Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Elérhetőségek

Szobaszám

308

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6092

Kenesei István
Bemutatkozás

Kutatási területek

  • a fókusz szintaxisa: a fókusz különböző típusainak (információs, kontrasztív, identifikációs, exhausztív) jellemzése, mondattani és prozódiai viselkedése.
  • a beágyazott mondatok szerkezete: a finit és nemfinit tagmondatok tulajdonságai, a különféle igeneves mondattípusok, a hogy kötőszó megjelenése eltérő (finit és nonfinit) alárendelésekben
  • a segédigék típusai: mik az alapvető tulajdonságaik és miben különböznek egymástól, milyen átmeneti kategóriák vannak
  • szófajok: mi a szófaj fogalma, miket tekintünk a szófajokat elválasztó kritériumoknak
  • toldaléktípusok
  • az Átfogó magyar nyelvtan (Amsterdam University Press) kötetei kiadásának gondozása főszerkesztőként

Kenesei István
Publikációk

199 találat
199 találat
Kenesei István. 2020. A bolondok hajóján. ÉLET ÉS IRODALOM 64, 17: &–&.
Kenesei István. 2019. É. Kiss Katalin köszöntése. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 115: 7–8.
Kenesei István. 2019. Hazugságok hálója: A lex Palkovics a parlamentben. ÉLET ÉS IRODALOM LXII, 27.: &–&.
Kenesei István (szerk.). 2014. Általános nyelvészeti tanulmányok 26: Túl a nyelvfilozófián
Kenesei I, Siptár Péter (szerk.). 2012. Nyelvtechnológiai kutatások : Általános nyelvészeti tanulmányok XXIV
Kenesei I. 2012. Szépe György (1931-2012). ÉLET ÉS IRODALOM 56, 38 Paper: 09.21: 11.
Kenesei I. 2011. Felsőoktatásunk helyzete a számok tükrében. MAGYAR NEMZET (BUDAPEST) 74, 03.22.: 6.
Kenesei I. 2011. Kinek a teája?: Grúzia vagy Georgia: politikai kérdésből nyelvhasználati problémák. MAGYAR NEMZET (BUDAPEST) 74, 08.13.: 24.
Kenesei I (szerk.). 2009. Noam Chomsky 80 éves
Kenesei I (szerk.). 2009. Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében
Kenesei I. 2009. Nyelvhasználat és jogi szabályozás a tudomány tükrében: Bevezető. MAGYAR TUDOMÁNY 170, 11: 1290–1290.
Kenesei István. 2009. Válasz Kádár Juditnak. ÉLET ÉS IRODALOM 53, 5: 1–1.
Kenesei I. 2008. Mikor hagyta abba? (Kiefer Ferenc: Jelentéselmélet). ÉLET ÉS IRODALOM 52, 18: 26.
Kenesei I. 2003. A fókusz megjelenítése a szintaxisban és a fonológiában. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 93–123.
Kenesei I. 2003. Egy liberális konzervatív nyelvész. Nádasdy Ádám: Ízlések és szabályok. ÉLET ÉS IRODALOM 47, 40: 24.
Kenesei István. 2002. Hajdú Péter (1923–2002. FINNUGOR VILÁG 7: 3–4.
Kenesei I. 1998. É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan. MAGYAR TUDOMÁNY 43: 1386–1391.
Kenesei, I. 1995. W.A. Foley (ed.): The Role of Theory in Language Description. LANGUAGE 71: 407–408.
Kenesei, I. 1993. Infinitival Complements and Related Non-finite Clauses in Finnish and Hungarian. In: Borjars K (szerk.) Complement structures in the languages of Europe. Strasbourg: European Science Foundation (ESF). 45–65.
Kenesei, I. 1992. Functional categories in Finno-Ugric. In: Börjars K (szerk.) Complement Structures in the Languages of Europe. Strasbourg: European Science Foundation (ESF). 22–42.
Kenesei, I. 1991. Gy. Gergely: Free Word Order and Discourse Interpretation. ANALECTA LINGUISTICA: INFORMATIONAL BULLETIN OF LINGUISTICS 21, 2: 173–174.
Kenesei I. 1989. Balázs János (szerk.): Nyelvi rendszer és nyelvhasználat. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 17: 339–343.
Kenesei, I, and I Vogel. 1987. The interface between phonology and other components of grammar. PHONOLOGY YEARBOOK 4: 243–263.
Kenesei I. 1984. Stratégiák és típusok a vonatkozó mellékmondatok kialakításában. ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 15: 117–126.
Kenesei, I. 1983. A Textbook in English Syntax. Budapest: Tankönyvkiadó.
Kelemen J, Kenesei I. 1982. Újabb nyelvfilozófiai kalandozások. MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 26, 5: 708–748.
Kenesei, I. 1982. Revisiting wh movement. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. PAPERS IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 2: 5–44.
Kenesei, I. 1980. Types and strategies in relative clause formation. ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS. PAPERS IN ENGLISH AND AMERICAN STUDIES 1: 71–84.
Kenesei, I. 1979. Transformations of generative grammar. COMPUTATIONAL LINGUISTICS AND COMPUTER LANGUAGES 13: 57–87.
Kenesei, I. 1979. Working Papers of the Hungarian English Contrastive Project. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 29: 181–189.
Kenesei I, Mártonfi F, Komlósy A, Radics K, Tóth P, Terts I, Füredi M, Bánréti Z. 1972. Nyelvtudomány és anyanyelvi oktatás. MAGYAR NYELVŐR 96: 442–451.

