Gósy Mária

Gósy Mária

DSc

emeritusz kutatóprofesszor

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterület, kutatási témák: beszédkutatás, pszicholingvisztika, alkalmazott nyelvtudomány; különféle morfémák időtartamainak elemzése az életkor függvényében

Elérhetőségek

Szobaszám

401

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6030

Elérhetőségek

Szobaszám

401

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6030

Gósy Mária
Publikációk

522 találat
522 találat
Gósy, Mária. 2023. Experimental phonetics in Hungary in the first half of twentieth century. In: Lopes Quintio, Ashby Michael (szerk.) Proceedings of the Fifth International Workshop on the History of Speech Communication Research. Dresden: TUDpress. 51–62.
Gósy Mária. 2022. Beszédtanulás - születéstől életünk végéig. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 1–2.
Gósy Mária. 2022. Gondolatok a betű és a mondat szavak használatáról. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 3: 2–4.
Gósy, Mária. 2021. Cuvânt-înainte. In: Balázs Boróka, Becze Zsuzsanna (szerk.) Module Pentru dezvoltarea percepţiei auditive în limba română. Bucuresti: Editura Didactică Şi Pedagogică. 4–6.
Gósy, Mária. 2019. Voice patterns as characteristic features in primary progressive aphasia. PHONETICIAN 116, 1: 53–58.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Bóna Judit, Bóna Judit, Gósy Mária, Horváth Viktória, Jordanidisz Ágnes, Vakula Tímea, Váradi Viola (szerk.). 2018. A gyermeki beszéd fejlődése (MOOC)
Gósy Mária. 2018. A gyermek anyanyelv-elsajátításának főbb tényezői: a gyermeknyelv kialakulása és fejlődése. CSALÁDI JOG 16: 29–35.
Brackhane, Fabian, and Mária Gósy. 2017. Kempelen’s Speaking Machine: Experiences with Replicas. In: Vainio M, Simko J, Aulanko R (szerk.) HSCR 2017: Proceedings of the Second International Workshop on the History of Speech Communication Research. University of Helsinki. 25–34.
Gósy, Mária. 2017. Phrase-final lengthening in the speech of Hungarian learners of English. JOURNAL OF THE ENGLISH PHONETIC SOCIETY OF JAPAN 21: 170–190.
Gósy, Mária. 2015. Similarities and differences in the early acquisition of grammar by Persian and Hungarian children. In: Iván Szántó (szerk.) From Aṣl to Zā’id: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás. Piliscsaba: Avicenna Institut of Middle Eastern Studies. 9–26.
Neuberger, Tilda, and Mária Gósy. 2015. A cross-sectional study of disfluency characteristics in children’s spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 31, 1: 3–28.
Beke, András, Mária Gósy, and Viktória Horváth. 2014. Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Proceedings of 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 219–223.
Gósy Mária (szerk.). 2013. Beszédkutatás 2013: Nyelvhasználat és alkalmazások. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium.
Gósy, M. 2011. From stomatoscopy to BEA: the history of Hungarian experimental phonetics. In: Lee WS, Zee E (szerk.) Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences. City University of Hong Kong. 172–175.
Gósy M. 2010. Az önellenőrzés egy jelensége a spontán beszédben. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA 19-20: 187–207.
Gósy, M. 2010. Acoustic-phonetic variability and the mental image of a word. In: Mildner Vesna, Liker Marko (szerk.) Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb: FF Press. 143–153.
Gósy Mária. 2008. Beszédprodukciós tervezés és kiejtés
Gósy, Mária, and András Beke. 2008. Anticipatory coarticulation in a specific contex. In: Sock Rudolph, Fuchs Susanne, Laprie Yves (szerk.) Proceedings of the International Speech Production Seminar. 253–256.
Gósy M (szerk.). 2007. Magyar Tudomány
Gósy, M. 2007. Alternative routes of lexical retrieval in spontaneous speech. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 52, 1-2: 129–136.
Gósy, M. 2007. Disfuencies and self-monitoring. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 24: 91–109.
Gósy M, Horváth V. 2006. A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 6, 1-2: 25–42.
Gósy M, Horváth V. 2006. Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. MAGYAR NYELVŐR 130, 4: 470–481.
Gósy M. 2006. 95 éves lenne Vértes O. András. BESZÉDKUTATÁS 14: 5–7.
Gósy M. 2006. Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. MAGYAR NYELV 102, 3: 287–299.
