Mária GÓSY

Mária GÓSY

DSc

research professor emeritus

Hungarian Research Centre for Linguistics

Mária Gósy is emeritus professor of phonetics and psycholinguistics both at Eötvös Loránd University and at the Hungarian Research Centre for Linguistics. Her research areas cover various topics, focusing on speech processing, spontaneous speech production processes, typical and atypical language acquisition, and the history of phonetics. She is a member of several national and international committees and editorial boards. She has published 14 books and more than 500 scientific papers in Hungarian and English. She has received various awards, including the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Hungarian Republic and the Széchenyi Prize that is given in Hungary by the state in recognition of an outstanding contribution to academic life.

Contact

Phone

+36 (1) 3429372 / 6030

Contact

Phone

+36 (1) 3429372 / 6030

Mária GÓSY
Publications

522 results
522 results
Gósy, Mária. 2023. Experimental phonetics in Hungary in the first half of twentieth century. In: Lopes Quintio, Ashby Michael (szerk.) Proceedings of the Fifth International Workshop on the History of Speech Communication Research. Dresden: TUDpress. 51–62.
Gósy Mária. 2022. Beszédtanulás - születéstől életünk végéig. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 2: 1–2.
Gósy Mária. 2022. Gondolatok a betű és a mondat szavak használatáról. ÉDES ANYANYELVÜNK 44, 3: 2–4.
Gósy, Mária. 2021. Cuvânt-înainte. In: Balázs Boróka, Becze Zsuzsanna (szerk.) Module Pentru dezvoltarea percepţiei auditive în limba română. Bucuresti: Editura Didactică Şi Pedagogică. 4–6.
Gósy, Mária. 2019. Voice patterns as characteristic features in primary progressive aphasia. PHONETICIAN 116, 1: 53–58.
Gráczi, Tekla Etelka, Mária Gósy, Valéria Krepsz, Anna Huszár, Nóra Damásdi, Alexandra Markó, and Ákos Gocsál. 2019. Voice patterns associated with age and gender of speakers across the lifespan.. In: 3rd Phonetics and Phonology in Europe PaPE. 184–185.
Bóna Judit, Bóna Judit, Gósy Mária, Horváth Viktória, Jordanidisz Ágnes, Vakula Tímea, Váradi Viola (szerk.). 2018. A gyermeki beszéd fejlődése (MOOC)
Gósy Mária. 2018. A gyermek anyanyelv-elsajátításának főbb tényezői: a gyermeknyelv kialakulása és fejlődése. CSALÁDI JOG 16: 29–35.
Brackhane, Fabian, and Mária Gósy. 2017. Kempelen’s Speaking Machine: Experiences with Replicas. In: Vainio M, Simko J, Aulanko R (szerk.) HSCR 2017: Proceedings of the Second International Workshop on the History of Speech Communication Research. University of Helsinki. 25–34.
Gósy, Mária. 2017. Phrase-final lengthening in the speech of Hungarian learners of English. JOURNAL OF THE ENGLISH PHONETIC SOCIETY OF JAPAN 21: 170–190.
Gósy, Mária. 2015. Similarities and differences in the early acquisition of grammar by Persian and Hungarian children. In: Iván Szántó (szerk.) From Aṣl to Zā’id: Essays in Honour of Éva M. Jeremiás. Piliscsaba: Avicenna Institut of Middle Eastern Studies. 9–26.
Neuberger, Tilda, and Mária Gósy. 2015. A cross-sectional study of disfluency characteristics in children’s spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 31, 1: 3–28.
Beke, András, Mária Gósy, and Viktória Horváth. 2014. Temporal variability in spontaneous Hungarian speech. In: Proceedings of 6th Language Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics. 219–223.
Gósy Mária (szerk.). 2013. Beszédkutatás 2013: Nyelvhasználat és alkalmazások. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Kempelen Farkas Beszédkutató Laboratórium.
