Csilla Bartha

Csilla Bartha

PhD

kutatócsoport-vezető, tudományos tanácsadó

Hungarian Research Centre for Linguistics

szociolingvisztika, a két- és többnyelvűség, multimodalitás elméleti, módszertani kérdései, diskurzuselemzés, jelnyelvek, siket tanulmányok, nyelvi hátrány és oktatás, cigány gyermekek és közösségek szociolingvisztikai vizsgálata, kritikai alkalmazott nyelvészet, edukációs nyelvészet, nyelvi tervezés, nyelvpolitika, bevonódó, részvételi kutatás

Contact

Room

015

Phone

+36 (1) 3429372 / 6069

Contact

Room

015

Phone

+36 (1) 3429372 / 6069

Csilla Bartha
About

Különböző kutatói feladatkörökben 1988 és 2021 között az MTA Nyelvtudományi Intézetének munkatársaként, 2021 óta pedig az ELKH Nyelvtudományi Kutatóközpontjában a Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Intézet tudományos tanácsadójaként, a Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport vezetőjeként dolgozom. 2008 és 2021 között az MTA NYTI-ben működött Többnyelvűségi Kutatóközpont alapító központvezetője voltam. Kutatómunkámmal a kezdetektől szorosan összefonódik a tanítás. Egyetemi oktatóként 1992 óta dolgozom az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete Mai Magyar Nyelvi Tanszékén, jelenleg habilitált egyetemi docensként, s 2004-től a Nyelvtudományi Doktori Iskola oktatójaként. Kutatásaim a szociolingvisztika, a két- és többnyelvűség, a diskurzuselemzés, az edukációs nyelvészet és a nyelvpolitika különböző rész-, illetve az ezekkel érintkező transzdiszciplináris területeihez kapcsolódnak geopolitikailag, ideológiailag is változatos társadalmi-nyelvi elrendezésekben. Több mint három évtizede veszek részt egyéni, valamint csoportos kutatásokban. Jó néhány nemzetközi és hazai projektum munkájában vettem és veszek részt, illetve koordinálok ilyen munkálatokat. Ezek részleteit a CV-m tartalmazza.

A két- és többnyelvűség komplexitásának és folyamatai megértésének a későbbi vizsgálataimat is meghatározó kutatási lépései két amerikai-magyar (bevándorló) diaszpóraközösségben végzett részvételi kutatásaimmal kezdődtek. Ugyancsak kiemelten fontos számomra, hogy a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú (BUSZI) kutatócsoportjának tagjaként a munkálat kezdetétől részt vehettem a rendszerváltozás előtti budapesti élőnyelvet dokumentáló, magnetofonon, majd számítógépen rögzített, a magyar beszéd jelenségeinek, stílusainak és interakciós változatosságának kvantitatív és kvalitatív elemzését lehetővé tevő beszélt nyelvi korpusz kialakításában, kódolásában és elemzésében. A BUSZI korpuszában a stílusváltás, az alkalmazkodás kérdéseit, az etnikai sztereotípiák megjelenítésének ideológiai és diszkurzív folyamatait, valamint az interjúzás, lejegyzés és kódolás gyakorlatait tanulmányoztam.

Az utóbbi másfél évtizedben mind az egyéni, mind az általam koordinált kutatások fókuszában a globalizáció, a változó diverzitás 21. századi multimodális elrendezéseiben az eltérő nyelvi-kulturális szocializációs gyakorlatok, a nyelvi másság, a nyelvi alapú megkülönböztetés és a marginalizált (elsősorban változatos cigány, siket) nyelvi csoportok társadalmi hozzáférésének, tanulási nehézségeinek  vizsgálata áll. Ezekre az empirikus, több diszciplínát bevonó kutatásokra  alapozva folyik azoknak a részvételi kutatási-kutatói gyakorlatoknak a kidolgozása, amelyek aktív szerepet játszhatnak a szociokulturális és nyelvi változatosság, a hozott tudás elfogadtatásában és forrásként való kezelésében különböző oktatási, társas-társadalmi színtereken.