Gósy M. 2006. Megakadásjelenségek a beszédben. In: Zimányi Á (szerk.) II. Egri kiejtési konferencia. Eger: EKF Líceum Kiadó. 56–64.
Gósy Mária, Markó Alexandra. 2006. Szegmentumsorok hibás kivitelezése a beszédprodukcióban. MAGYAR NYELVŐR 130, 2: 198–214.
Gósy M, Heltai P. 2005. A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra. MAGYAR NYELVŐR 129, 4: 473–487.
Gósy M. 2004. A lexikális előhívás temporális szerveződése. MAGYAR NYELV 100: 52–66.
Gósy, M, and H Grassegger (eds.). 2004. Grazer Linguistische Studien (ISSN: 1015-0498) Vol. 62: Graz: Instituts für Sprachwissenschaft
Gósy, M. 2004. Co-occurrences and frequency of disfluencies in Hungarian spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 20: 79–97.
Gósy, M. 2004. Gunnar Fant: 85th Birthday. PHONETICIAN 89: 38–39.
Gósy, M. 2004. International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen. PHONETICIAN 89: 47–50.
Gósy M, Kovács M. 2003. Nyelvi tudatosság, norma és rendszerkényszer a h esetében. MAGYAR NYELVŐR 127: 439–455.
Gósy M. 2003. A beszélő felismerése beszédének fonetikai elemzése alapján. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 3, 1: 3–18.
Gósy M. 2003. Beszédadatbázisok a pszicholingvisztikában és a beszédtechnológiában. In: Moiseenko V (szerk.) Köszöntő könyv. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szláv Filológiai Intézete. 135–141.
Gósy M. 2003. Koartikulációs folyamatok a magyarban. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 43–62.
Gósy M. 2003. Magánhangzók változása az idő függvényében. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 3–16.
Gósy M, Kovács M, Olaszy G, Nikléczy P. 2002. Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szoftver számítógépre. BESZÉDKUTATÁS 10: 212–215.
Gósy M. 2002. Beszédképzés zönge nélkül. BESZÉDKUTATÁS 10: 18–37.
Gósy, M (ed.). 2002. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA (ALH) 49/3-4.
Gósy, M. 2002. Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49, 3-4: 363–383.
Gósy, M. 2002. Temporal coding of voicing assimilation in speech production. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49, 3-4: 257–276.
Beke András, Németh T., Gósy Mária. 2001. Koraszülöttek beszédészlelése a beszédmegértése óvodás korban. PEDIÁTER 10, 2: 71–74.
Gósy M, Kovács M. 2001. A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében. MAGYAR NYELVŐR 125, 3: 330–354.
Gósy M. 2001. Konferencia a folyamatos beszéd megakadás-jelenségeiről. Edinburgh, 2001. augusztus 29-31. (konferencia ismertetés). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1, 2: 115–117.
Gósy M. 2001. Szóasszociációs műveletek az életkor függvényében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1, 1: 17–31.
Gósy M. 2000. A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje. MAGYAR NYELVŐR 124, 2: 195–203.
Gósy M. 2000. A beszédritmus elemzésének egy lehetséges megközelítése. MAGYAR NYELVŐR 124, 3: 273–287.
Gósy M. 2000. A prototípus elmélet. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK: KÖZÉP-EURÓPA 4: 1–9.
Gósy M. 2000. Állandóság és változás a beszédben. MAGYAR NYELV 96, 1: 1–14.
Gósy M. 2000. Az életkor hatása a mentális lexikon működésére. MAGYAR NYELVŐR 124, 4: 410–423.
Gósy M. 2000. Olvasás és alkalmazott nyelvészet. MODERN NYELVOKTATÁS 6: 35–42.
Gósy Mária. 2000. "A magyar kísérleti beszédkutatás története" c. állandó kiállítás megnyitása. MAGYAR TUDOMÁNY 161: 14.
Gósy Mária. 2000. A beszédszünetek kettős funkciója. BESZÉDKUTATÁS 8: 1–14.
Gósy, M, and G Olaszy (eds.). 2000. International Journal of Speech Technology 2000/3-4
Gósy, M. 2000. The VOT of the Hungarian voiceless plosives in careful and spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 17: 15–28.
Gósy M. 1999. A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 484–498.
Gósy M. 1999. Az egyéni hangszínezet és a beszélő felismerésének kísérleti-fonetikai megközelítése. MAGYAR NYELVŐR 123, 4: 424–437.
Gósy M. 1999. Hangzó és írott anyanyelvünk. In: Hoffmann I, Mező A (szerk.) Magyar Nyelvjárások. 37. kötet. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE). 3–24.
Gósy M. 1999. Hibaüzenet kezelése olvasáskor. MAGYAR NYELVŐR 123, 1: 27–34.
Gósy, M. 1999. Speech perception performance of permature neonates to preschool age. APPLIED LINGUISTIC STUDIES IN CENTRAL EUROPE 3: 86–94.