Gósy, M. 2011. From stomatoscopy to BEA: the history of Hungarian experimental phonetics. In: Lee WS, Zee E (szerk.) Proceedings of 17th International Congress of Phonetic Sciences. City University of Hong Kong. 172–175.
Gósy M. 2010. Az önellenőrzés egy jelensége a spontán beszédben. ACTA HUNGARICA - AZ UNGVÁRI HUNGAROLÓGIAI KÖZPONT FOLYÓIRATA 19-20: 187–207.
Gósy, M. 2010. Acoustic-phonetic variability and the mental image of a word. In: Mildner Vesna, Liker Marko (szerk.) Proizvodnja i percepcija govora. Zagreb: FF Press. 143–153.
Gósy Mária. 2008. Beszédprodukciós tervezés és kiejtés
Gósy, Mária, and András Beke. 2008. Anticipatory coarticulation in a specific contex. In: Sock Rudolph, Fuchs Susanne, Laprie Yves (szerk.) Proceedings of the International Speech Production Seminar. 253–256.
Gósy M (szerk.). 2007. Magyar Tudomány
Gósy, M. 2007. Alternative routes of lexical retrieval in spontaneous speech. STUDIA SLAVICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 52, 1-2: 129–136.
Gósy, M. 2007. Disfuencies and self-monitoring. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 24: 91–109.
Gósy M, Horváth V. 2006. A percepciós folyamatok összefüggései hatéveseknél. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 6, 1-2: 25–42.
Gósy M, Horváth V. 2006. Beszédfeldolgozási folyamatok összefüggései gyermekkorban. MAGYAR NYELVŐR 130, 4: 470–481.
Gósy M. 2006. 95 éves lenne Vértes O. András. BESZÉDKUTATÁS 14: 5–7.
Gósy M. 2006. Beszédképzés és nyelvi reprezentáció. MAGYAR NYELV 102, 3: 287–299.
Gósy M. 2006. Megakadásjelenségek a beszédben. In: Zimányi Á (szerk.) II. Egri kiejtési konferencia. Eger: EKF Líceum Kiadó. 56–64.
Gósy Mária, Markó Alexandra. 2006. Szegmentumsorok hibás kivitelezése a beszédprodukcióban. MAGYAR NYELVŐR 130, 2: 198–214.
Gósy M, Heltai P. 2005. A terpeszkedő szerkezetek hatása a feldolgozásra. MAGYAR NYELVŐR 129, 4: 473–487.
Gósy M. 2004. A lexikális előhívás temporális szerveződése. MAGYAR NYELV 100: 52–66.
Gósy, M, and H Grassegger (eds.). 2004. Grazer Linguistische Studien (ISSN: 1015-0498) Vol. 62: Graz: Instituts für Sprachwissenschaft
Gósy, M. 2004. Co-occurrences and frequency of disfluencies in Hungarian spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 20: 79–97.
Gósy, M. 2004. Gunnar Fant: 85th Birthday. PHONETICIAN 89: 38–39.
Gósy, M. 2004. International Workshop Dedicated to the Memory of Farkas Kempelen. PHONETICIAN 89: 47–50.
Gósy M, Kovács M. 2003. Nyelvi tudatosság, norma és rendszerkényszer a h esetében. MAGYAR NYELVŐR 127: 439–455.
Gósy M. 2003. A beszélő felismerése beszédének fonetikai elemzése alapján. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 3, 1: 3–18.
Gósy M. 2003. Beszédadatbázisok a pszicholingvisztikában és a beszédtechnológiában. In: Moiseenko V (szerk.) Köszöntő könyv. Szombathely: Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Szláv Filológiai Intézete. 135–141.
Gósy M. 2003. Koartikulációs folyamatok a magyarban. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 43–62.
