Gerstner Károly

Gerstner Károly

PhD

tudományos főmunkatárs

Nyelvtudományi Kutatóközpont

Szakterülete, kutatási témái: magyar nyelvtörténet; lexikológia és lexikográfia; etimológia; névtan

Elérhetőségek

Szobaszám

119

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6073

Elérhetőségek

Szobaszám

119

Telefonszám

+36 (1) 3429372 / 6073

Gerstner Károly
Publikációk

119 találat
119 találat
Gerstner Károly. 2019. Nyelvészeti konferencia a vizsolyi bibliáról. ÉDES ANYANYELVÜNK 41, 3: 15–15.
Gerstner, Károly. 2015. [Rezension zu] Josef Schwing, Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn), Debrecen 2011, in: Onomastikblog [24.07.2015]
Gerstner K. 2012. Benkő Loránd, az etimológus és szótárszerkesztő. MAGYAR NYELV 108: 158–166.
Gerstner K. 2012. Etimológiai szótárak a Nyelvtudományi Intézetből. ÉDES ANYANYELVÜNK 34, 4: 12.
Gerstner K. 2012. Josef Schwing: Die deutschen mundartlichen Ortsnamen Südtransdanubiens (Ungarn). NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 34: 257–260.
Gerstner K. 2012. Kiss Lajos, az etimológus. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 108: 394–402.
Gerstner K. 2011. A 3. Kiváló Magyar Szótár versenyről. MODERN NYELVOKTATÁS 17, 1: 95–96.
Gerstner Károly. 2011. A magyar nyelv szókészlete. In: Kiefer Ferenc (szerk.) Magyar nyelv. Budapest: Akadémiai Kiadó. 437–481.
Gerstner K. 2010. Benkő Loránd (1921–2011). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 107: 293–298.
Gerstner K. 2010. Nyelvújítási gyökerek és európai kapcsolatok: A magyar nyelv nagyszótára. ÉDES ANYANYELVÜNK 32, 1: 3.
Gerstner K. 2009. A Kiváló Magyar Szótár versenyről. MODERN NYELVOKTATÁS 15, 1-2: 131–135.
Gerstner K. 2007. H. Varga Márta: A fosztó- és tagadóképző a magyarban. MAGYAR NYELV 103: 239–243.
Gerstner K. 2006. Végső búcsú Fehértói Katalintól. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 28, 3-4: 301–303.
Gerstner K. 2006. Zaicz Gábor (főszerk.): Etimológiai szótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 103: 260–267.
Gerstner, K. 2005. Das Etymologische Wörterbuch des Ungarischen und die lexikologische Qualifizierung der Stichwörter. In: Czibere Mária, Kerékjártó Ágnes (szerk.) Bouquet Hongrois. Ünnepi kötet Jolanta Jastrzebska tiszteletére. /Feestbundel voor Jolanda Jastrzebska. Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit. 39–45.
Gerstner K, Szépe J, Szende T. 2004. Csuklik, hámlik, kotlik: Megjegyzések a hiányos paradigmájú igék módjelezéséhez. MAGYAR NYELV 100, 3: 358–367.
Gerstner K. 2004. Köszöntőféle Hajdú Mihályhoz. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 26: 5–6.
Gerstner K. 2004. Mária D. Mátai: Kleine ungarische Sprachgeschichte. MAGYAR NYELV 100: 223–225.
Gerstner K. 2004. Új magyar tájszótár. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 101: 217–224.
Gerstner K. 2004. Végső búcsú Kiss Lajostól. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 26: 227–229.
Gerstner K. 2003. Egy mutatóról két versben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 25: 266–273.
Gerstner K. 2003. Ördög Ferenc hetven éves. MAGYAR NYELV 99: 251–253.
Pusztai F, Gerstner K, Juhász J, Kemény G, Szőke I, Váradi T. 2003. Magyar értelmező kéziszótár. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gerstner K. 2002. Titkári jelentés a Magyar Nyelvtudományi Társaság 97. közgyűlésén. MAGYAR NYELV 98, 1: 112–114.
Gerstner K. 2001. Adalékok a családnevek és keresztnevek összefüggéséhez kisebbségi környezetben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 23: 30–37.
Gerstner K. 1999. Német tükörjelenségek a magyar szókészletben: akna, kering, őrnagy. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 21: 387–390.
BLőrinczy É, Gerstner K. 1998. Lehet-e végre a magyar nyelvnek nagyszótára?. MAGYAR TUDOMÁNY 43, 3: 261–271.
Gerstner K. 1998. Svájc !. ÉDES ANYANYELVÜNK 20, 4: 17.
Gerstner, K. 1998. Wildner Dénes: Ortslexikon der ehemaligen Gebiete des historischen Ungars. Band I. Das Namenmaterial der Komitate im 20. Jahrhundert / A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. I. kötet. A vármegyék a 20. században. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 20: 139–142.
Benkő L, Gerstner K, Horváth L. 1997. Wörterbuch des Ungarischen. Band III. Register. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Gerstner K. 1996. Hoffmann István: Helynevek nyelvi elemzése. (Recenzió). MAGYAR NYELV 92, 1: 104–106.
Gerstner K. 1996. Német jövevényszók a TESz.-ben, illetve az EWUng.-ban. MAGYAR NYELV 92, 2: 158–163.
Gerstner K. 1995. Vizes helyekre utaló földrajzi nevek a Dunántúlon. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 17: 58–62.
Gerstner K. 1993. Folyóvíznevek kétnyelvű környezetben. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 15: 125–127.
Gerstner K. 1992. Négy helynévmagyarázat. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 14: 51–53.