Kutatói és oktatói munkám során tevékeny szerepet vállaltam korábban periférikusan kezelt nyelvészeti és interdiszciplináris területek, mint a két- és többnyelvűség, valamint a jelnyelvi és siket szociolingvisztikai vizsgálatok nemzetközi eredményeinek láthatóvá tételében és a hazai tudományosság legitim területeiként való elismertetésében. Egyik elindítója és társkoordinátora vagyok a magyarországi beás, német, roma, román, szerb és szlovák nemzetiségi közösségekben zajló összehasonlító többnyelvűségi-szociolingvisztikai kutatásoknak. Kutatóként és a szerteágazó munkálatok koordinátorként aktívan vettem és veszek részt a magyarországi siket közösség helyzetével és a magyar jelnyelvvel kapcsolatos különböző projektekben, valamint a magyar jelnyelv elismeréséért és használati köreinek bővítéséért folyó munkában.

szakterület: 

szociolingvisztika, két- és többnyelvűség, diskurzuselemzés, jelnyelvek és jelelő közösségek, multimodalitás, nyelvi hátrány és oktatás, kritikai edukációs nyelvészet

regionális változatosság kutatása (1985–1988); a kétnyelvűség és nyelvcsere szociolingvisztikai kutatása (1987–); a kétnyelvűség és nyelvcsere amerikai-magyar emigráns közösségekben (1987–2006); a Budapesti Szociolingvisztikai Interjú 2. (BUSZI–2) korpusz lejegyzése, kódolása és kutatása (1988–); a két- és többnyelvűség ideológiai konstrukcióinak és elméleti kérdéseinek kutatása (1993–); diskurzuselemzés (1992–); nyelvi hátrány és oktatás (1992–); siket közösségek, siketoktatás, jelnyelvek és multimodális többnyelvűség kutatása (1998–); részvételi, bevonódó nyelvészeti kutatások elmélete és gyakorlata (2000–); összehasonlító szociolingvisztikai vizsgálatok hat magyarországi nemzetiségi közösségben (2001–); kisebbségi magyar közösségek kétnyelvű oktatása (2000–2011); kétnyelvű és nemzetiségi oktatás Magyarországon (2006–);  magyar nyelvi korpuszépítés a Kárpát–medencei kisebbségi magyar közösségeiben (2001–2005); cigány közösségek szociolingvisztikai vizsgálata (2000); nyelvpolitika és nyelvi jogok szociolingvisztikai keretben (2005–2015); nyelvi kisebbségek helyzetének kritikai összehasonlító vizsgálata a kelet-közép-európai régióban (2006–2015); kritikai nyelvitájkép-kutatás (2013–); kritikai edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések marginalizált, elsősorban siket és cigány közösségekkel (2016–); multimodális névadás és névhasználat jelelő közösségekben (2022–)