Gósy M. 2003. Magánhangzók változása az idő függvényében. In: Hunyadi László (szerk.) Kísérleti fonetika - laboratóriumi fonológia a gyakorlatban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó. 3–16.
Gósy M, Kovács M, Olaszy G, Nikléczy P. 2002. Magyar nyelvi beszédtechnológiai alapismeretek. Interdiszciplináris, multimédiás szoftver számítógépre. BESZÉDKUTATÁS 10: 212–215.
Gósy M. 2002. Beszédképzés zönge nélkül. BESZÉDKUTATÁS 10: 18–37.
Gósy, M (ed.). 2002. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA (ALH) 49/3-4.
Gósy, M. 2002. Speech perception deficits and the underlying nature of developmental dysphasia. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49, 3-4: 363–383.
Gósy, M. 2002. Temporal coding of voicing assimilation in speech production. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 49, 3-4: 257–276.
Beke András, Németh T., Gósy Mária. 2001. Koraszülöttek beszédészlelése a beszédmegértése óvodás korban. PEDIÁTER 10, 2: 71–74.
Gósy M, Kovács M. 2001. A mentális lexikon a szóasszociációk tükrében. MAGYAR NYELVŐR 125, 3: 330–354.
Gósy M. 2001. Konferencia a folyamatos beszéd megakadás-jelenségeiről. Edinburgh, 2001. augusztus 29-31. (konferencia ismertetés). ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1, 2: 115–117.
Gósy M. 2001. Szóasszociációs műveletek az életkor függvényében. ALKALMAZOTT NYELVTUDOMÁNY 1, 1: 17–31.
Gósy M. 2000. A [p, t, k] mássalhangzók zöngekezdési ideje. MAGYAR NYELVŐR 124, 2: 195–203.
Gósy M. 2000. A beszédritmus elemzésének egy lehetséges megközelítése. MAGYAR NYELVŐR 124, 3: 273–287.
Gósy M. 2000. A prototípus elmélet. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK: KÖZÉP-EURÓPA 4: 1–9.
Gósy M. 2000. Állandóság és változás a beszédben. MAGYAR NYELV 96, 1: 1–14.
Gósy M. 2000. Az életkor hatása a mentális lexikon működésére. MAGYAR NYELVŐR 124, 4: 410–423.
Gósy M. 2000. Olvasás és alkalmazott nyelvészet. MODERN NYELVOKTATÁS 6: 35–42.
Gósy Mária. 2000. "A magyar kísérleti beszédkutatás története" c. állandó kiállítás megnyitása. MAGYAR TUDOMÁNY 161: 14.
Gósy Mária. 2000. A beszédszünetek kettős funkciója. BESZÉDKUTATÁS 8: 1–14.
Gósy, M, and G Olaszy (eds.). 2000. International Journal of Speech Technology 2000/3-4
Gósy, M. 2000. The VOT of the Hungarian voiceless plosives in careful and spontaneous speech. GOVOR: CASOPIS ZA FONETIKU 17: 15–28.
Gósy M. 1999. A beszédprodukció és a beszédmegértés a tanulási folyamatban. In: V Raisz Rózsa, H Varga Gyula (szerk.) Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában: XIII. Anyanyelvi-oktatási Napok. Budapest: Magyar Nyelvtudományi Társaság (MNYT). 484–498.
Gósy M. 1999. Az egyéni hangszínezet és a beszélő felismerésének kísérleti-fonetikai megközelítése. MAGYAR NYELVŐR 123, 4: 424–437.
Gósy M. 1999. Hangzó és írott anyanyelvünk. In: Hoffmann I, Mező A (szerk.) Magyar Nyelvjárások. 37. kötet. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE). 3–24.
Gósy M. 1999. Hibaüzenet kezelése olvasáskor. MAGYAR NYELVŐR 123, 1: 27–34.
Gósy, M. 1999. Speech perception performance of permature neonates to preschool age. APPLIED LINGUISTIC STUDIES IN CENTRAL EUROPE 3: 86–94.