Gerstner Károly
Letöltések

Tájszó-etimológiák. In: Kiss Gábor–Zaicz Gábor (szerk.): Szavak–nevek–szótárak. Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete, Budapest, 1997. 105–12.

Deutsche Lehnwörter im neuen Etymologischen Wörterbuch des Ungarischen. In: Hahmo, S.-L. et al. (Hrsg.): Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Vorträge des Symposiums aus Anlaß des 30-jährigen Bestehens der Finnougristik an der Rijks­universiteit Groningen. Shaker Publishing, Maastricht, 1997. 79–85.

Német tükörjelenségek a magyar szókészletben aknakeringőőrnagy. In: Névtani Értesítő 21 (1999): 387–90.

Adalékok a családnevek és keresztnevek összefüggéséhez kisebbségi környezetben. In: Névtani Értesítő 23 (2001): 30–37.

Über die etymologisch-lexikographischen Prinzipien und Methoden des Etymologischen Wörterbuches des Ungarischen. In: Braasch, Anna and Povlsen, Claus (Eds.): Proceedings of the Tenth EURALEX Congress, EURALEX 2002. Copen­hagen, Denmark, August 13–17, 2002. Center for Sprogteknologi, CST. Volume II, 569–579.

Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Ungarischen. In: Blokland, Rogier and Hasselblatt, Cornelius (Eds.): Finno-Ugrians and Indo-Europeans: Linguistic and Literary Contacts. Proceedings of the Symposium at the University of Groningen, November 22-24, 2001. Studia Fenno-Ugrica Groningana 2. Shaker Publishing BV., Maastricht, 2002. 72–78.

Das Großwörterbuch des Ungarischen – Tradition und Innovation. (6. Arbeitstreffen deutschsprachiger Akademiewörterbücher. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. 02–05. 2009, Berlin. 17 lap).

Hangtörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Egyetemi jegyzet (ISBN 978-963-308-101-3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 18–46.

Szókészlettörténet. In: Gerstner Károly (szerk.): Fejezetek a magyar nyelv történetéből. Egyetemi jegyzet (ISBN 978-963-308-101-3). Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Piliscsaba, 2013. 103–126.

Grammatik im Großwörterbuch des Ungarischen [Beitrag zum Workshop Künftige Standards wissenschaftlicher Lexikographie, 25.-27. März 2012, Berlin]. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Berlin. (8 lap)

Gerstner Károly
Oktatási tevékenység

1978–1981: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék – szerződéses tanársegédként, illetve adjunktusként szemináriumok vezetése hangtanból és nyelvjárástanból;

1981–1986: Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszék – vendégtanárként szemináriumok vezetése és előadások tartása magyar leíró és történeti nyelvészetből, magyar nyelvjárástanból és lexikológiából, fordítási gyakorlatok vezetése hollandról magyarra;

1988–1998: ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárástani Tanszék – szerződéses adjunktusként, majd docensként szemináriumok vezetése magyar nyelvtörténetből és nyelvjárástanból;

1994 szeptemberétől 1998 decemberéig óraadóként, 1999 januárjától 2002 decemberéig a Széchenyi Professzori Ösztöndíj keretében, majd 2003 januárjától megbízott előadóként, 2004 decemberétől címzetes egyetemi docensként, 2010 szeptemberétől 2021 augusztusáig egyetemi docensként a PPKE Magyar Nyelvészeti Tanszékén magyar nyelvtörténeti, nyelvjárástani, lexikológiai, névtani, alaktani és helyesírási szemináriumok vezetése; előadások tartása magyar nyelvtörténetből, illetve a fordító- és tolmácsképzésben nyelvhasználati-nyelvhelyességi kérdésekről;

2003-tól a PPKE Nyelv és Irodalomtudományi, majd Nyelvtudományi Doktori Iskolájának tagja;

2016–2021: a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola tanácsának tagja;

2004. április–május, 2006. május és 2008. május: az Erasmus Középtávú Oktatói Mobilitás keretében vendégtanári tevékenység a Groningeni Állami Egyetem (Rijksuniversiteit Groningen, Hollandia) Finnugor Tanszékén: szemináriumok magyar nyelvtörténetből (magyar és holland nyelven), szakszeminárium etimológiai kérdésekről (holland nyelven);

2012. február, 2013. július, 2016. június, 2017. június, 2018. június: Erasmus Középtávú Oktatói Mobilitás keretében vendégtanári tevékenység a Ludwig-Maximilians-Universität (München) Finnugor Tanszékén: ómagyar kori nyelvemlékek elemzése; a magyar szókészlet története; magyar hangtörténet; magyar történeti morfológia (német nyelven).

Gerstner Károly
Életrajz