Csilla Bartha
Publications

261 results
261 results
Babutsán Rita, Bartha Csilla, Hattyár Helga, Mocsári Bernadett, Nagyné Kiss Anna, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya. 2022. Interaktív jelnyelvi műhelyfoglalkozások az Egyetemi Anyanyelvi Napokon. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. A siketség társadalmi konstrukciói, jelelői változatosság és oktatás Magyarországon. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont; Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2022. Névadás és névhasználat jelelő közösségekben – Multimodális onomasztikai kérdések nemzetközi kutatások tükrében
Bartha Csilla, Lakatos György, Rézműves Melinda, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: Edukációs nyelvészeti kutatások és fejlesztések kisebbségi közösségekkel. Kutatók Éjszakája 2022. Nyelvtudományi Kutatóközpont, Budapest, 2022.09.30.
Bartha Csilla, Mocsári Bernadett, Sztari Bernadett, Tarr Zoltán, Tima Péter, Tücsök Dorottya, Vajda Melinda. 2022. A Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet diákműhelyeinek bemutatkozása. ELTE BTK Egyetemi Anyanyelvi Napok (EAN). ELTE BTK, Budapest, 2022.04.21.
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Készülő szellemi termékek (TENyeK) és új feladatok az Erasmus+ projektben – Helyzetelemzés
Bartha Csilla, Rézműves Melinda. 2022. Mese és közösség – A Romani digitális mesetár munkálatai
Bartha Csilla. 2022. A magyar jelnyelv multimodális szótárai: Előadás (tudományos ismeretterjesztő
Bartha Csilla. 2022. A romani-magyar szótárépítés szociolingvisztikai és lexikológiai kihívásai – Az Erasmus+ Romani Digitális Tudástér előrehaladási tapasztalatai
Bartha Csilla. 2022. A szociolingvisztika szemléleti alapjai és az iskola: plenáris előadás
Bartha Csilla. 2022. Az alkalmazott szociolingvisztika kutatási és oktatási irányai az alkalmazott nyelvészet 21. századi értelmezései tükrében.
Bartha Csilla. 2022. Az Erasmus + Romani Digitális Tudástér projekt és a tanári bevonódás színterei: megnyitó előadás
Bartha Csilla. 2022. Cigány nyelvek, cigány közösségek és oktatás. Az alkalmazott nyelvészet fő kutatási irányai
Bartha Csilla. 2022. Magyar jelnyelvi szótári fejlesztések: Részvételi lexikográfiai kihívások és eredmények
Bartha Csilla. 2022. Nyelvi sokszínűség mint forrás, lehetőség és tudatosság az iskolában -- A tanári reflexivitás és a tanulói repertoár megközelítésének néhány eszköze. Budapest: Nyelvtudományi Kutatóközpont; Többnyelvűségi és Edukációs Nyelvészeti Kutatócsoport.
Bartha Csilla. 2022. Részvételi szociolingvisztika a gyakorlatban: (nyitó előadás)
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet járványhelyzetben: Poszt-COVID-generációs kihívások és megoldási utak felé. A Magyar Tudomány Ünnepe, „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” (online rendezvény). Budapest, NYTK, 2021.11.11.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Bokor Julianna. 2021. A pedagógiai gyakorlatok felmérésének lehetőségei és korlátai siketeket tanító gyógypedagógusok körében – Egy „megismételt” vizsgálat tanulságai. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2021. Kari nyílt nap az ELTE BTK-n, Budapest, ELTE. 2020.01.23. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása.
Bartha Csilla, Pásztor Diána, Bokor Julianna. 2021. Két- és többnyelvűség, jelnyelvek és siketoktatás: Elméletek, nemzetközi gyakorlatok és következtetések. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Tima Péter. 2021. Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma, Komárno (online), 2021.11.12.
Bartha Csilla. 2021. A JelEsély és NyelvEsély projektek jelnyelvi fejlesztései. ELTE Kampusznyitó fesztivál – Esélyegyenlőségi sátor. Budapest, ELTE, 2021.09.08–09.
Bartha Csilla. 2021. A kulturálisan és nyelvileg reflexív, fenntartható tanulás-tanítás alapkészségeinek és eszközeinek fejlesztése a NyelvEsély projektum hálózatában. IX. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia, Marcelová, Szlovákia, International Research Institute, Komárno (online), 2021.01.17–19.