Gósy, M. 1999. The paradox of 'speech hearing': Slips of the ear. In: Anon (szerk.) Proceedings Book of the International Békésy Conference. Budapest: Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ). 100–103.
Gósy M. 1998. A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. MAGYAR NYELVŐR 122, 1: 3–15.
Gósy M. 1998. Az olvasási nehézségek okai I. KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 5, 8: 12–13.
Gósy M. 1998. Az olvasási nehézségek okai II.. KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 5, 9: 18–19.
Gósy M. 1998. Büky Béla: A magyar nyelvtudomány kapcsolata a pszichológiával. MAGYAR NYELV 94: 360–362.
Gósy M. 1998. Hangtörténeti változások feltételezett okairól. MAGYAR NYELV 94, 3: 276–283.
Gósy M. 1998. Jacques Durand-Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába. MAGYAR NYELV 94, 2: 220–223.
Gósy M. 1998. Színmegnevezések gyermekkorban és felnőttkorban. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK: KÖZÉP-EURÓPA 2: 55–68.
Gósy M. 1998. Szókeresés a mentális lexikonban. MAGYAR NYELVŐR 122, 2: 189–201.
Gósy Mária. 1998. Szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. BESZÉDKUTATÁS 5: 1–38.
Gósy, M. 1998. Methoden zur Vermeidung von Leseschwierigkeiten. In: Schwark R, Dummer-Smoch L (szerk.) Legasthenie. Hannover: Bundesverband Legasthenie. 127–146.
A Jászó Anna, Gósy Mária. 1997. Hagyomány és újítás az olvasástanításban. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 8, Klnsz.: 173–175.
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária, Lénárd András. 1997. Tanítói kézikönyv a Mesék csodái című első osztályos tankönyvcsaládhoz. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft..
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária. 1997. Hagyomány és újítás az olvasástanításban. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 8, 1: 24–26.
Gósy M, Balázs B, Szabó I. 1997. A G-O-H, a küszöbaudiogram és a tympanogram összefüggéseiről. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 3: 215–224.
Gósy M, Balázs B, Szabó I. 1997. Laryngectomizáltak tympanometriás vizsgálata. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 2: 156–162.
Gósy M. 1997. A hangminőség objektív elemzése egyoldali gégeresectió után. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 27: 13–18.
Gósy M. 1997. A magánhangzók minőségváltozásai a spontán beszédben. MAGYAR NYELVŐR 121, 1: 45–56.
Gósy M. 1997. A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. MAGYAR NYELVŐR 121, 2: 129–139.
Gósy M. 1997. A mondatértés és a szövegértés összefüggései (óvodás és iskolás gyermekeknél). MAGYAR NYELV 93, 4: 414–426.
Gósy M. 1997. A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. BESZÉDKUTATÁS 5: 1–38.
Gósy M. 1997. A szavak időzítési sajátosságai a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 5: 39–49.
Gósy M. 1997. A szó felismerése: folyamatok és stratégiák. BESZÉDKUTATÁS 5: 63–117.
Gósy M. 1997. Semleges magánhangzók a magyar beszédben. MAGYAR NYELVŐR 121: 9–19.
Gósy M. 1997. Szóaktivizálási folyamatok olvasási nehézségekkel küzdő iskolás gyermekeknél. BESZÉDKUTATÁS 5: 169–179.
Gósy Mária. 1997. Betűtanítás az óvodában?. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 5: 3–7.
Gósy, M. 1997. Assessment of L2 speech perception and comprehension. APPLIED LINGUISTIC STUDIES IN CENTRAL EUROPE 1: 170–183.
Gósy, M. 1997. Developmental language impairment: Aspects of speech perception and comprehension. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 44: 175–201.
Gósy, M. 1997. Die Veränderungen der Vokalqualität in spontaner Rede. GRAZER LINGUISTISCHE STUDIEN 47: 39–53.
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária, Lénárd András. 1996. A mesék csodái: Írás-előkészítő. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft..
Gósy M, Balatoni ZS, Horváth E. 1996. A gége nélküli beszéd vizsgálata spectrographiával. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 7, 1-2: 8–16.
Gósy M, Balázs B. 1996. Különböző típusú nagyothallók beszédmegértésének vizsgálata. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 7, 1-2: 16–25.
Gósy M. 1996. A beszédprodukció és a beszédpercepció összefüggései megkésett beszédfejlődés esetén. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 24: 241–255.
Gósy M. 1996. A magánhangzók minősége a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 4, -: 1–20.
Gósy M. 1996. A mássalhangzók hangátmeneteinek funkciója. MAGYAR NYELV 92, 3: 309–318.
