt módszertani és stiláris eljárások alkalmazására. Jellegét tekintve a szakirány-záródolgozat témája lehet elméleti, illetve tartozhat az alkalmazott tudomány területéhez is. Kívánatos, hogy a téma klasszikusnak számító megközelítéseinek ismeretén túl a záródolgozat feldolgozza és röviden bemutassa a téma újabb irodalmát is. A záródolgozatot nyomtatva és számítógépes formátumban kell benyújtani. A dolgozat további formai és tartalmi követelményeit és beadási határidejét, elbírálásának rendjét az intézményi szabályzatok és a Szabad bölcsész alapszak előírásai tartalmazzák.

3. Zárószigorlat

Előfeltétele: az elfogadott szakdolgozat, az előírt tanegységek elvégzése és a kötelező kreditmennyiség megszerzése.

A szóbeli vizsgán a hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy elsajátították a képzési terv által előírt legfontosabb ismereteket. A zárószigorlat része a szakirány-záródolgozat megvédése is.

Szakmai képesítés

A szak a hallgatóit felkészíti arra, hogy sikerrel vegyenek részt modern nyelvészeti orientációjú külföldi vagy hazai MA képzésben.

Elméleti nyelvészet BA
Minor

Az Elméleti nyelvészet minort az ELTE BTK nem nyelvészet szakirányos hallgatói, valamint az ELTE társkarainak hallgatói és más intézmények vendéghallgatói számára hirdetjük meg.

Jelentkezés és felvétel

A minorba való belépés feltétele: egyetemi felvétel. Nem BA képzésben részt vevő hallgatók is felvehetik. Nem vehetik fel a Szabad bölcsészet alapszak elméleti nyelvészet szakirányos hallgatói.

Az Elméleti nyelvészet minor felvételének nem feltétele a nyelvészeti előképzettség. A jelentkezőktől azt várjuk, hogy értelmes és kreatív módon közelítsenek egy olyan összetett problémához, mint a természetes nyelvek elemzése, és fogékonyak legyenek annak egzakt kezelésére.

A képzés célja

Az Elméleti nyelvészet minor célja a szükséges elméleti megalapozás után olyan módszerek és elemzési eljárások megismertetése, amelyek alkalmasak arra, hogy leírják és magyarázzák a természetes nyelvek struktúrájának a szabályszerűségeit, valamint a nyelvhasználat működését. Olyan szakemberek képzése a cél, akik alkalmasak a megszerzett ismeretek alkotó felhasználására és gyakorlati alkalmazására, továbbá a nyelvvel és a kommunikációval kapcsolatos kutatások, fejlesztések műveléséhez szilárd alapismeretekkel és módszertani készségekkel rendelkeznek.

A képzés középpontjában a nyelvészeti alapdiszciplínák (hangtan, alaktan, mondattan, jelentéstan) állnak. A tanszék oktatói között a modern nyelvészet minden főbb irányának vannak művelői. A szak tehát sokféle nyelvészeti elméletet, de egységes szemléletet képvisel: a nyelvben feltárandó és megmagyarázandó rendszert lát, azaz nem követi pl. a normatív vagy pusztán leíró nyelvtanok nyelvfelfogását.

Az alapozó kurzusokon (ENY(18)-101-től ENY(18)-107-ig) a nyelvészet alapvető témaköreit mutatjuk be, és a nyelvészeti elméletek sikeres alkalmazásának módszereit, problémáit vázoljuk fel. Például azt, hogy mit jelent a grammatika mint magyarázó célú, elméleti modell, mi minősülhet nyelvészeti leírásnak és mi magyarázatnak, melyek az alapvető kutatási irányok. Milyen követelményeket ró a nyelvészeti leírásra a nyelvek univerzális elsajátíthatósága, a nyelv társadalmi rétegződése, egysége és változatossága, a nyelv és az agy, a nyelv és a gondolkodás viszonya, a számítógépes elemzési feladatok és mások. Az elméletek megértését és alkalmazását előkészítik a matematikai és logikai alapismeretek is.

bevezető kurzusok (ENY(18)-203-től ENY(18)-217-ig) anyagaiban a hangnyelvtanra (fonológiára), a mondattanra és a jelentéstanra koncentrálunk. Ezek a nyelvészeti kutatás alapvető területei. Megbeszéljük azokat a kutatási módszereket, kategóriákat, bizonyítási eljárásokat, amelyekkel a nyelvek mondattani struktúráit felépítő szabályok kimutathatók, rendszerük átlátható, a szerkezetek jelentése jellemezhető, és megállapíthatók a fonémasorokat, szótagszerkezetet szervező alapvető szabályok, megszorítások. Bemutatjuk a legérdekesebb elméletek, modellek részleteit, megvitatjuk a versengő elméletek előnyeit és hátrányait.