Bartha Csilla. 2021. A magyar jelnyelv multimodális szótárai: Részvételi lexikográfiai munkálatok kihívásai és főbb eredményei. A lexikográfia elmélete és gyakorlata – Magyarországi nemzetiségi körkép (online rendezvény), Budapest, NYTK, 2021.05.19.
Bartha Csilla. 2021. Az Erasmus+: Romani Digitális Tudástér: Innovatív romani–magyar digitális oktatási-kulturális kompetenciafejlesztés és segédanyag-csomag létrehozása regionális modellek alkalmazásával projekt célkitűzései és megvalósítási lépései. Romani Digitális Tudástér. A SJE TKK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke mellett működő Variológiai Kutatócsoport XI. nemzetközi tudományos szimpóziuma. Komárno (online) 2021.11.12.
Bartha Csilla. 2021. Esélyteremtés: jelnyelvi hozzáférés, jelnyelvi tudatosság és a kétnyelvű siketoktatás lehetőségei. – A NyelvEsély projekt legfőbb eredményei. NyelvEsély projekt jelnyelvi záró konferenciája
Bartha Csilla. 2021. Fenntartható nyelvi és kulturális sokszínűség, esélyteremtés és a közösségi részvételi kutatások távlatai: NyelvEsély eredmények, Erasmus+ célkitűzések. Lina Biztos Kezdet Gyerekház megnyitó ünnepsége – NyelvEsély zárórendezvény, Hodász, 2021.08.25.
Bartha Csilla. 2021. Határok, összefonódások és kihívások a multimodális többnyelvűség 21. századi megközelítéseiben: Vizuális tanulók és jelelő közösségek a periférián. 21. Élőnyelvi Konferencia. A határ mint konvergáló és divergáló tényező a nyelvben. Beregszász (online). 2021.11.04–05.
Bartha Csilla. 2021. Társadalmilag felelős nyelvészet az esélyteremtés gyakorlataiban: Episztemológiai „többszólamúság” és a kölcsönös bevonódás határai a magyarországi siketkutatásokban. Felelős nyelvészet – Alkalmazott Nyelvészeti Konferenciasorozat (Socially responsible linguistics – Applied Linguistics Conference) Budapest (online), 2021.11.18–19.
Bokor Julianna, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Siketiskolai mérőeszköz-csomag. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Pachné Heltai Borbála, Bartha Csilla. 2021. Nyelvi fészek és kisebbségi nyelvi nevelés: Gyakorlati segédlet tanároknak nyelvi fészkek működtetéséhez. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Mesére épülő e-learningfejlesztés
Szabó Éva, Bartha Csilla, Hattyár Helga. 2021. Óvodai fejlesztő munka a cinkotai úti partnerintézményben
Bartha Csilla et al. (szerk.). 2020. Digitális gyűjtemény I.: Online oktatási-tanulási, játékos feladatok és ötletek tanodai vagy önálló otthoni foglalkozásokhoz a covid-19 járványhelyzetben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla et al. (szerk.). 2020. Digitális gyűjtemény II.: Online oktatási-tanulási, játékos feladatok és ötletek tanodai vagy önálló otthoni foglalkozásokhoz a covid-19 járványhelyzetben. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Tücsök Dorottya. 2020. Nyílt nap – a magyar jelnyelvi minor és a TKK bemutatása
Bartha Csilla, Holecz Margit, Tóth Etelka. 2020. Az ujjbetűzés (daktil) komplex szerepe a siket gyermekek nyelvi fejlődésében és tanulástámogatásában
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2020. A multimodális korpuszok és elemzések lehetőségei a „mondat” kutatásában
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2020. A multimodális korpuszok és elemzések lehetőségei a „mondat” kutatásában. Új nézőpontok a magyar nyelv leírásában 8. Online, 2020. november 19–20.
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2020. Külföldi online jelnyelvi szótárak – Válogatás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont; MTA NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport.
Bartha Csilla, Tarr Zoltán. 2020. Az adatbázis-építés, felvételkészítés nehézségei és megoldási lehetőségek járvány idején című kerekasztalhoz felkért hozzászóló
Bartha Csilla. 2020. A kulturálisan és nyelvileg reflexív, fenntartható tanulás-tanítás alapkészségeinek és eszközeinek fejlesztése a NyelvEsély projektum hálózatában
Bartha Csilla. 2020. Nyelvi diverzitás – vészhelyzetben: Kutatói kihívások és gyakorlati válaszok a NyelvEsély kutatóhálózatban