Gósy, M. 1999. The paradox of 'speech hearing': Slips of the ear. In: Anon (szerk.) Proceedings Book of the International Békésy Conference. Budapest: Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ). 100–103.
Gósy M. 1998. A beszédtervezés és a beszédkivitelezés paradoxona. MAGYAR NYELVŐR 122, 1: 3–15.
Gósy M. 1998. Az olvasási nehézségek okai I. KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 5, 8: 12–13.
Gósy M. 1998. Az olvasási nehézségek okai II.. KATEDRA: A SZLOVÁKIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK ÉS SZÜLŐK LAPJA (DUNAJSKA STREDA) 5, 9: 18–19.
Gósy M. 1998. Büky Béla: A magyar nyelvtudomány kapcsolata a pszichológiával. MAGYAR NYELV 94: 360–362.
Gósy M. 1998. Hangtörténeti változások feltételezett okairól. MAGYAR NYELV 94, 3: 276–283.
Gósy M. 1998. Jacques Durand-Siptár Péter: Bevezetés a fonológiába. MAGYAR NYELV 94, 2: 220–223.
Gósy M. 1998. Színmegnevezések gyermekkorban és felnőttkorban. ALKALMAZOTT NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK: KÖZÉP-EURÓPA 2: 55–68.
Gósy M. 1998. Szókeresés a mentális lexikonban. MAGYAR NYELVŐR 122, 2: 189–201.
Gósy Mária. 1998. Szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. BESZÉDKUTATÁS 5: 1–38.
Gósy, M. 1998. Methoden zur Vermeidung von Leseschwierigkeiten. In: Schwark R, Dummer-Smoch L (szerk.) Legasthenie. Hannover: Bundesverband Legasthenie. 127–146.
A Jászó Anna, Gósy Mária. 1997. Hagyomány és újítás az olvasástanításban. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 8, Klnsz.: 173–175.
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária, Lénárd András. 1997. Tanítói kézikönyv a Mesék csodái című első osztályos tankönyvcsaládhoz. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft..
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária. 1997. Hagyomány és újítás az olvasástanításban. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 8, 1: 24–26.
Gósy M, Balázs B, Szabó I. 1997. A G-O-H, a küszöbaudiogram és a tympanogram összefüggéseiről. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 3: 215–224.
Gósy M, Balázs B, Szabó I. 1997. Laryngectomizáltak tympanometriás vizsgálata. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 2: 156–162.
Gósy M. 1997. A hangminőség objektív elemzése egyoldali gégeresectió után. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 27: 13–18.
Gósy M. 1997. A magánhangzók minőségváltozásai a spontán beszédben. MAGYAR NYELVŐR 121, 1: 45–56.
Gósy M. 1997. A magyar beszéd tempója és a beszédmegértés. MAGYAR NYELVŐR 121, 2: 129–139.
Gósy M. 1997. A mondatértés és a szövegértés összefüggései (óvodás és iskolás gyermekeknél). MAGYAR NYELV 93, 4: 414–426.
Gósy M. 1997. A szavak hangalakjának változása a gyermeknyelvben. BESZÉDKUTATÁS 5: 1–38.
Gósy M. 1997. A szavak időzítési sajátosságai a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 5: 39–49.
Gósy M. 1997. A szó felismerése: folyamatok és stratégiák. BESZÉDKUTATÁS 5: 63–117.
Gósy M. 1997. Semleges magánhangzók a magyar beszédben. MAGYAR NYELVŐR 121: 9–19.
Gósy M. 1997. Szóaktivizálási folyamatok olvasási nehézségekkel küzdő iskolás gyermekeknél. BESZÉDKUTATÁS 5: 169–179.
Gósy Mária. 1997. Betűtanítás az óvodában?. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 5: 3–7.