Gósy M. 1996. Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésének összefüggései. MAGYAR NYELVŐR 120, 2: 168–179.
Gósy, Mária. 1996. Consequences of hearing problems on speech perception. In: Ainsworth W, Greenberg S (szerk.) Proceedings of the Workshop on the Auditory Basis of Speech Perception. Keele: Keele University. 269–272.
Gósy M. 1995. A beszédpercepció folyamatának zavarai és fejlesztése. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
Gósy M. 1995. A fonetikai szint működése hatévesek szeriális észlelésében. Szathmári István 70. születésnapjára. MAGYAR NYELVŐR 119: 365–370.
Gósy Mária. 1995. A nyelvi szegmentálás percepciós és akusztikai vonatkozásai. MAGYAR NYELV 91, 1: 26–34.
Gósy Mária. 1995. Anyanyelv és olvasási képesség. In: Szende Aladár (szerk.) Országos Anyanyelvi Oktatási Napok: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. 59–65.
Gósy Mária. 1995. Fantom az óvodában: dyslexia. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 48, 3: 76–77.
Gósy Mária. 1995. GMP-diagnosztika: a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok. Budapest: Nikol kiadó.
Gósy Mária. 1995. Szükséges és szükségtelen hangátmenetek. BESZÉDKUTATÁS 3: 20–30.
Gósy, Mária. 1995. Mother tongue awareness of Hungarian child. In: Anon (szerk.) Eurasian Studies Yearbook. Berlin: Eurasian Linguistic Association (Eurolingua). 127–138.
Gósy, Mária. 1995. Segmentation at word bounderies. APPLIED LINGUISTICS 2: 3–19.
Gósy M, Osmanné Sági J. 1994. Az időzítési sajátosságok egy afáziás beteg spontán beszédében. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 94: 179–201.
Gósy M. 1994. A beszédészlelés fejlődése. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 5, 4-5: 10–18.
Gósy M. 1994. A mondatértés és a szövegértés összefüggései. BESZÉDKUTATÁS 2: 94–121.
Gósy M. 1994. A szegmentálás működése a szófelismerésben. BESZÉDKUTATÁS 2: 33–51.
Gósy M. 1994. Hangazonosítás és -differenciálás adenotómia előtt és után. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 2: 1–7.
Gósy M. 1994. Varázsló - Olvasásfejlesztés, az olvasási nehézségek felismerése. TANÍTÓ 10: 24–27.
Gósy Mária. 1994. Az olvasási nehézség és a dyslexia határa. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 5, 4-5: 41–43.
Gósy, M, and P Siptár. 1994. Guest editors' note. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 3–4.
Gósy, M. 1994. The effect of syntagmatic context on lexical access. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 33–50.
Gósy M. 1993. A kiegészítendő kérdés dallamváltozása. MAGYAR NYELVŐR 117, 4: 443–447.
Gósy M. 1993. A kiegészítendő kérdések felismerésének sajátosságai. MAGYAR NYELV 89, 1: 46–54.
Gósy Mária (szerk.). 1993. Beszédkutatás : tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből
Gósy M. 1992. A beszédészlelés és beszédmegértés fejlődése. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 45, 7: 228–231.
Gósy M. 1992. A beszédészlelés és beszédmegértés folyamata. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
Gósy Mária, Laczkó Mária. 1992. Olvasásfejlesztés - Olvasási nehézségek felismerése. Budapest: Nikol kiadó.
Gósy Mária. 1992. A beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata és fejlesztése. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 45, 8: 264–266.
Gósy Mária. 1992. Magánhangzó-harmónia a gyermekkorban. MAGYAR NYELVŐR 116, 4: 424–436.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Laczkó Mária. 1991. A MULTIVOX írás-beszéd átalakító rendszer beszédminőségének vizsgálata. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 23: 62–73.
Gósy Mária. 1991. Szavak és mondatok megértésének kérdéseiről. MAGYAR NYELV 87, 2: 151–162.
Gósy, Mária. 1991. Lower levels of the speech perception process. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 40, 3--4: 315–327.
Gósy, Mária. 1991. On the process of speech recognition. In: Palek B, Janota P (szerk.) Proceedings of LP 90: proceedings of the Conference "Linguistics and Phonetics" : prospects and applications. Prague: Charles University Press. 372–384.
Gósy, Mária. 1991. The influence of speakers own speech tempo on their tempo perception. In: Anon (szerk.) Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences. 106–109.
Gósy, Mária. 1991. The interaction of speech perception and reading disability. In: Anon (szerk.) Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences. 358–361.