Bartha Csilla. 2020. Szociokulturális változatosság, multimodalitás és kölcsönös bevonódás siket és cigány közösségekben – A reflexív, fenntartható tanulás kutatási támogatásának változatai a NyelvEsély hálózatában
Bartha Csilla, Pachné Heltai Borbála. 2019. Beszámoló az MTA Magyar Nyelvészeti Munkabizottságának ülésén. Budapest. 2019.10.18. A Többnyelvűségi Kutatóközpont bemutatása
Bartha Csilla. 2019. Esélyovi - NyelvEsély szakmai nap és tapasztalatcsere pedagógusokkal, Hodász. 2019.05.23. Nyelvi és kulturális változatosság, kétnyelvűség, hozzáférés és tanulás a cigány gyermekek esélyei - lehetőségek és változás
Bartha Csilla. 2019. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság – Kritikai nyelv(észet)i tájkép.
Bartha Csilla. 2019. Nyelvi és kulturális változatosság, kétnyelvűség, hozzáférés és tanulás a cigány gyermekek esélyei - lehetőségek és változás
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2019. Multilingual and Multicultural Learning: Policies and Practices. Prága, 2019.12.14–15. Multimodal languaging, sociocultural diversity, competing epistemologies and education of the Deaf in Hungary.
Bartha, Csilla. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. Partnership in Culturally Sustainable Knowledge Construction in Romani Communities: Mobilizing Local Knowledge and Cultural Practice – Introduction and Discussion / Partnerség a kulturálisan fenntartható tudásszerzésért roma közösségekben: Helyi tudás és kulturális gyakorlatok mobilizálása
Bartha, Csilla. 2019. What Can Sign Language and Deaf Research Add to Science, Art and Society? Budapest. 2019.11.13–14. Socio-Cultural Diversity, Multimodal Semiotic Repertoires, and Challenges of Engaged, Reflexive (Socio)Linguistics Learning and Research With/Involving the Deaf Community / Szociokuturális változatosság, multimodális repertoár és a bevonódó, reflexív szociolingvisztika kihívásai – Mit tanulunk a magyar jelnyelvi és siket közösségi kutatásokkal(-ból)?
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2018. Diversity, criticality and evidence-based approaches to bi-/multimodal languaging within the Deaf community in Hungary
Bartha Csilla, Pachné Heltai Borbál, Romanek Péter Zalán, Lakatos Péter, Tima Péter, Szarvas Gabriella. 2018. NyelvEsély panel MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport bemutatkozása
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2018. A jelnyelvi lexikalitás hálózatos újraértelmezése
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2018. Csomópontokon és határokon keresztül a siketoktatásban
Bartha Csilla. 2018. Köszöntő és megnyitó előadás
Bartha Csilla. 2018. Nyelvi repertoárok a Kárpát-medencében és azon kívül
Bartha Csilla. 2018. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2018. Diversity, criticality and evidence-based approaches to bi /multimodal languaging within the Deaf community in Hungary Conference on Interdisciplinary Approaches to Linguistic Theory 2.
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2018. Rethinking linguistic patterns of the Hungarian Sign Language: What Do the Deaf’s Viewpoints Tell Us about Their Perception?
Bartha, Csilla. 2018. Multimodal semiotic repertoires, signing communities and the era of biocultural diversity
Bartha Csilla, Holecz Margit, Romanek Péter Zalán. 2017. Jelnyelv az oktatásban – lehetőségek és korlátok
Bartha Csilla, Holecz Margit. 2017. Jelnyelvi korpuszok a grammatikaoktatásban
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán, Holecz Margit, Nagyné Kiss Anna. 2017. Beszámoló a jelnyelv természetes voltáról, fontosságáról, nyelvpolitikai helyzetéről
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2017. A jelnyelv és a vizuális diskurzusvilágok – A nyelvi tájkép rejtett dimenziói a siket^világ mélyén
Bartha Csilla, Romanek Péter Zalán. 2017. Multimodalitás, hitelesség, résztvevői szerepek a siketoktatásban: Tények, lehetőségek, távlatok
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya, Holecz Margit. 2017. Az MTA NYTI NyelvEsély Szakmódszertani Kutatócsoport projektje
