Fonetikai kutatócsoport
Research area

A beszédtudomány, azaz a fonetika a nyelvészet peremterületével,  a beszédben hordozott akusztikai jelek nyelvi szintekhez való kapcsolódásával foglalkozik. Empirikus tudományág, a felismerések kísérletekre és adatbázisokra épülnek. Fő területei a beszédprodukció, a beszédakusztika és a percepció.

A produkciót részben artikulációt mérő eszközökkel vizsgáljuk (elektromágneses artikulográf, valós idejű MRI, ultrahang stb.), részben az akusztikai jelből következtetünk a beszédképző szervek működésére. Az akusztikai méréseket jellemzően támogató szoftverek segítségével végezzük, az elemzésekhez modern statisztikai modelleket használunk. A beszédészlelés vizsgálatára a pszicholingvisztikában kifejlesztett módszereket használunk, szintén szoftveres támogatással (ingerek által kiváltott válaszok, reakcióidő, szemmozgáskövetés).

A kutatócsoportban több párhuzamos projekt folyik. Bár ezek látszólag különálló területek, a fonetikai módszerek és kutatási eszközök jó átjárhatóságot biztosítanak a területek között, és egymás eredményeit hatékonyan tudják hasznosítani. A nagyobb prozódiai egységek jellemzői (hangsúly, beszéddallam) befolyásolják a kisebb egységek jellemzőit (magánhangzók, mássalhangzók megvalósulása), és viszont. A spontán beszéd kutatását pedig jelentősen megkönnyítik az olvasott beszédből kontrolláltan kinyerhető eredmények.

A csoport munkájában egyre nagyobb szerepet kap a mélytanuláson alapuló beszédfelismerő algoritmusok fejlesztése, használata és kutatása. Több, különböző céllal készült adatbázis részben automatikus, részben kézi leiratozása folyik (Beszéltnyelvi adatbázis, longitudinális dajkanyelvi korpusz, Akaka maptask korpusz, a Columbia GamesCorpus magyar nyelvű változata). Ezek az adatbázisok részben vagy egészben ingyenesen elérhetőek, vagy azok lesznek, kutatási célú felhasználásra. Bővebb információ a phon.nytud.hu honlapon található.

Kutatócsoport-vezető:

Mády Katalin, PhD
E-mail: mady.katalin@nytud.hu
Telefon: +36 (1) 342-9372/6062

Fonetikai kutatócsoport
Staff

Balog András Ákos
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Dósa-Száraz Bettina
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gocsál Ákos
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gósy Mária
emeritusz kutatóprofesszor

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gráczi Tekla Etelka
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Gyarmathy Dorottya
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Horváth Viktória
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Huszár Enikő Anna
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Juhász Kornélia
tudományos segédmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kaposvári Boglárka
kutatási asszisztens

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Kohári Anna
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Krepsz Valéria
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Mády Katalin
kutatócsoport-vezető, tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Mihajlik Péter
tudományos főmunkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Neuberger Tilda
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Szalontai Ádám
tudományos munkatárs

Általános és Magyar Nyelvészeti Intézet

Fonetikai kutatócsoport
Research

A dajkanyelv longitudinális vizsgálata multimodális módszerekkel

A felnőttek, különösen a szülők hajlamosak máshogyan beszélni a babákhoz, mint a felnőttekhez. Ezt a beszédmódot dajkanyelvnek nevezik. A kutatás célja, hogy feltárja a dajkanyelv és a felnőttekhez szóló beszéd közötti különbségeket és hasonlóságokat három fő dimenzió (időzítés, zöngeminőség, beszédhez társuló nonverbális eszközök) mentén, továbbá, hogy jobban megértsük ezen tulajdonságok figyelemfelhívó, érzelemkifejező funkcióját és a nyelvfejlődésben betöltött szerepét.

Fonetikai paraméterek beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitása a magyar beszédben

Egy NKFI-pályázat keretében a beszélők közötti és beszélőn belüli variabilitást, illetve a beszéd longitudinális változását vizsgáljuk. A pályázatban a BEA adatbázis korábbi beszélői közül elérhető adatközlőket hívjuk vissza egy újbóli felvételre 10 év elteltével. A vizsgálatokban az alapfrekvencia, a tempó, a magánhangzók és a mássalhangzók akusztikai jellemzőit elemezzük. A vizsgálat az egészséges felnőtt beszélők 10 év alatti beszédváltozásainak elemzésével támpontként szolgálhat a patológiás ...

Mássalhangzók variabilitása a magyar beszédben

A vizsgálat célja a mássalhangzók koartikulációban betöltött szerepének vizsgálata a variabilitás és az állandóság szempontjából. Kutatásaink témái: a mássalhangzók rövid és hosszú megvalósulásának akusztikai jellemzői és ezek szerepe a percepcióban, a zöngésséget megjelenítő akusztikai jellemzők pszichoakusztikai korrelátumai, a képzésmód és -hely  koartikulációs jellemzői a DAC (artikulációs kényszer mértékére épülő) elméleti keretében, a zörejhangok egymással és szonoránsokkal alkotott kapcso ...