Gósy, M. 1997. Assessment of L2 speech perception and comprehension. APPLIED LINGUISTIC STUDIES IN CENTRAL EUROPE 1: 170–183.
Gósy, M. 1997. Developmental language impairment: Aspects of speech perception and comprehension. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 44: 175–201.
Gósy, M. 1997. Die Veränderungen der Vokalqualität in spontaner Rede. GRAZER LINGUISTISCHE STUDIEN 47: 39–53.
Adamikné Jászó Anna, Gósy Mária, Lénárd András. 1996. A mesék csodái: Írás-előkészítő. Budapest: Dinasztia Tankönyvkiadó Kft..
Gósy M, Balatoni ZS, Horváth E. 1996. A gége nélküli beszéd vizsgálata spectrographiával. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 7, 1-2: 8–16.
Gósy M, Balázs B. 1996. Különböző típusú nagyothallók beszédmegértésének vizsgálata. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 7, 1-2: 16–25.
Gósy M. 1996. A beszédprodukció és a beszédpercepció összefüggései megkésett beszédfejlődés esetén. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 24: 241–255.
Gósy M. 1996. A magánhangzók minősége a spontán beszédben. BESZÉDKUTATÁS 4, -: 1–20.
Gósy M. 1996. A mássalhangzók hangátmeneteinek funkciója. MAGYAR NYELV 92, 3: 309–318.
Gósy M. 1996. Az olvasott szöveg és az elhangzott szöveg megértésének összefüggései. MAGYAR NYELVŐR 120, 2: 168–179.
Gósy, Mária. 1996. Consequences of hearing problems on speech perception. In: Ainsworth W, Greenberg S (szerk.) Proceedings of the Workshop on the Auditory Basis of Speech Perception. Keele: Keele University. 269–272.
Gósy M. 1995. A beszédpercepció folyamatának zavarai és fejlesztése. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
Gósy M. 1995. A fonetikai szint működése hatévesek szeriális észlelésében. Szathmári István 70. születésnapjára. MAGYAR NYELVŐR 119: 365–370.
Gósy Mária. 1995. A nyelvi szegmentálás percepciós és akusztikai vonatkozásai. MAGYAR NYELV 91, 1: 26–34.
Gósy Mária. 1995. Anyanyelv és olvasási képesség. In: Szende Aladár (szerk.) Országos Anyanyelvi Oktatási Napok: Anyanyelvi nevelés – embernevelés. 59–65.
Gósy Mária. 1995. Fantom az óvodában: dyslexia. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 48, 3: 76–77.
Gósy Mária. 1995. GMP-diagnosztika: a beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatának vizsgálata, fejlesztési javaslatok. Budapest: Nikol kiadó.
Gósy Mária. 1995. Szükséges és szükségtelen hangátmenetek. BESZÉDKUTATÁS 3: 20–30.
Gósy, Mária. 1995. Mother tongue awareness of Hungarian child. In: Anon (szerk.) Eurasian Studies Yearbook. Berlin: Eurasian Linguistic Association (Eurolingua). 127–138.
Gósy, Mária. 1995. Segmentation at word bounderies. APPLIED LINGUISTICS 2: 3–19.
Gósy M, Osmanné Sági J. 1994. Az időzítési sajátosságok egy afáziás beteg spontán beszédében. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 94: 179–201.
Gósy M. 1994. A beszédészlelés fejlődése. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 5, 4-5: 10–18.
Gósy M. 1994. A mondatértés és a szövegértés összefüggései. BESZÉDKUTATÁS 2: 94–121.
Gósy M. 1994. A szegmentálás működése a szófelismerésben. BESZÉDKUTATÁS 2: 33–51.
Gósy M. 1994. Hangazonosítás és -differenciálás adenotómia előtt és után. BESZÉDGYÓGYÍTÁS 2: 1–7.
Gósy M. 1994. Varázsló - Olvasásfejlesztés, az olvasási nehézségek felismerése. TANÍTÓ 10: 24–27.