haladó kurzusok (ENY(18)-302-től 303-ig) és (ENY(18)-450-től ENY(18)-469-ig) alapján maguk a hallgatók döntik el, hogy milyen irányban indulnak el a nyelvészeti kutatás lehetőségeinek további felfedezésére. Az elméletek nemzetközi színvonalú művelőinek segítségével a hallgatók betekintést nyernek a mondattani, jelentéstani, pszicholingvisztikai, fonológiai, alaktani, történeti nyelvészeti, neurolingvisztikai, számítógépes nyelvészeti és más elméleteket mint magyarázó eszközöket és kutatási módszertanokat bemutató és gyakorlati ismereteket adó kurzusokba. 

A vizsgák és rendjük

Kollokviumok és gyakorlati jegyek

A kollokviumok és gyakorlati jegyek megfelelnek az ELTE BTK-n megszokottaknak.

A hallgatóknak azonban fel kell készülniük arra, hogy sok gyakorlati tárgynál az oktató megköveteli féléves szemináriumi dolgozat megírását is, és gyakran adunk házi feladatokat. A gyakorlati jegyek ezeknél a tárgyaknál főleg az írásbeli feladatok értékeléséből származnak. Azoknál a tárgyaknál, ahol kollokvium és gyakorlati jegy egyaránt szükséges, a kollokvium anyagába általában beletartoznak az írásbeli feladatok megoldásai is.

Szakmai képesítés

Az elméleti nyelvészet minor a hallgatóit felkészíti arra, hogy sikerrel vegyenek részt modern nyelvészeti orientációjú külföldi vagy hazai MA képzésben.

Elméleti nyelvészet BA
Meghirdetett kurzusok

43 találat
43 találat
BA

BBN-FLN11-101/ELMNYELV

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Bevezetés a nyelvtudományba

1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Gólyavár Aszerda 12.00-13.30

OktatóGyuris Beáta
BA

BBN-ENY-104

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) gyakorlat

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206-os szoba

OktatóLovas Anna
BA

BBN-ENY-302:5

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Terepmunka

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóBánréti Zoltán
BA

BBN-ENY-303SZ

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti módszertan

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY-SZD

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Szakdolgozat (Egyéni szakdolgozati felkészülés)

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGyuris Beáta
BA

BBN-ENY18-103

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti alapfogalmak (nyelvleírás) előadás

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), földszinti előadóterem

OktatóBaló András Márton
BA

BBN-ENY18-105

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Fonológia 2.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY18-105

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Matematikai és logikai alapismeretek

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY18-209

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Szintaxis 2.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóDékány Éva
BA

BBN-ENY18-215

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Formális szemantika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóGyuris Beáta
BA

BBN-ENY18-303

2021/2022 tavasz

2022/2023 ősz

2022/2023 tavasz

2023/2024 ősz

Nyelvészeti módszertan

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
BA

BBN-ENY18-452:m3

2023/2024 ősz

Morfológia

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóKomlósy András
BA

BBN-ENY18-453:z5-en

2023/2024 ősz

Magyar és uráli szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatókDékány Éva, Georgieva Ekaterina
BA

BBN-ENY18-453:z7-EN

2023/2024 ősz

Kurrens témák az általános nyelvészet köréből: Az Annual Review of Linguistics alapján

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóGärtner Hans-Martin
BA

BBN-ENY18-460:z8

2023/2024 ősz

A japán nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest VI., Benczúr u. 33.

OktatóCseresnyési László
BA

BBN-ENY18-461:z2

2023/2024 ősz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatókRebrus Péter, Törkenczy Miklós
BA

BBN-ENY18-461:z3

2023/2024 ősz

Prozódia

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóMády Katalin
BA

BBN-ENY18-465:u2

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Számítógépes nyelvészet alapozó