Nyelvjárási variáció és nyelvi változás elméleti és kísérletes megközelítése a tundrai nyenyec nyelvben (NKFIH FK 129235)

A kutatási projekt elméleti és kísérletes vizsgálati módszerek együttes alkalmazásával dokumentálja, leírja és elemzi a tundrai nyenyec nyelv (uráli, szamojéd) kérdő mondatait azok (elsősorban) szintaktikai és prozódiai tulajdonságaira koncentrálva. A kutatás a tundrai nyenyec nyelv két nyelvjárásának összehasonlító vizsgálatát végzi és azt az elméleti kérdést vizsgálja, hogy kimutathatóak-e szerkezettípus változás nyomai a tundrai nyenyecben két olyan közösségben, amelyek szociolingvisztikai há ...

Prozódiai szerkezet és mondattípusok vizsgálata nagy beszédadatbázisokon mély tanulási támogatással

A magyar nyelv szerkezetére irányuló kutatások fontos előfeltétele, hogy álljon rendelkezésre nagy mennyiségű spontán beszédből származó adat. Modern gépi tanuláson alapuló modelleket fejlesztünk, amelyek megkönnyítik a jelenlegi és későbbi beszédadatok automatikus feldolgozását. A magyar nyelvű beszédadatbázisokhoz kapcsolódó fő kutatási kérdések a következők: mik a tagmondatok kombinációjának kommunikatív funkciói, és hogyan lehet jellemezni a magyar beszéddallamot.

Társalgások elemzése: variabilitás és lokális szerveződés

A kutatások a társalgások legfontosabb jelenségeinek korpuszalapú vizsgálatával foglalkoznak több szempont összekapcsolásával, formális és funkcionális megközelítésekre támaszkodva. A kutatási témák között szerepel társalgási jelenségek (pl. beszélőváltás, egyszerre beszélés, háttércsatorna-jelzések, diskurzusjelölők) és fonetikai paraméterek (pl. szünetezés, tempó) variabilitásának vizsgálata például a beszélők száma, az időbeli változás vagy a beszédhelyzet függvényében.

Fonetikai kutatócsoport
Events

4 results
4 results
2023. Febr. 23. - 2023. Febr. 24.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Febr. 23. - 2023. Febr. 24.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Beszédkutatás–Speech Research 2023
2023. Febr. 23. - 2023. Febr. 24.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Konferencia

Beszédkutatás–Speech Research 2023

A konferencia programjaAz Nyelvtudományi Kutatóközpont Általános és Magyar Nyelvészeti Intézetének Fonetikai Kutatócsoportja szeretettel meghívja Önt a 2023. évi Beszédkutatás – Speech Research konferenciára.A konferencia időpontja: 2023. február 23–24.Helyszíne: Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.). A konferenciát jelenléti formában tervezzük megtartani.Meghívott előadók:Gyuris Beáta (Nyelvtudományi Kutatóközpont)Marko Liker (Zágrábi Egyetem)Sztahó Dávid (Budapesti Műsza ...
2023. Febr. 03.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
2023. Febr. 03.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia
2023. Febr. 03.
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.)
Konferencia

XVII. Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferencia

A konferencia honlapjaAz MTA Alkalmazott Nyelvészeti Munkabizottsága és a Nyelvtudományi Kutatóközpont meghirdeti az Alkalmazott Nyelvészeti Doktoranduszkonferenciáját, melyre évenként kerül sor. A tizenötödik konferencia online kerül megrendezésre.A soron következő konferencia időpontja: 2023. február 3.A soron következő konferencia helyszíne: onlineJelentkezési határideje: FIGYELEM, A MEGSZOKOTTÓL ELTÉRŐEN: 2022. november 11. november 18.
2023. Jan. 19. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2023. Jan. 19. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Nyelvi evolúció gyarmati kontextusban: unserdeutsch (Rabaul Creole German), Pápua Új-Guinea
2023. Jan. 19. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Előadás

Nyelvi evolúció gyarmati kontextusban: unserdeutsch (Rabaul Creole German), Pápua Új-Guinea

ElőadóMaitz Péter
2022. Dec. 13. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
2022. Dec. 13. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Könyvbemutató: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 34: Fonetikai Tanulmányok
2022. Dec. 13. 11:00
Nyelvtudományi Kutatóközpont (1068 Budapest, Benczúr u. 33.), fszt-i előadóterem
Könyvbemutató

Könyvbemutató: Általános Nyelvészeti Tanulmányok 34: Fonetikai Tanulmányok

Fonetikai kutatócsoport
Contacts

Partner institutions

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Beszédfelismerés labor (LRS)

Nagyméretű magyar nyelvi beszédadatbázisok automatikus lejegyzése, mély tanuláson alapuló beszédfelismerő algoritmusok fejlesztése.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék

Az együttműködés az NKFI K 128810 pályázat keretében valósul meg; a kutatási téma magyar társalgások többszempontú vizsgálata.

Hang- és Beszédészlelési Kutatócsoport, Természettudományi Kutatóközpont Kognitív Idegtudományi és P

Az élet egyik örömteli pillanata, amikor gyermekünk kimondja első szavait. A nyelvelsajátítás folyamata azonban összetett és változékony, ezért a család gyakran csak későn ismeri fel vagy néz szembe a ténnyel, hogy a gyermek beszédfejlődése megkésett vagy zavart.

Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Magyar Nyelvtudományi Tsz.

Az együttműködés az NKFI K 128810 pályázat keretében valósul meg; a kutatási téma magyar társalgások többszempontú vizsgálata.