Gósy Mária. 1994. Az olvasási nehézség és a dyslexia határa. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 5, 4-5: 41–43.
Gósy, M, and P Siptár. 1994. Guest editors' note. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 3–4.
Gósy, M. 1994. The effect of syntagmatic context on lexical access. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 42: 33–50.
Gósy M. 1993. A kiegészítendő kérdés dallamváltozása. MAGYAR NYELVŐR 117, 4: 443–447.
Gósy M. 1993. A kiegészítendő kérdések felismerésének sajátosságai. MAGYAR NYELV 89, 1: 46–54.
Gósy Mária (szerk.). 1993. Beszédkutatás : tanulmányok az elméleti és az alkalmazott fonetika köréből
Gósy M. 1992. A beszédészlelés és beszédmegértés fejlődése. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 45, 7: 228–231.
Gósy M. 1992. A beszédészlelés és beszédmegértés folyamata. Budapest: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
Gósy Mária, Laczkó Mária. 1992. Olvasásfejlesztés - Olvasási nehézségek felismerése. Budapest: Nikol kiadó.
Gósy Mária. 1992. A beszédészlelés és a beszédmegértés vizsgálata és fejlesztése. ÓVODAI NEVELÉS: SZAKMAI-MÓDSZERTANI FOLYÓIRAT 45, 8: 264–266.
Gósy Mária. 1992. Magánhangzó-harmónia a gyermekkorban. MAGYAR NYELVŐR 116, 4: 424–436.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Laczkó Mária. 1991. A MULTIVOX írás-beszéd átalakító rendszer beszédminőségének vizsgálata. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 23: 62–73.
Gósy Mária. 1991. Szavak és mondatok megértésének kérdéseiről. MAGYAR NYELV 87, 2: 151–162.
Gósy, Mária. 1991. Lower levels of the speech perception process. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 40, 3--4: 315–327.
Gósy, Mária. 1991. On the process of speech recognition. In: Palek B, Janota P (szerk.) Proceedings of LP 90: proceedings of the Conference "Linguistics and Phonetics" : prospects and applications. Prague: Charles University Press. 372–384.
Gósy, Mária. 1991. The influence of speakers own speech tempo on their tempo perception. In: Anon (szerk.) Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences. 106–109.
Gósy, Mária. 1991. The interaction of speech perception and reading disability. In: Anon (szerk.) Proceedings of the 12th International Congress of Phonetic Sciences. 358–361.
Gósy Mária. 1990. Beszélő számítógép felhasználása az olvasászavar megelőzésében és javításában. TANÍTÓ 28, 8: 18–19.
Gósy Mária. 1990. Modell az olvasástanításhoz. FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA: PEDAGÓGIAI SZAKFOLYÓIRAT 1, 2: 3–5.
Gósy Mária. 1990. Óvónői beszédviselkedés. Budapest: Kátai Press.
Gósy, Mária. 1990. On the predictability of reading performance. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 22: 52–60.
Gósy Mária. 1989. A vizuális észlelés hatása a beszédpercepcióra. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 43, 5: 465–480.
Gósy Mária. 1989. Az invariancia jelensége a beszédben. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 90: 283–302.
Gósy, M. 1989. Vowel harmony in children's speech. In: Veenker W (szerk.) Viertes Internationales Symposion "Uralische Phonologie". 49–54.
Gósy, Mária. 1989. Identification of synthetized Hungarian vowels with 2 vs. 5 formants (by adults). In: Proceedings of the 28th Acoustic Conference on Physiology, Acoustics, Psychoacoustics of Music and Speech [28. Akustická Konferencia : Fyziologická akustika, psychoakustika, akustika hudby a reči]. 87–90.
Gósy, Mária. 1989. Vowel harmony: interrelations of speech production, speech perception, and the phonological rules. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 39, 1--4: 93–118.