Bartha Csilla, Tücsök Dorottya. 2017. Szuperdiverzív iskola? – avagy a nyelvi tájkép kutatásának lehetőségei az oktatásban
Bartha Csilla. 2017. Multimodális szemiotikai repertoárok, ideológiai többszólamúság és reflexivitás: A vizuális nyelvek kritikai nyelv(észet)i tájképe
Bartha Csilla. 2017. Multimodális szemiotikai repertoárok, jelelő közösségek és az autenticitás régi-új ideológiái: Reflexív, kritikai nyelvészeti közelítések a magyarországi „siketoktatás” és -kutatás esélyteremtő gyakorlatához
Bartha Csilla. 2017. Szociokulturális változatosság, reflexivitás és partnerség a tanulásban és tudásformálásban – Az esélyteremtő (siket) oktatás kihívásai
Bartha Csilla. 2017. Tulajdonjog és felhasználói részvétel – Kutatási lehetőségek és távlatok
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Diversity and multicompetence from a bimodal-bilingual perspective
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Multiplicity of Deaf communities: Where new speakerness/signerness is the prorotype of language user
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Ownership and user participation: Possibilities and perspectives of research
Bartha, Csilla, and Margit Holecz. 2017. Sign language corpora in grammar education
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2017. Diversity, shared, re-shaped authenticities and partnership in learning and knowledge construction: The SIGNificant Chance Project
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Péter Zalán Romanek. 2017. Re-Thinking Multimodality and Variation: The Hungarian Sign Language Corpus Project
Holecz Margit, Bartha Csilla. 2017. Csoda vagy hiú remény? – A cochleáris implantáció metaanalízise
Holecz, Margit, Csilla Bartha, and Ferenc Ökrös. 2017. (Missing) Chances of bimodal bilingualism? - Linguistic factors of personal and labor market success of the Deaf in Hungary
Pachné, Heltai Borbála, and Csilla Bartha. 2017. Minority Language Acquisition in Urban Context: New Speakers, Heterogeneous Linguistic Resources and Ideologies in an Urban Language Nest in Finland
Romanek, Péter Zalán, Csilla Bartha, Ágnes Hámori, and Margit Holecz. 2017. Bottom-up Standardisation? The First Hungarian Sign Language – Hungarian Online Dictionary
Bartha Csilla, Bokor Julianna. 2016. Vizuális nyelvi hozzáférés, kognitív fejlődés és tanulási sikeresség: A hallássérült gyermekek magyarországi oktatásának kritikai újragondolása
Bartha Csilla, Hámori Ágnes. 2016. Kölcsönös bevonódás, korpuszalapúság, multidiszciplinaritás a JelEsély és NyelvEsély projektben: Az oktatási nyelvi tervezés egy lehetséges szociolingvisztikai modellje
Bartha Csilla, Holecz Margit, Varjasi Szabolcs. 2016. Változatosság és nyelvhasználati mintázatok a magyarországi siket közösségben: A Magyar Jelnyelvi Korpusz kutatási és oktatási kihívásai
Bartha Csilla, Márku Anita, Pachné Heltai Borbála. 2016. Többnyelvű nyelvhasználat identitásépítő gyakorlatai digitális diskurzusokban
Bartha Csilla. 2016. Nyelvi szocializáció, nyelvhasználat és kétnyelvűség a magyarországi siket közösségben
Bartha, Csilla, and Heltai Borbála Pachné. 2016. “Globalization From the Bottom Up” and Increasing Educational Export: The Sámi Language Nests
Bartha, Csilla, Ferenc Ökrös, Péter Romanek, and Zoltán Tarr. 2016. The SIGNificant Chance
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. Legitimizing the unspoken, landscaping the unwritten: Ownership, user participation and SIGNnificant chance for Hungarian Sign Language
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. Multimodal communication – Lessons learnt from the first Hungarian Sign Language Corpus study
Bartha, Csilla, Margit Holecz, and Szabolcs Varjasi. 2016. The SIGNificant Chance Project: Sociolinguistic challenges of the building of the first Hungarian Sign Language corpus
Pachné, Heltai Borbála, and Csilla Bartha. 2016. Globalization from the bottom up” and increasing educational export: The Sámi language nests
BARTHA CSILLA, BOKOR JULIANNA, HARGITAI EVELIN, HÁMORI ÁGNES, HELTAI BORBÁLA, HUPPERT ANNA, KRESZTYANKÓ ANNAMÁRIA, TÜCSÖK DOROTTYA. 2015. Szakmódszertani tudástár: Koncepció.