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóLagos Cortes Mátyás
BA

BBN-ENY18-465:z1

2023/2024 ősz

Formális nyelvek és automaták

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóLagos Cortes Mátyás
BA

BBN-ENY18-465:z9

2023/2024 ősz

Programozás logikusoknak

onlinehétfő 18.00-19.30

OktatóMekis Péter
BA

BBN-ENY18-469:u6

2022/2023 ősz

2023/2024 ősz

Klinikai nyelvészet

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), 206. szoba

OktatóHoffmann Ildikó
BA

BBN-ENY18-469:z4

2023/2024 ősz

Neurolingvisztika: a belső beszéd természetének kutatása

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBánréti Zoltán
BA

BBN-ENY-107

2022/2023 tavasz

Statisztika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóMády Katalin
BA

BBN-ENY-217

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Matematika és formális nyelvek

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY18-203

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Fonológia 1.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY18-203

2022/2023 tavasz

Fonológia 1.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóRebrus Péter
BA

BBN-ENY18-207

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Szintaxis 1.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóKomlósy András
BA

BBN-ENY18-213

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Logika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóLagos Cortes Mátyás
BA

BBN-ENY18-450:v3

2022/2023 tavasz

Az európai nyelvészeti gondolkodás története

Műegyetem Z épület (1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 2.)

OktatóCser András
BA

BBN-ENY18-451:o3

2022/2023 tavasz

Fonetika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóGráczi Tekla Etelka
BA

BBN-ENY18-453:n2

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Haladó szintaxis

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
BA

BBN-ENY18-453:v8

2022/2023 tavasz

Általános és magyar nyelvtörténet

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóDékány Éva
BA

BBN-ENY18-454:d1

2022/2023 tavasz

Formális szemantika II.

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókGärtner Hans-Martin, Gyuris Beáta
BA

BBN-ENY18-454:v1

2022/2023 tavasz

Pragmatika

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókGärtner Hans-Martin, Gyuris Beáta
BA

BBN-ENY18-460:v2

2022/2023 tavasz

A kínai nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBartos Huba
BA

BBN-ENY18-460:v4

2022/2023 tavasz

Veszélyeztetett nyelvek

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókBaló András Márton, Lovas Anna
BA

BBN-ENY18-461:v7

2022/2023 tavasz

Morfofonológiai olvasószeminárium

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatókRebrus Péter, Törkenczy Miklós
BA

BBN-ENY18-465:v6

2022/2023 tavasz

A számítógépes nyelvészet alapjai

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóSimon Eszter
BA

BBN-ENY18-469:t3

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

A nyelvfeldolgozás folyamatai tipikus és atipikus esetekben/helyzetekben

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóHoffmann Ildikó
BA

BBN-FLN11-101/ELMNYELV

2021/2022 tavasz

2022/2023 tavasz

Bevezetés a nyelvtudományba

Vizsgakurzus

OktatóGyuris Beáta
BA

BBN-ENY18-459:u10

2022/2023 ősz

Pszicholingvisztika

BME E. épület 502. teremHétfő, 14:15-15:45

OktatóLukács Ágnes
BA

BBN-ENY18-469:u3

2022/2023 ősz

Neurolingvisztika: a társas interakciót jelentő nyelvi kifejezések

onlineszerda 16.30-18.00

OktatóBánréti Zoltán
BA

BBN-ENY18-460:p4

2021/2022 tavasz

A cigány nyelv szerkezete

Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)

OktatóBaló András Márton

Elméleti nyelvészet BA
Oktatók

19 találat
19 találat

ELTE közalkalmazott állandó oktatóink

Dékány Éva
PhD
tudományos főmunkatárs
Gyuris Beáta
PhD
tudományos főmunkatárs, a központ vezetője
Rebrus Péter
PhD
tudományos főmunkatárs

Állandó oktatóink a Nyelvtudományi Kutatóközpontból

Baló András Márton
PhD
tudományos munkatárs
Bánréti Zoltán
CSc
tudományos tanácsadó
Komlósy András
CSc
tudományos főmunkatárs
Mády Katalin
PhD
tudományos főmunkatárs
Törkenczy Miklós
DSc
tudományos tanácsadó

A kezdetektől meghatározó oktatóink voltak

Rendszeresen felkért oktatóink

Bárkányi Zsuzsanna
PhD
tudományos főmunkatárs
Georgieva Ekaterina
PhD
tudományos munkatárs
Gráczi Tekla Etelka
PhD
tudományos főmunkatárs
Hoffmann Ildikó
PhD
tudományos főmunkatárs
Lagos Cortes Mátyás
tudományos segédmunkatárs
Lovas Anna
tudományos segédmunkatárs
Sass Bálint
PhD
tudományos főmunkatárs

Tudományos ügyintéző

Gárdai Kinga
tudományos ügyintéző