Gósy Mária. 1990. Beszélő számítógép felhasználása az olvasászavar megelőzésében és javításában. TANÍTÓ 28, 8: 18–19.
Gósy Mária. 1990. Modell az olvasástanításhoz. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 1, 2: 3–5.
Gósy Mária. 1990. Óvónői beszédviselkedés. Budapest: Kátai Press.
Gósy, Mária. 1990. On the predictability of reading performance. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 22: 52–60.
Gósy Mária. 1989. A vizuális észlelés hatása a beszédpercepcióra. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 43, 5: 465–480.
Gósy Mária. 1989. Az invariancia jelensége a beszédben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 90: 283–302.
Gósy, M. 1989. Vowel harmony in children's speech. In: Veenker W (szerk.) Viertes Internationales Symposion "Uralische Phonologie". 49–54.
Gósy, Mária. 1989. Identification of synthetized Hungarian vowels with 2 vs. 5 formants (by adults). In: Proceedings of the 28th Acoustic Conference on Physiology, Acoustics, Psychoacoustics of Music and Speech [28. Akustická Konferencia : Fyziologická akustika, psychoakustika, akustika hudby a reči]. 87–90.
Gósy, Mária. 1989. Vowel harmony: interrelations of speech production, speech perception, and the phonological rules. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 39, 1--4: 93–118.
Balázs Boglárka, Gósy Mária. 1988. Környezetünk hangjelenségeinek hatása a beszédre. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 34: 145–149.
Büky Béla, Gósy Mária. 1988. A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek spontán beszédében. MAGYAR NYELVŐR 112, 4: 440–447.
Gósy Mária. 1988. Tempóészlelés és beszédmegértés. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL 5: 87–122.
Gósy, Mária. 1988. Sentence understanding: the role of the number of syllables. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 19: 18–27.
Gósy, M, and B Büky. 1987. Individual deviations from the Hungarian average sound frequency. In: Bahner W, Schildt J, Viehweger D (szerk.) 14th International Congress of Linguists. 1796–1799.
Gósy, Mária, Gábor Olaszy, Jenő Hirschberg, and Zsolt Farkas. 1987. Phonetically based new method for audiometry: the G-O-H measuring system using synthetic speech. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 17: 84–102.
Gósy, Mária, Gábor Olaszy, Jenő Hirschberg, and Zsolt Farkas. 1987. Phonetically based new method for audiometry: The G-O-H measuring system using synthetic speech. In: Gamkrelidze Tamaz (szerk.) Proceedings of the XIth ICPhS: the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R.. 185–189.
Gósy, Mária. 1987. High frequency speech perception: phonetic aspects and application. In: Gamkrelidze Tamaz (szerk.) Proceedings of the XIth ICPhS: the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R.. 88–92.
Gósy, Mária. 1987. High frequency speech perception: phonetic aspects of application. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 17: 64–84.
Kontra Miklós, Gósy Mária. 1987. Azonos dallam két forrásból. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL 3: 19–30.
Gósy Mária, Balázs Boglárka. 1986. Hangszalagcsomós betegek beszédének akusztikai vizsgálata. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 32: 162–168.
Gósy Mária. 1986. A formánsszerkezet változásának hatása a magánhangzók felismerésére. MAGYAR NYELV 82, 1986/2: 68–80.
Gósy Mária. 1986. L. Boves: The Phonetic Basis of Percaptual Ratings of Running Speech. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 36: 273–275.
Gósy Mária. 1986. Magyar beszédhangok felismerése, a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazása. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 15: 3–10.
Hirschberg Jenő, Gósy Mária, Pataki László, Pappné Pintér Ágnes, Simonné Nagy Erzsébet, Szabó Lászlóné. 1986. Teszt a beszéd érthetőségének vizsgálatára. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 32: 175–182.
Hirschberg, Jenő, Mária Gósy, László Pappné Pintér Ágnes Pataki, Nagy Erzsébet Simonné, and Lászlóné Szabó. 1986. Test de la comprehensibilidad del habla. REVISTA DE LOGOPEDIA FONIATRIA Y AUDIOLOGIA 3, 6: 144–152.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1985. Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában I.: Elvi alapok és módszer. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 31: 92–96.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1985. Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában II.: Klinikai alkalmazás. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 31: 227–233.