Kenesei István
Letöltések

Sorozatszerkesztés

LingDok: Nyelvészeti doktoranduszok dolgozatai  JATEPress, Szeged, 2000, 177pp.

Tanulmányok

On what really figures in a non‑configurational language“, Groninger Arbeiten zur germanistischen Linguistik, 24. (1984), 28‑54. (Hollandia)

On the role of the agreement morpheme in Hungarian,” Acta LinguisticaHungarica 36. (1986), 109-120.

Logikus-e a magyar szórend?” in: Telegdi Zsigmond és Kiefer Ferenc (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XVII. (1989), 105-152. (1984)

Prosodic phonology in Hungarian,” Acta Linguistica Hungarica 39. (1989), 149-193 (társszerző: Irene Vogel).

On the syntactic options of focus,” kézirat, University of Delaware, Newark, és JATE, Szeged (1993-97).

Complementation in Finno-Ugric,” in: N. Vincent (szerk.) Complementation in the Languages of Europe, Kluwer, Dordrecht (megjelenésre elfogadva; a kötetet a szerkesztő nem állította össze) (1994).

Functional Categories in Complementation,” in N. Vincent (szerk.), Complementation in the Languages of Europe, Kluwer. Dordrecht (megjelenésre elfogadva; a kötetet a szerkesztő nem állította össze; társszerző: Jon Ortiz de Urbina) (1994).

Subordinate clauses,” in: F. Kiefer and K.É. Kiss (szerk.), The Syntactic Structure of Hungarian, Academic Press, San Diego, 1994, pp. 275-354.

Történeti nyelvtan: elmélet és gyakorlat,” Magyar Nyelv 91. (1995), 281-291.

On bracketing paradoxes in Hungarian,” ALH 43. (1995/96), 153-173.

Adjuncts and arguments in VP-focus in Hungarian,” ALH 45. (1998), 61-88.

A toldalékmorfémák meghatározásáról,” Nyr. 122/1 (1998), 67-81.

A fókusz fonológiai szerkezete,” in: Péter Mihály (szerk.), Általános Nyelvészeti Tanulmányok XIX. (1998), 79-119 (társszerző: Irene Vogel). (1995) — kézirat

“Argumentumszerkezet és VP-fókusz,” in: Büky László és Maleczki Márta (szerk.), A magyar nyelv leírásának újabb módszerei III., JATEPress, Szeged, 1998, 223-242.

A szintagma alapú képzésekről,” NyK 95. (1996-97), 101-118. (1994, megjelent: 1999-ben)

Szavak, szófajok, toldalékok,” in: Kiefer Ferenc (szerk), Strukturális magyar nyelvtan 3: Morfológia, Akadémiai Kiadó, Bp., 2000, pp. 75-136.