Balázs Boglárka, Gósy Mária. 1988. Környezetünk hangjelenségeinek hatása a beszédre. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 34: 145–149.
Büky Béla, Gósy Mária. 1988. A beszédhangok gyakorisága első osztályos gyermekek spontán beszédében. MAGYAR NYELVŐR 112, 4: 440–447.
Gósy Mária. 1988. Tempóészlelés és beszédmegértés. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL 5: 87–122.
Gósy, Mária. 1988. Sentence understanding: the role of the number of syllables. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 19: 18–27.
Gósy, M, and B Büky. 1987. Individual deviations from the Hungarian average sound frequency. In: Bahner W, Schildt J, Viehweger D (szerk.) 14th International Congress of Linguists. 1796–1799.
Gósy, Mária, Gábor Olaszy, Jenő Hirschberg, and Zsolt Farkas. 1987. Phonetically based new method for audiometry: the G-O-H measuring system using synthetic speech. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 17: 84–102.
Gósy, Mária, Gábor Olaszy, Jenő Hirschberg, and Zsolt Farkas. 1987. Phonetically based new method for audiometry: The G-O-H measuring system using synthetic speech. In: Gamkrelidze Tamaz (szerk.) Proceedings of the XIth ICPhS: the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R.. 185–189.
Gósy, Mária. 1987. High frequency speech perception: phonetic aspects and application. In: Gamkrelidze Tamaz (szerk.) Proceedings of the XIth ICPhS: the Eleventh International Congress of Phonetic Sciences. Academy of Sciences of the Estonian S.S.R.. 88–92.
Gósy, Mária. 1987. High frequency speech perception: phonetic aspects of application. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 17: 64–84.
Kontra Miklós, Gósy Mária. 1987. Azonos dallam két forrásból. MŰHELYMUNKÁK A NYELVÉSZET ÉS TÁRSTUDOMÁNYAI KÖRÉBŐL 3: 19–30.
Gósy Mária, Balázs Boglárka. 1986. Hangszalagcsomós betegek beszédének akusztikai vizsgálata. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 32: 162–168.
Gósy Mária. 1986. A formánsszerkezet változásának hatása a magánhangzók felismerésére. MAGYAR NYELV 82, 1986/2: 68–80.
Gósy Mária. 1986. L. Boves: The Phonetic Basis of Percaptual Ratings of Running Speech. ACTA LINGUISTICA HUNGARICA 36: 273–275.
Gósy Mária. 1986. Magyar beszédhangok felismerése, a kísérleti eredmények gyakorlati alkalmazása. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 15: 3–10.
Hirschberg Jenő, Gósy Mária, Pataki László, Pappné Pintér Ágnes, Simonné Nagy Erzsébet, Szabó Lászlóné. 1986. Teszt a beszéd érthetőségének vizsgálatára. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 32: 175–182.
Hirschberg, Jenő, Mária Gósy, László Pappné Pintér Ágnes Pataki, Nagy Erzsébet Simonné, and Lászlóné Szabó. 1986. Test de la comprehensibilidad del habla. REVISTA DE LOGOPEDIA FONIATRIA Y AUDIOLOGIA 3, 6: 144–152.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1985. Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában I.: Elvi alapok és módszer. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 31: 92–96.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1985. Szintetizált szavak használata a beszédaudiometriában II.: Klinikai alkalmazás. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 31: 227–233.
Gósy Mária, Olaszy Gábor. 1985. A magyar kísérleti fonetika első évtizedei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 87, 1985/1: 109–121.
Gósy Mária. 1985. A beszédmegértés folyamatának első szakasza. MAGYAR NYELVŐR 109: 452–457.
Gósy Mária. 1985. Beszédhibás gyermek beszédmegértésének vizsgálata. GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMLE: A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGUSOK EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 2: 93–100.
Gósy Mária. 1985. J. Hirschberg -- T. Szende: Pathological Cry, Stridor and Cough in infants. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 87: 73–74.