Gósy Mária, Olaszy Gábor. 1985. A magyar kísérleti fonetika első évtizedei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 87, 1985/1: 109–121.
Gósy Mária. 1985. A beszédmegértés folyamatának első szakasza. MAGYAR NYELVŐR 109: 452–457.
Gósy Mária. 1985. Beszédhibás gyermek beszédmegértésének vizsgálata. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 2: 93–100.
Gósy Mária. 1985. J. Hirschberg -- T. Szende: Pathological Cry, Stridor and Cough in infants. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 87: 73–74.
Gósy Mária. 1984. A beszédmegértés kezdetei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86, 1984/1: 23–34.
Gósy Mária. 1984. A hallás és a beszédmegértés kapcsolatáról. MAGYAR NYELVŐR 108, 3: 319–324.
Gósy Mária. 1984. A kategoriális percepció kérdése tipológiai vonatkozásban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 13: 121–134.
Gósy Mária. 1984. Szófelismerés az akusztikai szerkezet és a magyar nyelv hangsorépítési szabályainak függvényében. MAGYAR NYELV 80, 1984/4: 463–476.
Gósy Mária, Büky Béla. 1983. Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók?. MAGYAR NYELVŐR 107, 1983/4: 460–467.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1983. Kisgyermekkori beszéd-audiometria. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 29: 93–102.
Gósy Mária, Olaszy Gábor. 1983. A gépi beszéd megértése: (Az Univoice magyar nyelvű, azonos idejű számítógépes szövegszintetizáló rendszer perpcepciós vizsgálata). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85, 1: 83–105.
Gósy Mária. 1983. A beszédhang kialakulása a gyermeknyelvben II.. MAGYAR NYELV 79, 1983/1: 59–71.
Gósy Mária. 1983. G. Linder: Grundlagen und Anwendung der Phonetik. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85: 96–98.
Gósy Mária. 1983. Kísérlet nyelvjárási beszédhangok műszeres elemzésére. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 12: 54–66.
Gósy Mária. 1982. A [b, d, g] hangok percepciós vizsgálata. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 10: 84–110.
Gósy Mária. 1982. Bolla Kálmán: A conspectus of Russian speech sounds/Atlas zvukov russkoj reci. MAGYAR NYELV 77: 366–368.
Gósy M. 1981. A beszédhang kialakulása a gyermeknyelvben I.. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 7: 67–97.
Gósy Mária. 1981. A szegmentális hangszerkezet percepciójáról. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 8: 87–104.
Gósy Mária. 1981. Vértes O. András: A leíró magyar hangtan története az újgrammatikusokig. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 83: 141–142.
Gósy Mária. 1980. Az intonáció percepciója összehasonlító vizsgálatokban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 5: 100–109.
Gósy Mária. 1979. A [r] hang kialakulása a gyermeknyelvben. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 4: 172–182.
Gósy Mária. 1979. Akusztikai paraméterek és nyelvi funkció a beszéddallam és a nyomaték percepciójában. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 4: 118–137.
Gósy Mária. 1979. Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. MAGYAR NYELVŐR 103, 1979/2: 193–201.
Gósy Mária. 1979. Egy percepciós hanglejtésvizsgálat. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 3: 58–68.
Gósy Mária. 1978. A szóhangsor kialakulása a gyermeknyelvben: 0-15 hónapos korban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 1: 25–37.
Gósy Mária. 1978. Fonetika '78: Tudományos ülésszak a beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémájáról. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 2: 114.
Gósy Mária. 1978. Szavak és toldalékok hangalaki jellemzői a gxermeknyelvben. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 2: 90–100.
Gósy Mária. 1976. A magyar beszédhangok ajakartikulációja. MAGYAR NYELVŐR 100, 3: 262–269.
Gósy Mária. 1975. A szintaktikailag pontosan nem elemezhető alárendelt összetett szavak rendszere. MAGYAR NYELV 11: 47–56.
Gósy Mária. 1974. Szenczi Molnár-Napok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. MAGYAR NYELVŐR 98: 504.

Gósy Mária
Oktatási tevékenység

ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék, oktatás: BA, MA és PhD

Gósy Mária
Életrajz