Van-e segédige a magyarban? Esettanulmány a grammatikai kategória és vonzat fogalmáról,” in: Kenesei (2000), 157-196.

Criteria for auxiliaries in Hungarian,” in: Kenesei (2001), 73-106 .

Hányféle igazság van?” MNy 98/1 (2002), 39-49.

A filozófia a nyelvészetben, avagy hová tűnt a nyelvfilozófia?” in: Farkas Katalin és Orthmayr Imre (szerk.), Bölcselet és analízis, Eötvös Kiadó, Bp., 2003, 100-117.

Jogi szemantika: problémafelvetés és kutatási program,” Világosság 44. (2003), 63-70.

Szavak, morfémák, toldalékok,”Magyar Nyelvőr 128, 441-445 (2004).

Kettős fókusz és kettős tagadás a magyarban,” Magyar Nyelv 101/2 (2005), 178-196.

A nyelvelmélettől a nyelvművelésig: A nyelvtudomány egységéről és változatosságáról,” 25 év anyanyelvünk szolgálatában, Akadémiai, Bp., 2004, 7-25. Magyar Nyelvőr 129,  (2005), 1-12.

Nonfinite clauses in derived nominals,” in: Christopher Piñón and Péter Siptár (eds.), Approaches to Hungarian, Vol. 9, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005,  pp. 161-186. (2003).

Hungarian in focus” (review article),  Journal of Linguistics  41/2 (2005), pp. 409-435. (2003).

 “Funkcionális kategóriák“, in: Kiefer F. (szerk.), Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete, Akadémiai Kiadó, Bp., 2008, pp. 601-637.

 “Why indefinite pronouns are different“, in: Organizing grammar: Linguistic studies for Henk van Riemsdijk, ed. by Hans Broekhuis, Norbert Corver, Riny Huybregts, Ursula Kleinhenz and Jan Koster, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2005, 310-318.

A nyelvtudomány a társtudományok tükrében” (szerkesztői bevezető), Magyar Tudomány 167/4 (2006), 386-392.

Focus as identification,” in: Valéria Molnár and Susanne Winkler (eds.), The architecture of focus, Mouton de Gruyter, Berlin – New York, 2006, 137-168.

Szófajok,” in: Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv, Akadémiai, Bp., 2006, 80-109.

Antal László igazgyöngyei és hamis ékszerei,” in: Kálmán László (szerk.), KB 120 A titkos kötet Nyelvészeti tanulmányok Bánréti Zoltán és Komlósy András tiszteletére, MTA Nyelvtudományi Intézet – Tinta Kiadó (2006), 337-352.

Semiwords and affixoids: The territory between word and affix,” ALH 54. (2007), 263-293.

Hungarian as a pluricentric language,” 5pp + 24 slides (2007)

Az ellipszis szabályai a szóösszetételekben,” in: Bibok Károly és mások (szerk.), Emlékkönyv Pete Istvánnak, Szeged, 2008 (megj. alatt).

Quantifiers, negation, and focus on the left periphery in Hungarian“, Lingua 119 (2009), 564-591 (2006) (http://dx.doi.org/10.1016/j.lingua.2007.11.004.)

Chomsky’s century” in: Zoltán Vajda (ed.), Within and without culture: Essays in honor of Bálint Rozsnyai, JATEPress, Szeged, 2009, 155-162. 

Negation in syntactic dialects in Hungarian” in: Johan Brandtler, David Håkansson, Stefan Huber and Eva Klingvall (eds.), Discourse & Grammar. A Festschrift in Honor of Valéria Molnár. 2012. Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University, pp. 373-386

Szintaktikai nyelvjárások a tagadásban” In: É. Kiss Katalin és Hegedűs Attila (szerk.), Nyelvelmélet és dialektológia 2., PPKE, Piliscsaba (2012), pp. 110-121.

A kreativitás, mint a nyelvészet kognitív fordulatának kulcseleme ÁNyT 25., 2013, (szerk.: Pléh Csaba), pp.17-46.