Bartha Csilla, Hámori Ágnes, Heltai Borbála, Márku Anita, Holecz Margit, Huppert Anna, Ökrös Ferenc, Pásztor Diána, Varjasi Szabolcs, Vass Ferenc (szerk.). 2015. Jelnyelvek mint anyanyelvek: A kifejezés, a megismerés és az esély szabadsága nemzetközi tudományos konferencia. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha, Csilla, Ágnes Hámori, Borbála Heltai, Anna Huppert, and Szabolcs Varjasi. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian Team
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Mutual Engagement and the SIGNificant Chance Project
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Standardizing Diversity, Community Engagement, SIGNificant Chance and Implementation of the Hungarian Sign Language Act
Bartha, Csilla, and Péter Zalán Romanek. 2015. Ways and Practices of Engagement and Mutual Learning within the SIGNificant Chance Project (presentation)
Bartha, Csilla, and Szabolcs Varjasi. 2015. Evaluation of the Budapest LEARNMe Conference
Bartha, Csilla. 2015. Changing Multilingual Realities , Endangered Linguistic Diversity: Participation and MultiN-Engagement
Bartha, Csilla. 2015. Multilingual Practices, Engagement, Learning – Conceptual Framework of the Budapest LEARNMe Conference
Bartha, Csilla. 2015. Round Table Discussion – Contribution of the Hungarian
Bartha, Csilla. 2015. Sign Languages as Endangered Mother Tongues – Opening Presentation
Bartha, Csilla. 2015. Toward a bottom-up, engaged and practice-based language policy (Contribution)
Bartha, Csilla, Anna Huppert, Péter Romanek, Tamás Vincze, Éva Valéria Vincze-Németh, and Julianna Bokor. 2014. Education and the Hungarian Deaf Community Hungary
Bartha, Csilla. 2014. Potentials of the Hungarian Sign Language Act and Barriers to Its Implementation: SIGNificant Chance
Bartha, Csilla. 2014. SIGNificant Chance
Bartha, Csilla. 2014. Standardizing Diversity -- Community Engagement,
Bartha, Csilla. 2014. Superdiversity, Monolingual Ideologies and Multilingual Practices of Linguistic Others: Controversies of Sociolinguistic Research and Policy in Contemporary Hungary
Hámori, Ágnes, and Csilla Bartha. 2014. Style, sociolinguistics, social minds
Bartha Csilla, Hattyár Helga, Szabó M Helga, Ökrös Ferenc. 2013. JelEsély: A magyar jelnyelv sztenderdizációjának elméleti és gyakorlati lépései
Bartha Cs. 2012. A magyar nyelv és a „leszakadó rétegek”: Vitaindító
Bartha Cs. 2012. Néhány szociolingvisztikai szempont a magyar nyelvet használó/tanuló célcsoportok meghatározásához
Bartha, Csilla, and Helga Hattyár (eds.). 2012. Multilingualism in Europe: Prospects and Practises in East-Central Europe. Budapest: L'Harmattan Kiadó; Magyar Tudományos Akadémia (MTA).
Bartha, Csilla, and Network 2012 Mercator. 2012. Mercator Network of Language Diversity Centres Final Report – Public Part
Bartha Cs, Hattyár H (szerk.). 2011. Siketség, kétnyelvűség, oktatás: Szemelvénygyűjtemény. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha Cs, Hattyár H. 2011. A magyarországi siket közösség és a magyarországi jelnyelv: Siketség, nyelvhasználat, identitás. Budapest: MTA Nyelvtudományi Intézet Többnyelvűségi Kutatóközpont.
Bartha, Cs. 2011. Language Policy in the Republic of Hungary: Focussing on Linguistic Minorities. In: Croasdale M, MacDonald E (szerk.) Towards a Language Rich Europe: Multilingual Essays on Language Policies and Practices. Berlin: British Council. 51–56.
Bartha Cs. 2010. Szociolingvisztikai adalékok a cigány tanulók anyanyelvi nevelésének kérdéséhez. In: Antalné Szabó Á, Fercsik E (szerk.) A sokszínű anyanyelv tanítása. Tinta Könyvkiadó. Paper: 11.
Bartha, Cs. 2010. Language policy and the Hungarian model of minority education. In: Vesna M, Novak L, Davorin SD (szerk.) Slovene Language in Contact – Modern Directions of Multilingual and Minority Education. Paper: 11.
Borbély, A, and Cs Bartha. 2010. Advantages of longitudinal method in the study of language shift. In: Sociolinguistics Symposium 18: Negotiating transnational space and multilingual encounters. 192–193.