Gósy Mária. 1984. A beszédmegértés kezdetei. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 86, 1984/1: 23–34.
Gósy Mária. 1984. A hallás és a beszédmegértés kapcsolatáról. MAGYAR NYELVŐR 108, 3: 319–324.
Gósy Mária. 1984. A kategoriális percepció kérdése tipológiai vonatkozásban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 13: 121–134.
Gósy Mária. 1984. Szófelismerés az akusztikai szerkezet és a magyar nyelv hangsorépítési szabályainak függvényében. MAGYAR NYELV 80, 1984/4: 463–476.
Gósy Mária, Büky Béla. 1983. Hogyan érzékelik a stílusértéket 10 és 18 éves tanulók?. MAGYAR NYELVŐR 107, 1983/4: 460–467.
Gósy Mária, Olaszy Gábor, Hirschberg Jenő, Farkas Zsolt. 1983. Kisgyermekkori beszéd-audiometria. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT 29: 93–102.
Gósy Mária, Olaszy Gábor. 1983. A gépi beszéd megértése: (Az Univoice magyar nyelvű, azonos idejű számítógépes szövegszintetizáló rendszer perpcepciós vizsgálata). NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85, 1: 83–105.
Gósy Mária. 1983. A beszédhang kialakulása a gyermeknyelvben II.. MAGYAR NYELV 79, 1983/1: 59–71.
Gósy Mária. 1983. G. Linder: Grundlagen und Anwendung der Phonetik. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 85: 96–98.
Gósy Mária. 1983. Kísérlet nyelvjárási beszédhangok műszeres elemzésére. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 12: 54–66.
Gósy Mária. 1982. A [b, d, g] hangok percepciós vizsgálata. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 10: 84–110.
Gósy Mária. 1982. Bolla Kálmán: A conspectus of Russian speech sounds/Atlas zvukov russkoj reci. MAGYAR NYELV 77: 366–368.
Gósy M. 1981. A beszédhang kialakulása a gyermeknyelvben I.. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 7: 67–97.
Gósy Mária. 1981. A szegmentális hangszerkezet percepciójáról. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 8: 87–104.
Gósy Mária. 1981. Vértes O. András: A leíró magyar hangtan története az újgrammatikusokig. NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 83: 141–142.
Gósy Mária. 1980. Az intonáció percepciója összehasonlító vizsgálatokban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 5: 100–109.
Gósy Mária. 1979. A [r] hang kialakulása a gyermeknyelvben. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 4: 172–182.
Gósy Mária. 1979. Akusztikai paraméterek és nyelvi funkció a beszéddallam és a nyomaték percepciójában. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 4: 118–137.
Gósy Mária. 1979. Egy népmese és szépírói feldolgozásának egybevetése. MAGYAR NYELVŐR 103, 1979/2: 193–201.
Gósy Mária. 1979. Egy percepciós hanglejtésvizsgálat. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 3: 58–68.
Gósy Mária. 1978. A szóhangsor kialakulása a gyermeknyelvben: 0-15 hónapos korban. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 1: 25–37.
Gósy Mária. 1978. Fonetika '78: Tudományos ülésszak a beszédintonáció néhány elméleti, módszertani és gyakorlati problémájáról. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 2: 114.
Gósy Mária. 1978. Szavak és toldalékok hangalaki jellemzői a gxermeknyelvben. MAGYAR FONETIKAI FÜZETEK 2: 90–100.
Gósy Mária. 1976. A magyar beszédhangok ajakartikulációja. MAGYAR NYELVŐR 100, 3: 262–269.
Gósy Mária. 1975. A szintaktikailag pontosan nem elemezhető alárendelt összetett szavak rendszere. MAGYAR NYELV 11: 47–56.
Gósy Mária. 1974. Szenczi Molnár-Napok az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. MAGYAR NYELVŐR 98: 504.