On a multifunctional derivational affix: Its use in relational adjectives or nominal modification, and phrasal affixation in Hungarian. Word Structure 7.2 (2014), 214-239, DOI: 10.3366/word.2014.0066

Új utakon a magyar nyelvtörténeti kutatások. Nyelvtudományi Közlemények 110, 2014

The Role of Creativity in the Cognitive Turn in Linguistics. International Review of Pragmatics Volume 5, Issue 2, 2013, pp. 271– 292.

“K. É. Kiss (ed.), The evolution of functional left peripheries in Hungarian syntax” Language 92, 2016 (társszerző: Lipták Anikó).

„A főnévi módosító és az i-módosító: két új kategória bemutatása,” NyK 111, 65-85.

A szófaj fogalmáról és meghatározásáról. In: Kas Bence, szerk., „Szavad ne feledd!” Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére, MTA NYTI, 2016, pp. 81-92.

Passive potential affixation: syntax or lexicon? Acta Linguistica Academica Vol. 64 (2017) 1, 45–77 DOI: 10.1556/2062.2017.64.1.2 (társszerző: Lipták Anikó). [open access]

A mondattól a szóig (Az MTA Székházában 2016. december 12-én tartott székfoglaló előadás írásos változata) Magyar Tudomány 2017/6.

Főnév vagy igenév: Egy újabb adalék a vitához, In: K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays, Eds.: Beáta Gyuris, Katalin Mády, and Gábor Recski, MTA Nyelvtudományi Intézet, 2017.

Life without word classes: On a new approach to categorization In: András Bárány, Theresa Biberauer, Jamie Douglas, Sten Vikner (eds.), Syntactic Architecture and Its Consequences: II. : Between syntax and morphology, Language Science Press, Berlin, 2020, pp. 67-80. DOI: 10.13140/RG.2.2.34114.27842

Nyelv, biológia, szabadság: A 90 éves Chomsky jelentősége a tudományban és azon túl. In: Nyelv, biológia, szabadság (szerk. Kenesei István), Gondolat, Budapest, 2019, pp. 7-25.

On an unrecognised nonfinite construction in Hungarian, In: B. Gyuris, K. Mády, G. Recski (eds.), K + K = 120: Papers dedicated to László Kálmán and András Kornai on the occasion of their 60th birthdays. Revised and extended edition. MTA Research Institute for Linguistics.

A magyar mondattan 50 éve. MNy 116. (2020), 1-18.

A terjeszkedő igenév, ÁNyT 32. (2020), 123-135.

Surprise: nonfinite clause with finite complementizer, In: Judit Gervain – Gergely Csibra – Kristóf Kovács (eds.), A Life in Cognition: Studies in Cognitive Science in Honor of Csaba Pléh. Springer, 2021, 93-107 (társszerző: Szeteli Anna)

(Szeteli Annával közösen): Szintaktikai dialektusok statisztikai elemzése felé: Egy új alárendelő szerkezet elfogadottságának felmérése (Kálmán László (1957-2021) emlékének). ÁNyT 33. (2022)

Van képünk hozzá? Nyelv – jelentés – vizualitás. Akadémiai székfoglaló előadás, 2022. október 10.

Vélemények Benczes Réka Rhyme over Reason: Phonological Motivation in English című akadémiai doktori értekezéséről

  1. Kenesei István véleménye
  2. Siptár Péter véleménye

Vélemény Ladányi Mária: Produktivitás és analógia a szóképzésben – Elvek és esetek c. MTA doktori értekezéséről (2010. május 17.)

Búcsú Kálmán Lászlótól

A Szószátyár utolsó adása: Kálmán Lászlóra emlékezik Nádasdy Ádám és Kenesei István. (Klubrádió, 2021.10.20.)

Kenesei István 2022. október 10-i székfoglaló előadásának videófelvétele

Szegedi beszélgetés Kenesei Istvánnal 2022. október 24-én

Írások felsőoktatásról, tudományról: https://www.es.hu/szerzo/50932/kenesei-istvan

Kenesei István
Életrajz