Bartha, CS. 2008. Myth and reality of linguistic others. The situation of linguistic minorities in Hungary. CAHIERS D'ETUDES HONGROISES 14: 101–122.
Bartha Cs (szerk.). 2007. Minority Languages: 11th International Conference ICML 2007. Budapest: Research Institute for Linguistics, Hungarian Academy of Sciences (RIL HAS).
Bartha CS. 2007. Kétnyelvűség a Muravidéken. MURATÁJ (LENDAVA) 2007, 1-2: 79–113.
Bartha Csilla. 2006. Kétnyelvűség a Muravidéken: A magyar nyelv megőrzésének lehetőségei és korlátai egy szociolingvisztikai vizsgálat tükrében. MURATÁJ (LENDAVA) 2006, 1-2.: 79–113.
Bartha, CS. 2005. Language Ideologies, Discriminatory Practices and the Deaf Community in Hungary. In: Cohen J, McAlister K, Rolstad K, MacSwan J (szerk.) Bilingualism. Proceedings of the 4th International Symposium. Somerville (MA): Cascadilla Press. 210–222.
Bartha, CS. 2005. Patterns of language shift in Romani-speaking communities in Hungary. In: Data, methods and local interpretations. 5th International Symposium on Bilingualism. Barcelona. Universitat de Barcelona; Universitat Pompeu Fabra. 171.
Bartha, CS, H Hattyár, ZS Kálmán, Á Kósa, ZS Kovács, E Lancz, A Litavetzet al.. 2004. Jelnyelvi-kommunikációs akadálymentesítés. Budapest: Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium.
Bartha Csilla. 2003. A magyar jelnyelv és a siketek – Hozzászólások. In: Szabó M Helga (szerk.) A jelnyelv helyzete az oktatásban, a kutatásban és a mindennapi életben: A hasonló című műhelybeszélgetés szerkesztett anyaga. Budapest: Pécsi Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskola. 1.
Bartha Csilla. 2003. Egységes vizsgálati szempontrendszer: A nyelvi másság dimenziói: a kisebbségi nyelvek megőrzésének lehetőségei című projektum kutatói számára
Bartha CS. 2002. Magyar nyelv - magyar közösségek - kétnyelvűség. EGYETEMI FONETIKAI FÜZETEK 2002, 32: 7–29.
Bartha, CS. 1999. Ten Conferences on Variation in Hungarian: Establishing Western-Style Sociolinguistics in Hungary. EURASIAN STUDIES YEARBOOK 71: 2–7.
Bartha, CS. 1998. Soziolinguistik zwischen Osten und Westen (Jenő Kiss: Társadalom és nyelvhasználat. Budapest, 1995, Nemzeti Tankönyvkiadó). DIALECTOLOGIA ET GEOLINGUISTICA 1998, 6: 109–114.
Bartha, Csilla, and Anna Borbély. 1998. Hungarians speaking about Hungarian: Ongoing Folklinguistic research based on the Survey of Spoken Hungarian
Bartha Csilla. 1997. Helységneveink ragozása határainkon innen és túl. HUNGAROLÓGIA 9: 179–193.
Bartha Csilla. 1995. Néhány szó az illetékességről - Jegyzetek egy vita margójára. IRODALMI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI ÍRÓK SZÖVETSÉGÉNEK IRODALMI FOLYÓIRATA 1995, 2: 75–81.
Bartha, Csilla, and Anna Borbély. 1995. The Influence of Age and Gender on Code-switching among Romanians in Hungary. In: Gorter D (szerk.) Summer School Code-switching and Language Contact. Leeuwarden: Fryske Akademy. 284–289.
Bartha CS. 1993. Családnév-módosítások a detroiti magyarban. NÉVTANI ÉRTESÍTŐ 15: 41–44.
Bartha Csilla. 1993. Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. PhD diss.
Bartha Csilla. 1993. Mindég csak magyarú beszélünk ALL THE TIME - Magyarnak lenni túl a Kecegárdán. MAGYAR NYELVŐR 117, 4: 491–495.
Bartha Csilla. 1993. Nyelvcsere, nyelvvesztés, emigráns kétnyelvűség: Egy amerikai magyar közösség nyelvhasználatának szociolingvisztikai megközelítései. PhD diss.
Bartha Csilla. 1993. Nyelvhasználat és generációk összefüggése a detroiti magyarban. HUNGAROLÓGIA -, 3: 40–51.
Bartha CS. 1992. Réger Zita: Utak a nyelvhez. MAGYAR NYELV 88: 108–110.
Bartha Cs. 1991. Az erdélyi menekültek magyar nyelvi viszontagságai. REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 2, 1: 77–87.
Bartha Csilla. 1991. Egy kutatási jelentés margójára: Gondolatok az erdélyi menekültek nyelvhasználatáról. ÉDES ANYANYELVÜNK 13, 2: 3–3.
Bartha Csilla. 1991. Nyelvhasználat – emigráns kétnyelvűség: Szociolingvisztikai vizsgálatok a detroiti magyar közösségben. PhD diss.
Bartha Csilla. 1989. Adalékok a detroiti magyar közösség nyelvállapotához. MAGYAR NYELV -, 2: 230–235.

Csilla Bartha
Presentations, public defenses

Csilla Bartha
CV